Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 16, Tel. 388-57-40 w. 37


1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (wartość brutto z podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym). 

Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok bieżący. (formularz dostępny na dzienniku podawczym, w pokoju nr 19 i na stronie internetowej)


2. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa, lub nie dokonania opłaty w określonej wysokości w terminie powoduje wygaśnięcie zezwoleń.


3. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


4. Opłata roczna podstawowa wnoszona na rachunek gminy:


- 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - A


- 525 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - B


- 2100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – C 


5. Opłata w przypadku, gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:


- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,


- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,


- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


6. Opłaty, o których mowa wnoszone są na rachunek Gminy w trzech równych ratach w terminach do:


31 stycznia (I rata za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia)

31 maja (II rata za okres od 1 maja do 31 sierpnia),

30 września (III rata za okres od 1 września do 31 grudnia).


7. Opłaty można dokonać w kasie BSR w Urzędzie Gminy, lub na rachunek Urzędu Gminy Michałowice: 


Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków o/ Michałowice 

10 85890006 0180 0000 0101 0001
potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do pokoju nr 16 I-piętro.

Niedotrzymanie terminu złożenia oświadczenia:


Art. 17 ust. 12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:


1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) 20) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7.
5) 21) niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.


Art. 17, ust. 12a.22) W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.


Art. 17, ust. 12b.22) W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
O Ś W I A D C Z E N I E o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

O Ś W I A D C Z E N I E o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.doc