9°C
Cóż... Bywało lepiej.
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od pierwszego stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy prawne zmieniające limit zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

Współczynnik: ilość litrów na 1 ha - zwiększa się z liczby 100 na 110

Współczynnik: ilość litrów na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła - zwiększa się z liczby 30 na 40. 

Stawka zwrotu - 1,00 zł na litr oleju - pozostaje bez zmian

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r.   należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji bydła należy dołączyć również dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz.U.2021.0.1542 t.j. – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski należy składać:
W Urządzie Gminy Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice / na dzienniku podawczym (parter).

Formularze do pobrania:

  •  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - pobierz
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź