Zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od czerwca 2016 roku

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015r., Rada Gminy Michałowice na sesji dnia 30.05.2016r. wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany obowiązywać będą  od 21 czerwca 2016 roku i dotyczą uchwał:


1. Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W związku z podjętą uchwałą Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30.05.2016r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od czerwca 2016r. ulegają zmianie terminy płatności za odpady komunalne.  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy winny być uiszczane bez wezwania przez właścicieli nieruchomości,  z dołu o 25 dnia każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona.

Dopuszcza się wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mniejszą częstotliwością niż w/w wymieniona w łącznej wysokości za 3 miesiące kalendarzowe w terminach:

1. do 15 marca każdego roku za styczeń i luty z dołu, a za marzec z góry,

2. do 15 maja każdego roku za kwiecień z dołu, a za maj i czerwiec z góry,

3. do 15 września każdego roku za lipiec i sierpień z dołu, a za wrzesień z góry,

4. do 15 listopada każdego roku za październik z dołu, a za listopad i grudzień z góry.


2. Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.


Zgodnie z art. 6r ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt określa tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W uchwale Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016 sprecyzowano sposób zgłaszania w/w nieprawidłowości do Urzędu Gminy w Michałowice pisemnie na adres Urząd Gminy Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, telefonicznie na nr tel. 12 388 57 40 wew. 34 lub elektronicznie na adres: sekretariat@michalowice.malopolska.pl