Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian.

Wójt Gminy Michałowice przypomina, że opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Michałowice (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (liczba osób zamieszkujących x stawka).

W związku z powyższym przypomina się, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:

- zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka),

- sprzedaż nieruchomości,

- zmiana sposobu zbierania odpadów,

- zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością

W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Gminy.

Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Gminy. W budynkach  wielorodzinnych należy powiadomić administratora,  ile osób mieszka pod danym adresem. Na możliwość uchylania się od opłat wskazują m.in. dysproporcje pomiędzy ilością zużytej wody a liczbą zgłoszonych mieszkańców.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Informujemy również, że rozpoczynają się weryfikacje danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców.

Wzór deklaracji