Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowice poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej
w Kozierowie wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Masłomiąca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Celem planowanej operacji jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społecznego oraz rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej
w miejscowości Kozierów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i Kozierów oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Masłomiąca

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.2 Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

Przewidywane wyniki operacji: budowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę - 1,6308 km; budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 0,8249 km

Realizacja: do grudnia 2022 r.