6°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
1) Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych (załączniki);
2) Kserokopia decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (oryginał do wglądu);
3) Kserokopia decyzji o wycofaniu pojazdu na stałe z ruchu ( oryginał do wglądu)
4) Kserokopia umowy kupna-sprzedaży samochodu ( oryginał do wglądu);
5) W przypadku sprzedaży pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, wycofania czasowego pojazdu, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby w trakcie roku podatkowego, podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji DT-1.
6) W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji DT-1.
7) Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne (oryginał do wglądu).
8)Kserokopia dokumentu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w system ekologicznego zasilania EURO 3 i więcej (oryginał do wglądu)

Opłaty: nie ma

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 7-miu dni od dnia złożenia deklaracji

Komórka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i Finansów/ I piętro pokój nr 18

Sposób załatwienia sprawy:
wprowadzenie do ewidencji podatkowej

Dodatkowe informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje:
- przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,
- przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca, następującego
po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zobowiązanie podatkowe nie powstaje przy czasowej rejestracji środka transportowego.

Właściciel pojazdu zobowiązany jest do:
- złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji,
- złożenia deklaracji DT-1 w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (sprzedaż pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, wycofanie czasowe pojazdu, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności,
- wpłacenia należnego podatku w kasie urzędu, placówce pocztowej lub w banku: nr rachunku bankowego BSR Kraków O/Michałowice 10 8589 00060180 0000 0101 0001 Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego podatek płatny jest w dwóch ratach, gdzie I rata jest płatna w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku, natomiast II rata do dnia 15 września roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności. Zobowiązanie z tytułu płatności podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, zatem o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

Uchwała nr LXV/558/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2023 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz

Deklaracja DT-1.pdf - pobierz

Załącznik do Deklaracji DT-1/A - pobierz

Druki Deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami  można wypełnić i przesłać elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP bądź w formie papierowej przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice lub doręczyć bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, Michałowice.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź