22°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Ulgi w podatkach

Ulgi dla przedsiębiorców

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Michałowice dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami zazwłokę;
 • umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (należy określić rodzaj pomocy:
de minimis, pomoc w ramach wyłączeń grupowych, pomoc regionalna na nową inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją);
2.  Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku lub zaświadczenia o wysokości uzyskanej w ostatnich trzech latach pomocy de minimis.
3.  Wypis z KRS-u lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4.  Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy: bilanse, rachunek zysków i strat, PIT-y, wykaz zobowiązań;
5.  Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 

Opłaty: brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1. jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,
2. dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

Komórka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i Finansów / I piętro pokój nr 18

Sposób załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na dzienniku podawczym tutejszego urzędu.


 • Oświadczenia o stanie majątkowym - pobierz
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz
 • Formularz pomocy de minimis - pobierz
   

Ulgi dla osób fizycznych

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Michałowice, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności podatkowych,
2. Opinia GOPS- u o sytuacji materialnej podatników i jego członków rodziny,
3. Oświadczenie podatnika o stanie materialno - bytowym i jego członków rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. W tym kserokopie dokumentów obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki.

Opłaty:
brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1.  jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,
2. dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

Komórka odpowiedzialna:
Referat Budżetów i Finansów

Sposób załatwienia sprawy:
wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na dzienniku podawczym tutejszejszego urzędu.


 • Oświadczenia o stanie majątkowym - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź