23°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Odpady rolnicze

Zgodnie  art.  3  ust.  2  pkt  9  lit  f  ustawy  z  dnia 13  września  1996  r. o  utrzymaniu  czystości i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  888  ze  zm.)  gmina  zobowiązana  jest  do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Starosty Powiatu Krakowskiego, decyzje na zbieranie odpadów o kodzie 02 01 04 i 16 01 03 zostały wydane dla następujących firm:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów, jest usługą odpłatną! Odpadów powstających w gospodarstwach rolnych nie można mieszać z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych! Nie  podlegają  one  przyjęciu  przez  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych (PSZOK),  ponieważ  punkt  ten przeznaczony  jest  wyłącznie  dla  odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych!

 

   
   
   
   
   

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź