27°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałowice.

Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Obowiązek ten wynika z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Kogo dotyczy: 

 • Przedsiębiorców
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

 • 50,00 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej (zgodnie z częścią I ust. 36 pkt 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),
 • 25,00 zł za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności (zgodnie z częścią I ust. 37 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),
 • 17,00 zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian lub wykreśleniu danych zawartych w rejestrze oraz za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze działalności (zgodnie z częścią II ust. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),
 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), (zgodnie z częścią IV ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

NUMER KONTA:  10 8589 0006 0180 0000 0101 0001
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162).
5. Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).


 • Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz
 • Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź