Aktualności

data publikacji 2019-10-11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia –studni wierconej S-1 zlokalizowanej w m. Raciborowice (dz. nr 353/3), gm. Michałowice, pow. krakowski, województwo małopolskie. Obwieszczenie - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-11

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Michałowice

Informujemy o naborze wniosków w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice. Forma wsparcia: Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice Nagrodę Edukacyjną przyznaje się za osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, którzy ukończyli klasy IV do VIII i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Nabór odbywa się zgodnie z regulaminem przyjętym...

czytaj więcej...
Sobota od Rolnika w Michałowicach
data publikacji 2019-10-10

Sobota od Rolnika w Michałowicach

W  sobotę 19 października  w godz. 9 -13 zapraszamy na plac  Józefa Piłsudskiego w Michałowicach na cykliczną:                       "SOBOTĘ OD ROLNIKA". POZNAJ LOKALNE PRZYSMAKI: - owoce i warzywa od lokalnych rolników i sadowników - miody miejscowych pszczelarzy - słodkie wypieki - domowe przetwory - naturalne kiszonki  

czytaj więcej...
Gmina Michałowice na 25 miejscu w Polsce w Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita
data publikacji 2019-10-09

Gmina Michałowice na 25 miejscu w Polsce w Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita

W prestiżowym Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita, gmina Michałowice została sklasyfikowana na 25 miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich ( na ponad 1500 takich gmin w Polsce). Najwięcej punktów osiągnęliśmy w kategorii trwałość społeczna oraz trwałość ekonomiczno-finansowa. W rankingu zwyciężyła małopolska Wielka Wieś przed świętokrzyskim Strawczynem i lubelskimi Wisznicami. Z gmin małopolskich wyprzedziły nas jeszcze tylko Zabierzów (7 miejsce) i Gołcza (9). Gmina Michałowice znalazła się w rankingu po raz...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-09

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 8 października 2019r. do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Michałowice „Pod Kwitnącą Jabłonią” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Aktywne Zagórzyce”- spotkanie promocyjne na temat dobrych praktyk aktywizowania i integrowania mieszkańców wsi. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-08

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Wójt Gminy Michałowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.” Konsultacje odbywają się...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-03

XIV Sesja Rady Gminy Michałowice

XIV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 10 października 2019r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnych Urzędu Gminy Michałowice. Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Michałowice. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020...

czytaj więcej...