29°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Informacje o działalności Klubów

Gmina Michałowice zauważając potrzebę aktywizacji społecznej seniorów z terenu naszej gminy, wyszła z inicjatywą stworzenia miejsca, które pozwoli na aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym. I tak w 2017 roku, po zapoznaniu z się z warunkami umożliwiającymi skorzystanie z dotacji, przystąpiliśmy do wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020. Program dawał możliwość uzyskania dofinansowania na utworzenie i wyposażenie placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, jednak nie więcej niż 250 tyś zł. Gmina Michałowice z racji tego, że posiadała działkę w Masłomiącej, umiejscowioną pomiędzy stawami, zdecydowano, że to właśnie to miejsce będzie siedzibą pierwszego Klubu Seniora na terenie naszej Gminy. Inwestycja była realizowana w 2017 roku, a my zastanawialiśmy się jaką ofertę możemy zaproponować naszym starszym mieszkańcom.

Podczas badania przeprowadzonego wśród seniorów w 2017 roku, dotyczącego m.in. zainteresowania udziałem w zajęciach oferowanych przez kluby seniora, pytano również seniorów o potrzeby, które mogliby zaspokoić dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez klub. Badanie to pozwoliło zidentyfikować następujące problemy i potrzeby seniorów w gminie Michałowice:

 • osoby starsze mają problemy natury zdrowotnej, dlatego atrakcyjne są zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym oraz zajęcia ruchowe,
 • samotność osób starszych powinna być niwelowana przede wszystkim poprzez zajęcia w małych grupach rówieśniczych, gdyż dla seniorów niezwykle ważne jest podtrzymywanie kontaktów towarzyskich,
 • sytuacja finansowa osób starszych nie pozwala im na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z aktywnością społeczną czy osobistą, stąd większość zajęć powinna być bezpłatna, a sytuacji pobierania odpłatności powinna mieć ona charakter jedynie symboliczny,
 • osoby starsze potrzebują pomocy w twórczym zagospodarowaniu czasu wolnego; większość swojego czasu wolnego poświęcają oni na prowadzenie domu czy pomoc rodzinie, w szczególności w wychowywaniu dzieci czy opiece nad osobami zależnymi,
 • sama aktywność, nawet niewielka, bardzo służy seniorom, przeciwdziała bowiem ich samotności i poczuciu bycia bezużytecznym, pozwala odzyskać sens życia, radość i optymizm
 • główne bariery, oprócz fizycznych, to przede wszystkim te wynikające z negatywnych stereotypów dotyczących osób starszych – że w pewnym wieku już „nie wypada” być aktywnym,
 • niezbędna jest ciągła animacja środowiska osób starszych, wyłanianie liderów i motywowanie ich do działań na rzecz rówieśników, przy czym najskuteczniejsza promocja aktywności seniorów to przede wszystkim bezpośrednie kontakty, w bezpiecznym i znanym środowisku,
 • seniorzy chcą działać na rzecz innych, ale nie mają takiej możliwości – należy zatem rozwijać dostępność wolontariatu dla osób starszych i na rzecz osób starszych.

Wykorzystując uzyskane informacje, stworzyliśmy ofertę i w 2018 roku aplikowaliśmy w konkursie w tym samym programie, jednak tym razem na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie placówki. Dofinansowanie nie było już tak korzystne jak w przypadku pierwszego modułu i kształtowało się na poziomie ok. 60% i pozwalało na sfinansowanie większości zajęć. Wspomniana oferta zakładała  przeprowadzenie:

 • zajęć terapeutycznych, które swoim zakresem obejmowały warsztaty z szeroko pojętego rękodzieła, decoupage, haftu krzyżykowego, szydełkowanie, florystyka, dziewiarstwo itp.,
 • zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, prowadzonych przez fizjoterapeutę, które polegały na prowadzeniu ćwiczeń usprawniających, ogólnorozwojowych, wspomagających, poprawiających ogólny stan psychofizyczny seniorów oraz ich samopoczucie,\
 • zajęć kulinarnych polegających na wspólnym przygotowaniu gorącego posiłku dla wszystkich uczestników klubu, z uwzględnieniem wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia, a także zapewnieniem odpowiedniej kaloryczności i racji pokarmowej dla osób w wieku 60+
 • zajęć społecznych podczas, których seniorzy byli uwrażliwiani na cierpienie, samotność i potrzeby innych, rozwijana jest ich empatia i zrozumienie innych,
 • zajęć kulturalno-światowych, czyli zajęć stymulujące rozwój intelektualny oraz moralno-etyczny seniorów, kształtujące w nich postawę twórczą, doskonalące umiejętności przekazywania swoich emocji i myśli w formie wytworów kulturalno-oświatowych, artystycznych czy teatralnych. W ramach tych zajęć seniorzy mają również możliwość wyjścia do kina, teatru, muzeum czy innych miejsc kultury, a także udziału w wycieczkach krajoznawczych.

