22°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Podatek od osób prawnych

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od podmiotów gospodarczych.

  • Uchwała LXV/557/2023 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 - pobierz
  • Uchwała LXV/560/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2024 - pobierz
  • Stawka podatku leśnego na 2024 rok - pobierz

Formularze:

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Budżetu i Finansów /
I piętro pokój nr 18


Osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy:

  • deklarację na podatek od nieruchomości,
  • deklarację na podatek rolny,
  • deklarację na podatek leśny.

Odpowiednio należy dołączyć:
- dokumenty poświadczające stan posiadania nieruchomości tj. wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z ksiąg wieczystych, odpisy posiadanych aktów notarialnych (oryginał do wglądu),
- inwentaryzację nieruchomości,
- kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (oryginał do wglądu),
- kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),
- kserokopię decyzji lub zaświadczenia wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych (oryginał do wglądu).
- wypis z KRS-u wraz ze statutem.

Zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy lub uchwały Rady Gminy Michałowice.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Zawiadomienie o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków.
2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
3. Umowy dzierżawy nieruchomości Gminy.

Forma załatwienia sprawy:
1. Wprowadzenie do ewidencji podatników.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

Komórka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i Finansów, e-mail: podatki@michalowice.malopolska.pl

Dodatkowe informacje:
1. Opodatkowaniu podatkiem:
- od nieruchomości - podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- rolnym - podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej niż działalność rolnicza,
- leśnym - podlegają określone w ustawie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

2. Podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące: - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub lasów, - posiadaczami samoistnymi, - użytkownikami wieczystymi, - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową

3. Obowiązek podatkowy powstaje: od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. 

W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. - wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

4. Podatki są płatne przez: - osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

W/w podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

  • Podatek od nieruchomości I rata w terminie do 31 stycznia br., natomiast pozostałe raty do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Podatek leśny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Podatek rolny w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

5. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Gmina Michałowice należy do II okręgu podatkowego. Podatek rolny wylicza się mnożąc ha przeliczeniowe przez wartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy.
b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wylicza się mnożąc ha gruntów przez wartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy.

Podatki należy wpłacać na rachunek bankowy UG Michałowice –
BSR/Kraków O/Michałowice nr 10 8589 0006 0180 0000 0101 0001

Druki deklaracji podatkowych wraz z załącznikami  można wypełnić i przesłać elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP bądź w formie papierowej przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice lub doręczyć bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, Michałowice.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź