Dofinansowanie do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Michałowice informuje o wstrzymaniu z dniem 09.05.2018 r. przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Michałowice, ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych w budżecie Gminy na ten cel.

Kwota z dofinansowania z wniosków dotychczas złożonych już przekracza planowaną kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania (100 000 zł brutto), w związku z tym będą one rozpatrywane, zgodnie z regulaminem dotacji, według kolejności złożenia. Wnioski złożone jako ostatnie, które nie zakwalifikują się do programu, będą rozpatrzone w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w budżecie Gminy Michałowice. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków uzależnione będzie od możliwości finansowych Gminy.Zanim podejmujesz kroki zmierzające do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, należy uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy oczyszczalni do Starostwa Powiatowego w Krakowie Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów, Filia w Węgrzcach, ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce. 


W przypadku realizacji budowy na podstawie zgłoszenia, do Starostwa należy złożyć:

 • zgłoszenie robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę
 • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
 • kopia mapki geodezyjnej z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,
 • projekt techniczny urządzeń – może to być dokumentacja techniczna wydana przez producenta oczyszczalni,
 • opinię hydrogeologiczną lub geotechniczną podłoża gruntowego,
 • zaświadczenie o lokalizacji działki poza terenem aglomeracji Kraków,
 • zaświadczenie o braku możliwości podłączenia do ogólno dostępnej kanalizacji sanitarnej.

Jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia budowy oczyszczalni Starosta Powiatu Krakowskiego nie wniesie sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia, to można złożyć wniosek o dofinansowanie.


Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 • oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości - jeżeli dotyczy,
 • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec Gminy Michałowice oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o.,
 • oświadczenie Wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (oryginał) lub kopia zaświadczenia Starosty Krakowskiego,
 • kopię potwierdzonego zgłoszenia budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy istniejącym budynku mieszkalnym,
 • kopię prawomocnego pozwolenia na budowę obejmującego budowę budynku mieszkalnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków - jeżeli dotyczy,
 • kopię prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania - jeżeli dotyczy,
 • kopię mapy (planu zagospodarowania terenu) z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,
 • opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków
 • kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 50 % kosztów brutto zakupu lub zakupu
i montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, poniesionych po dniu podpisania umowy
o dotację, ale nie więcej niż 5 000 zł.


Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.michalowice.malopolska.pl/ - zakładka „wzory dokumentów” oraz w Urzędzie Gminy w Michałowicach - Dziennik Podawczy lub pok. nr 13, tel. 12 388 57 40 wew. 46.


Uchwała Rady Gminy Michałowice nr XX/122/2016 - pobierz


Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji - pobierz

Załącznik - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - pobierz

Załącznik - Oświadczenie o wyrażeniu zgody - pobierz

Załącznik - Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat wobec Gminy - pobierz

Załącznik - Oświadczenie o braku sprzeciwu Starosty krakowskiego - pobierz


Załącznik nr 2 - wzór umowy - pobierz


Załącznik nr 3 - Zawiadomienie o zakończeniu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków - pobierz

Załącznik - Oświadczenie o zgodności wykonania przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków - pobierz

Załącznik - Oświadczenie o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe - pobierz