Oferta w ramach programu Senior+ zakładała dofinansowanie 25 miejsc dla uczestników Klubu Seniora, więc po przeprowadzeniu naboru mogliśmy rozpocząć zajęcia. Uczestnikami „Przestrzeni Seniora” byli i są głównie mieszkańcy okolicznych miejscowości, jednak udział w zajęciach, zarówno na etapie kiedy byliśmy w projekcie, jaki i w chwili obecnej,  jest otwarty dla każdego mieszkańca spełniającego określone w programie warunki. tj. mieszkaniec naszej gminy oraz określony wiek tj. 60+. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu tj.:

 • poniedziałek w godzinach 15 - 20
 • środa w godzinach 15 - 20
 • piątek w godzinach 15 - 20

  w Masłomiącej ul. Tadeusza Kościuszki 11.

Przystąpienie do wieloletniego programu Senior plus na lata 2015-2015 uwarunkowane jest zachowaniem ciągłości trwałości zadania, co oznacza że po zakończonym okresie dofinansowania, które trwało 3 lata, beneficjenci mają obowiązek zapewnienia środków na utrzymanie placówki, przez okres minimum równy okresu dofinansowania. Klub Seniora w Masłomiącej w latach 2018-2020 był współfinansowany z ww. programu, a od początku 2021 roku obowiązek utrzymania i prowadzenia klubu całkowicie przejęła Gmina. Środki potrzebne na to zadanie pochodzą w całości z budżetu gminy Michałowice i latach 2021-2022 wyniosły prawie 185 tyś zł co pozwoliło na przeprowadzenie rocznie kilkudziesięciu spotkań z przedstawionej wyżej oferty. Ponadto staramy się w zależności od potrzeb rozszerzać działania i udało się zorganizować kilka warsztatów prozdrowotnych, kilkanaście wycieczek oraz spotkania między pokoleniowe.

Duże zainteresowanie działalnością Klubu Seniora w Masłomiącej, sprawiła, że zaczęło w nim brakować miejsc i została podjęta decyzja o utworzeniu kolejnego klubu na terenie gminy. Z racji tego, że budynek/siedziba klubu seniora musi spełniać określone wymagania obiektów budowlanych, w które wchodzi m.in. dostępności dla osób niepełnosprawnych, wybór tym razem padł na Młodziejowice. Gmina Michałowice w reprezentacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie klubów na terenie gminy, zawnioskował, podobnie jak w przypadku Masłomiącej, o środki z programu Senior+ i uzyskała dofinansowanie na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówki. Od początku 2019 roku suma pozyskanego kapitału kształtuje się na poziomie 190 tyś zł, do których gmina dodatkowo dołożyła kwotę niewiele większą tj. 191 tyś zł. Od początku 2023 roku, zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” w Młodziejowicach, bo o nim tu mowa, spoczywa w całości na budżecie naszej gminy. Uzyskiwana dotacja pozwalała na dofinansowanie dla 20 uczestników i tak samo jak w przypadku Masłomiącej, klub był i jest otwarty dla każdego, działa 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych tj.:

 • poniedziałek w godzinach 15 - 20
 • środa w godzinach 15 - 20
 • piątek w godzinach 12  - 20

w Młodziejowicach ul. Kadrowa 27 (w budynku SKR Młodziejowice)

więc zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach i skorzystania z oferty.

Starzenie się społeczeństwa to problem społeczny, występujący w całym kraju. W małych miejscowościach dodatkowo towarzyszy temu zjawisko migracji młodych ludzi do większych miast lub poza granice kraju w celach zarobkowych, skupienie się na pracy zawodowej, co powoduje trudności w zapewnieniu osobom starszym bezpośredniej opieki i wsparcia przez najbliższą rodzinę. Z analizy danych statystycznych wynika, iż w ciągu najbliższych kilkunastu lat w całej Polsce nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności co znajdzie również swoje odbicie w sytuacji demograficznej naszej gminy. Powyższe dane pokazują jak ważne jest kontynuowanie działań mające na celu opracowanie oferty pomocowej skierowanych do różnych grup seniorów obejmującej zarówno wsparcie o charakterze pielęgnacyjnym, jak i aktywizującym i integrującym środowisko osób starszych. Jednym z elementów gminnej polityki senioralnej są opisywane tutaj Kluby Seniora przez co, nie wykluczamy rozwijania naszej oferty, jak i tworzenia nowych placówek w innych miejscowościach w latach następnych.

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź