W

iejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 16 , Tel. 388-57-40 w.37Wymagane dokumenty:


Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (formularz)Załączniki:


zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców


dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych


pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinny


Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 r., poz. 149)


Opłata roczna podstawowa wnoszona na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia:


525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa


525 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)


2100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholuUwagi:


Opłatę za pierwszy rok kalendarzowy objęty zezwoleniem (lub za część roku kalendarzowego, jeżeli zezwolenie jest wydawane w trakcie roku) wnosi się zawsze przed wydaniem zezwolenia. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie, jak i przedsiębiorców, którym dotychczasowe zezwolenie wygasło.


Za kolejne lata opłata jest wnoszona w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie zezwolenie wygasa.


W roku utraty ważności zezwolenia terminy wnoszenia opłaty nie powinny być późniejsze niż upływ samego terminu ważności zezwolenia.


Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku ubiegłym są zobowiązani do złożenia oświadczenia (formularz) o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia bieżącego roku. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok bieżący.


Na wniosek przedsiębiorcy wydawane są zaświadczenia o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Podstawa prawna:


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r., tekst jednolity z dnia 20 września 2012r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 487  z późn. zm.)


Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.,( Dz.U. z 2016r. poz. 1827)


Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

WNIOSEK_O_WYDANIE_ZEZWOLENIA_NA_SPRZEDAŻ_NAPOJÓW_ALKOHOLOWYCH.pdf


WNIOSEK_O_WYDANIE_ZEZWOLENIA_NA_SPRZEDAŻ_NAPOJÓW_ALKOHOLOWYCH.doc