-2°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Centrum Obsługi Inwestorów

  • Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje.
  • Nowa inwestycja w ramach PSI pozwoli Ci na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 12 lub 15 lat.
  • Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych).
  • Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy.
  • PSI zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne (funkcjonujące nadal do 31 grudnia 2026 r.).

Szczegółowe informacje na temat Polskiej Strefy Inwestycji można znaleźć na: www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje


Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce

Gmina Michałowice znalazła się w gronie 85 gmin Małopolski uczestniczących w projekcie szkoleniowym pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce” prowadzonym przez Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny. Celem projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie współpracy z inwestorem i wprowadzenie rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną gmin.

Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu oraz promocja gmin jako miejsc do lokowania inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębiorców, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy. Działania są częścią szerszego projektu pn. ,,Wysokiej jakości usługi administracyjne’’, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Szkolenia są w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź