26°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Podatek od osób fizycznych

Uchwała Nr LIII/442/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 - pobierz

Stawka podatku rolnego na 2023 rok - pobierz
Stawka podatku leśnego na 2023 rok - pobierz


Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach oraz informacji o lasach będących podstawą do dokonania zmian w ewidencji podatkowej powstaje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian takich jak: nabycie lub zbycie gruntu, zmiana powierzchni gruntu, zmiana powierzchni użytkowej budynku, zajęcie gruntu lub budynku na działalność gospodarczą, zmiana klasyfikacji gruntu.

Formularze:

a) Wzory formularzy informacji podatkowych w sprawach podatku: leśnego, rolnego, od nieruchomości z tytułu których obowiązek podatkowy powstał

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Budżetu i Finansów/
I piętro pokój nr 18


Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Zawiadomienie o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków.
2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
3. Umowy dzierżawy nieruchomości gminy.

Forma załatwienia sprawy:
1. Decyzja ustalająca  zobowiązanie podatkowe.
2. Wprowadzenie do ewidencji podatników.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

Komórka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i Finansów, e-mail: podatki@michalowice.malopolska.pl

Dodatkowe informacje:
1. Opodatkowaniu podatkiem:
- od nieruchomości - podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- rolnym - podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
- leśnym - podlegają określone w ustawie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

2. Podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące: - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub lasów, - posiadaczami samoistnymi, - użytkownikami wieczystymi, -posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

3. Obowiązek podatkowy: - powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub ich części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. - wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

4. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

5. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
a) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Gmina Michałowice należy do II okręgu podatkowego. Podatek rolny wylicza się mnożąc ha przeliczeniowe przez wartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy.
b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wylicza się mnożąc ha gruntów przez wartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy.

6. Podatki są płatne przez: - osoby fizyczne w oparciu o otrzymaną decyzję w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na zamieszczony w otrzymanej decyzji wymiarowej numer konta bankowego.

Druki informacji podatkowych wraz z załącznikami  można wypełnić i przesłać elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP  bądź w formie papierowej przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice lub doręczyć bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Michałowice.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź