28°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Udzielenie licencji w zakresie przewozu osób taksówką

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 5c ust.1 pkt 1 i 5 i art.6 Ustawy o transporcie drogowym, czyli jeżeli:

  1. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

  2. Nie wydano mu prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

  3. Posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany

  4. Zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy

  5. Spełnia wymogi określone w art. 39a ust.1 pkt 1-4 – czyli posiada uprawnienia do kierowania oraz orzeczenie lekarskie i psychologiczneKarta usługi - procedura
Wniosek o udzielenie licencji - pobierz
Wniosek o wydanie wypisów/wtórników licencji - pobierz

Załączniki:
1. Oświadczenie o niekaralności - pobierz
2. Oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy - pobierz
3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców - pobierz
4. Cennik opłat - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź