Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 28 listopada 2016 Rada Gminy Michałowice podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. 2016.6996). Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Nowe stawki opłat za odpady komunalne obliczane będą w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.:

  • 10,00 zł. / mieszkańca / miesiąc w przypadku, kiedy odpady zbierane są w sposób selektywny (zmieszane + segregacja),  
  • Gdy z deklaracji wynika, że gospodarstwo domowe jest zamieszkiwane przez 5 i więcej osób, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 zł miesięcznie za osoby od pierwszej do czwartej i w wysokości 6 zł miesięcznie za każdą następną osobę.
  • 25,00 zł. / mieszkańca / miesiąc w przypadku, kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny (wszystko zmieszane),

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy winny być uiszczane bez wezwania przez właścicieli nieruchomości,  z dołu do 25 dnia każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona.

Dopuszcza się wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z mniejszą częstotliwością niż w/w wymieniona w łącznej wysokości za 3 miesiące kalendarzowe w terminach:

1. do 15 marca każdego roku za styczeń i luty z dołu, a za marzec z góry,

2. do 15 maja każdego roku za kwiecień z dołu, a za maj i czerwiec z góry,

3. do 15 września każdego roku za lipiec i sierpień z dołu, a za wrzesień z góry,

4. do 15 listopada każdego roku za październik z dołu, a za listopad i grudzień z góry.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Informuję również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Michałowice.


Podjęta uchwała