-2°C
Jakość powietrza jest średnia.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałowice.

Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Obowiązek ten wynika z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Kogo dotyczy: 

 • Przedsiębiorców
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.
 • za zmianę wpisu polegającą na rozszerzeniu działalności wynosi 25,00 zł.
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

NUMER KONTA:  10 8589 0006 0180 0000 0101 0001

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162).
5. Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).


 • Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz
 • Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź