21°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Przydomowe oczyszczalnie

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Michałowice - Referat Ochrony Środowiska - I piętro, pokój nr 12, tel.: 12-388-76-34
  Wniosek trzeba zlożyc na dzienniku podawczym, na parterze.

Załączniki:

 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • kopia dokumentacji technicznej producenta kopia oczyszczalni ścieków
 • kopia aprobaty technicznej/certyfikatu zgodności z normą/protokołu z oceny wartości wyrobu
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia
 • opinia geotechniczna określającą warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej inwestycji

Opłata skarbowa:

 • Zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2007 r. – 120 zł za przyjęcie zgłoszenia 
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. 
 • Zapłaty opłaty można dokonać wpłacając na konto bankowe Urzędu Gminy
  NRB: 10 85890006 0180 0000 0101 0001 

Dodatkowe informacje:

 • Przyjęcia zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dokonuje Wójt

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Brak zgłoszenia:

 • Karę za brak zgłoszenia określa art. 342 POŚ który mówi "Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny."
 • Na podstawie art. 361 POŚ postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
   

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni:

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź