5°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Uprawa konopii włóknistych

Zainteresowani uprawą konopi włóknistych powinni zgłosić taką informację do końca września każdego roku do Urzędu Gminy.

W informacji należy podać planowaną powierzchnię pod uprawę  konopi. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy konopi włóknistych na danym terenie.

Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona. Konopie włókniste może uprawiać wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Uprawa konopi może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie:

  • zezwolenia na uprawę;
  • przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie
  • umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
  • zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust. 3
    (na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.)

Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź