23°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Akty prawne

Uchwały regulujące zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Michałowice:
 
 • Uchwała nr LI/417/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
   
 • Uchwała Nr LVII/474/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały  Nr LI/418/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice - pobierz
   
 • Uchwała Nr XL/311/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej - pobierz
   
 • Uchwała nr XLI/320/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - pobierz
   
 • Uchwała nr XXXVI/287/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice - pobierz
   
 • Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych - pobierz
   
 • Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne. - pobierz
   
 • Uchwała Nr XIX/138/20202020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - pobierz
   
 • Uchwała Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice. - pobierz
   
 • Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - pobierz
   
 • Uchwała Nr LVII/475/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/158/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałowice - pobierz
   
 • Uchwała Nr LXIII/538/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź