6°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Karta Informacyjna 

Nazwa sprawy Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Kartę nadzoruje: Referat Ochrony Środowiska

Opis sprawy: O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników  zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Zezwolenie cofa się w przypadku gdy przedsiębiorca, który je uzyskał nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wzór w załączniku).
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”(wzór w załączniku)
 • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 107 zł.
 • Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia) – 53,50 zł.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

NUMER KONTA:  10 8589 0006 0180 0000 0101 0001

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162).
5. Uchwała Rady Gminy Michałowice nr XXIX/197/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
6. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

Załączniki:

 • Wniosek o  udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz
 • Oświadczenie o braku zaległości  podatkowych  i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne - pobierz
 • Wniosek o zmianę decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - pobierz

Wywóz nieczystości ciekłych

Urząd Gminy Michałowice informuje, że w związku z koniecznością stosowania się do przepisów ochrony środowiska należy zlecać prace porządkowe uprawnionym Firmom, posiadającym zezwolenie z Urzędu Gminy Michałowice:

1. Usługi  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy świadczą:

 • Usługi Rolnicze Transport i Wywóz Ścieków Jerzy Fliśnik Zielonki, ul. Do Cegielni 22 tel. (12) 285 03 20 lub 508 072 577
 • Asenizacja Marek Bednarczyk, ul. Firlejów 14, 32-010 Baranówka, tel. (012) 387 13 27 lub 696 086 524
 • Jolanta Mrozowska "Asen-Wuko", Jerzmanowice 17, tel. 389 53 43 lub 502 422 758
 • Usługi Asenizacyjne Aneta Gumula, ul. Karola Wojtyły 46, 32-095 Żerkowice, tel. 607 740 900
 • Dziedzic Dariusz, F.H.U "OMEGA", ul. Bazarowa 6, 30-742 Kraków, tel. (012) 653 93 61, 606 738 550, 662 147 441
 • Wiesław Ryczko TRANS-W, Bibice, ul. Warszawska 219, tel. 602 330 669
 • Usługi Wod-Kan-CO., Koparko-Spych i Asenizacja, Józef Hepko, Baranówka 134, 32-010 Kocmyrzów, tel. 663 600 134
 • Andrzej Makola F.H.U., Baranówka 12, 32-010 Luborzyca, tel. 791 412 420
 • Firma Usługowa-Handlowa Przemysław Kosior, ul. Ogrodowa 3, 32-087 Wola Zachariaszowska, tel. 691 387 171
 • FHU Daniel Krokosz, ul. Akacjowa 15, 32-087 Wola Zachariaszowska, tel. 663 433 633
 • ALFA-CAR Marcin Bodek, Al. 29 Listopada 166, 31-236 Kraków, tel. 536 343 100
 • Marcin Łomnicki MAR-TRANS, ul. Kosynierów 37, 32-010 Łuczyce, 516 216 558
 • Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o., ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice, 12 352 52 51
 • F.U.H SZAMBELAN Mariusz Ostrowski, ul. Długa 8, 32-091 Masłomiąca, 606 816 507
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 804 204 204 
 • F.H.U. KARCZ, Niedźwiedź 108A, 32-090 Słomniki, tel. 667 126 210
 • ASENIZACJA Piotr Bednarczyk, ul. Firlejów 14, 32-010 Baranówka, tel. 698 408 147
 • WC SERWIS SP z o.o. Spółka Komandytowa, 31-752 Kraków, ul. Nowolipki 3, tel. 12 684 60 40
 • Pt-Trans Oliwia Nogieć, Biórków Mały 43, 32-104 Koniusza, telefon 787 246 287

2. Usługi  opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy świadczą:

 • Usługi Rolnicze Transport i Wywóz Ścieków Jerzy Fliśnik Zielonki, ul. Do Cegielni 22 tel. (12) 285 03 20 lub 508 072 577
 • Asenizacja Marek Bednarczyk, ul. Firlejów 14, 32-010 Baranówka, tel. (012) 387 13 27 lub 696 086 524
 • Marcin Łomnicki MAR-TRANS, ul. Kosynierów 37, 32-010 Łuczyce, 516 216 558
 • FHU Daniel Krokosz, ul. Akacjowa 15, 32-087 Wola Zachariaszowska,tel.: 663 433 633
 • F.H.U. KARCZ, Niedźwiedź 108A, 32-090 Słomniki, tel. 667 126 210
 • Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłubnią Sp. z o.o., ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice, 12 352 52 51
 • Firma Usługowa-Handlowa Przemysław Kosior, ul. Ogrodowa 3, 32-087 Wola Zachariaszowska, tel. 691 387 171
 • Andrzej Makola F.H.U., Baranówka 12, 32-010 Luborzyca, tel. 791 412 420
 • ASENIZACJA Piotr Bednarczyk, ul. Firlejów 14, 32-010 Baranówka, tel. 698 408 147
 • Pt-Trans Oliwia Nogieć, Biórków Mały 43, 32-104 Koniusza, telefon 787 246 287

3. Usługi  opróżniania przenośnych toalet i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy świadczą:

 • mToilet sp. z o.o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa, tel.: 800 000 800
 • TLC Rental sp. z o.o., ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów, tel: 22 720 17 17 
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 804 204 204 

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź