Dlaczego wzrosły opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

Od kwietnia br. wzrasta opłata za odbiór odpadów komunalnych. Podstawowa stawka wzrośnie z 10 do 14 zł za miesiąc, za osobę.


Wzrost opłaty został ustalony uchwałą nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2018 r. Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci, który został otwarty 5 lutego br. W przetargu oferty złożyły tylko dwie firmy: FCC (dawniej ASA), która zaoferowała – 469,8 zł brutto za tonę oraz firma Miki Sp. z o.o., która zaoferowała kwotę 540 zł brutto/t.

Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowania odpadów w całym województwie. W niedawnym przetargu w sąsiedniej gminie Zielonki najniższa oferta opiewała na 496,8 zł brutto/1 t. Niestety z informacji docierających z różnych gmin na terenie całej Polski wynika, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje konieczność przyjmowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Sprawę nagłego wzrostu cen za odpady komunalne w całej Polsce bada już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale zapewne na rozstrzygnięcie przyjdzie nam wszystkim chwilę poczekać. Zgodnie z prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować.


Cena odbioru i utylizacji 1 tony odpadów z poprzedniego przetargu, który był organizowany przez Gminę Michałowice w 2015 r., wynosiła 279 zł brutto za tonę odbieranych odpadów . To oznacza, iż wzrost ceny jaki nastąpił od 2015 r. wyniósł aż 68% !!


Jak firma FCC tłumaczy wzrost ceny?


W związku z tak dużym wzrostem opłaty, do firmy FCC został skierowany wniosek o wyjaśnienie tak wysokiej ceny. Przedstawiciel firmy FCC wzrost ceny tłumaczy:

  • znaczącym wzrostem wynagrodzeń pracowników firmy FCC (ponad 20%), na co wpłynął wzrost minimalnego wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy
  • wzrostem cen (średnio ponad 75 zł/t) za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych do blisko 300 zł/t
  • wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach), ustalanej przez rząd. W roku 2017 stawka wynosiła 74,26 zł, w roku 2018 - 140 zł, w kolejnych latach 170 zł i 240 zł.
  • zwiększoną ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych


Znaczący wzrost produkcji śmieci z naszych gospodarstw domowych


Poza wskazanymi powyżej czynnikami, do wzrostu opłaty przyczynił się także skokowy wzrost produkcji śmieci w ostatnich latach w naszej gminie. W podziale na poszczególne frakcje kształtuje się ona następująco:

Nazwa odpadu

Ilość
odpadów
2014 [Mg]

Ilość
odpadów
2015 [Mg]

Ilości
odpadów
2016 [Mg]

Ilości
odpadów
2017 [Mg]

nie segregowane
odpady komunalne

2 430,74

2 421,88

2 631,380

3 400,640

opakowania ze szkła

142,07

161,91

366,300

396,440

odpady wielkogabarytowe

114,98

113,02

304,820

254,100

opakowania z tworzyw
sztucznych

123,87

194,92

196,190

152,640

Zmieszane odpady
z betonu,
gruzu ceglanego,

0,10

1,70

6,000

142,300

opakowania z papieru
i tektury

68,94

100,67

108,760

93,350

zużyte opony

31,85

40,20

39,500

53,700

odpady ulegające biodegradacji

5,23

7,00

26,400

22,550

zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne

3,50

3,70

1,271

4,783

opakowania z metali

0,14

1,07

2,150

4,636

Opakowania wielomateriałowe
2,240

Urządzenia zawierające
freony

1,50

0,60

3,286

2,011

16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory
zawierające te baterie

3,90

4,40

1,508

0,621

Baterie i akumulatory

0,00

0,00

0,043

0,000

Zmieszane odpady
opakowaniowe

19,98

0,00RAZEM

2 946,80

3 051,07

3 687,61

4 530,01Szczególnie wysoki wzrost produkcji zanotowano w latach 2016-2017, a wzrost produkcji odpadów w latach 2014-2017 wyniósł aż 54%.

Rok

Ilość odpadów
w roku [Mg]

Zmiana [%]
rok do roku

2014

2 946,80


2015

3 051,07

3,54

2016

3 687,61

20,86

2017

4 530,01

22,84


W tym samym czasie wzrost liczby mieszkańców zgłoszonych do systemu odpadów komunalnych wyniósł zaledwie 5,34%. Z powyższych danych wynika, że każdy z nas oddaje średnio co miesiąc ponad 34 kg odpadów. Jeszcze w roku 2014 produkowaliśmy o 10 kg na miesiąc mniej.

Rok

Liczba mieszkańców
według deklaracji

Zmiana [%]
rok do roku

2014

10375

1,0

2015

10588

2,1

2016

10824

2,2

2017

10924

0,9


Jeżeli zatem, my wszyscy – mieszkańcy gminy Michałowice - nie zmniejszymy ilości odpadów jak i o uczciwe wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do systemu WSZYSTKICH osób zamieszkałych w naszych domach, to może nas czekać kolejna podwyżka cen.

Prognoza kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
na jednego mieszkańca w 2018

1

Prognozowana ilość zbieranych odpadów

4 500

2

Cena odbioru 1 [Mg] odpadów brutto [zł]

469,80

3

Prognozowane koszty odbioru odpadów [zł]

2 114 100

4

Prognozowane koszty administracyjne [zł]

145 000

5

Łączne koszty systemu

2 259 100

6

Prognozowana liczba osób według deklaracji

11 062

7

Wyliczenie miesięcznej stawki opłaty za odbiór odpadów
na mieszkańca [5/6/12miesięcy]

17,02 zł


Sposoby na ograniczenie kosztów systemu śmieciowego


Jeszcze przed otwarciem przetargu w Urzędzie Gminy Michałowice zostały podjęte kroki, by ograniczyć koszty systemu odbioru odpadów. Poza ceną 1 tony odpadów kluczowymi czynnikami wpływającymi na cenę usługi są liczba mieszkańców zgłoszona do systemu oraz ilość produkowanych odpadów. Zgodnie z przepisami środki z opłaty wnoszonej przez mieszkańców muszą pokryć także koszty administracyjne (opłaty pocztowe, programy komputerowe, wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą i kontrolą systemu).


W związku z powyższym dążymy do tego, by liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu była jak najbliższa rzeczywistości. Obecnie są wykonywane kontrole deklaracji. Pracownicy urzędu gminy weryfikują czy wszyscy złożyli deklaracje, następnie czy jest zgłoszona odpowiednia liczba osób – sprawdzane są m.in. nowe urodzenia, meldunki, także zużycie wody. Wszystkie te dane z ewidencji ludności i PUK Michałowice są porównywane z deklaracjami za odpady.

Oprócz tego dążymy do ograniczenia ilość przekazywanych odpadów. Ponieważ każdy 1 kg śmieci to koszt 47 gr, będziemy namawiali mieszkańców do lepszej segregacja, do pozostawiania odpadów organicznych w przydomowych kompostownikach.

Prowadzimy także kompleksową kontrolę firmy wywożącej odpady.


Liczymy, iż te działania pozwolą nam na ograniczenie produkcji odpadów o ok. 9% w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz na zwiększenie liczby osób w systemie o ok. 400 osób. Przy jednoczesnym obniżeniu kosztów administracyjnych, jest wtedy szansa na zbilansowanie systemu przy obecnie uchwalonej opłacie.

Prognoza kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
na jednego mieszkańca w 2018

1

Prognozowana ilość zbieranych odpadów

4 100

2

Cena odbioru 1 [Mg] odpadów brutto [zł]

469,80

3

Prognozowane koszty odbioru odpadów [zł]

1 926 180

4

Prognozowane koszty administracyjne [zł]

135 000

5

Łączne koszty systemu

2 061 180

6

Prognozowana liczba osób według deklaracji

11 500

7

Wyliczenie miesięcznej stawki opłaty za odbiór odpadów
na mieszkańca [5/6/12miesięcy]

14,94 zł


Podsumowanie

Nie mamy – jako samorząd i mieszkańcy – żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku śmieciowym. Możemy jedynie pilnować, by w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego osoby, by do gminnego systemu nie dostawały się odpady z przedsiębiorstw oraz by waga wystawianych przez nas śmieci w kubłach była jak najniższa (np. poprzez kompostowanie). Tylko te wspólne działania mogą nas uchronić przed kolejnymi wzrostami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Nowa stawka opłaty nie wymaga od Państwa składania nowych deklaracji śmieciowych. Jednocześnie informuję, że zmieniła się częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych. W roku 2018 takie odbiory będą 3, w roku 2019 – 4. Częściej czynny też będzie PSZOK – 4 razy w miesiącu, a nie jak dotychczas -2 razy.