INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA BUDYNKÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Michałowice!

W związku z ciążącymi na gminach obowiązkami w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Michałowice jest obecnie przeprowadzana przez firmę Atmoterm S.A. inwentaryzacja źródeł ogrzewania budynków. W okresie od 10 maja do 31 lipca b.r. odwiedzą Państwa ankieterzy, którzy przeprowadzą krótki wywiad, pytając m.in. o stosowany w budynku kocioł, rodzaj używanego paliwa oraz kilka innych kwestii dotyczących ochrony środowiska. W celu sprawnego przeprowadzenia spisu będzie on realizowany również w soboty i niedziele. Ankieterzy będą posiadać identyfikator oraz upoważnienie wójta, które uprawniają ich do przeprowadzenia ankiety.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przychylność dla ankieterów oraz rzetelne udzielanie odpowiedzi. Przeprowadzenie inwentaryzacji leży w naszym wspólnym interesie. Przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, którego skutki zdrowotne coraz dotkliwiej odczuwamy. Stworzona w ten sposób baza danych pozwoli na właściwą ocenę skali problemu polegającego na użytkowaniu przestarzałych urządzeń grzewczych oraz ułatwi skuteczne jego rozwiązanie. Umożliwi to również pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na wymianę kotłów oraz na realizację innych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gminy.

Istnieje również możliwość wypełnienia przedmiotowej ankiety online. Link do formularza znajduje się poniżej.


https://app.ekostrateg.com/zdi/ankieta?0&tenantId=michalowice_publiczna&formId=INWENTARYZACJA


Wójt Gminy Michałowice

Antoni Rumian