23°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

1. Działalność gospodarcza

Zgłoszenia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu oraz informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej

 • Osoba fizyczna może podjąć działalność po wypełnieniu wniosku CEIDG-1 w wersji papierowej lub elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.biznes.gov.pl.
 • Z wypełnionym wnioskiem papierowym lub numerem elektronicznie wypełnionego wniosku na stronie www.biznes.gov.pl, należy zgłosić się do wybranego urzędu gminy/miasta (dowolnego na terenie Polski) w celu przesłania go przez urzędnika do CEIDG

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:

 • osobiście (z ważnym dokumentem tożsamości) lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w wybranym urzędzie gminy/miasta.
 • w Urzędzie Gminy Michałowice, I piętro pok.16/ tel. 12 388 76 72
 • listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu wniosku. 
 • przez swój profil zaufany

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
 • CEIDG-ZS – służy do wpisywania Zarządcy Sukcesyjnego

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. 

Pomimo tego, że dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku i uiszczenia opłaty skarbowej.

Ponadto należy pamiętać, że:

 • Przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność gospodarczą w swoim budynku, mają obowiązek:
 • dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania nieruchomości
 • złożyć uaktualniony "wykaz nieruchomości" w Urzędzie Michałowicach, Referat podatków celu zmiany naliczania podatku od nieruchomości. 
 • Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność, a takiego zgłoszenia nie dokonali.
 • Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG

Przedsiębiorco !!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG

Przejdź do listy kodów PKD 2. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

UWAGA!!!
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw tj. do 31 grudnia 2022 r.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów, na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.
PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Chcesz zostać taksówkarzem? Nie wiesz, jak uzyskać licencję? Przeczytaj ten opis, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę - pobierz3. Rejestracji żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej przede wszystkim:

 • decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
 • decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię prezydenta w przypadku klubu dziecięcego,
 • zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
 • oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis.

Do wniosku dołącza się:

 • oryginały dokumentów w postaci elektronicznej
 • lub uwierzytelnione elektroniczne kopie dokumentów

Instrukcja rejestracji wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów na PIU - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź