XXXIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 15 marca 2021 r. o godz 14.00

XXXIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Michałowice. -pobierz
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia  Porozumienia z Powiatem Krakowskim dotyczącego wspólnego prowadzenia programu pod nazwą -  ,,Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021- 2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021-2025”. - pobierz
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/55/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 roku   w sprawie  ustalenia planu  sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. - pobierz
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Barska w miejscowości Zdzięsławice. -pobierz
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ulubiona w miejscowości Kozierów. -pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania w 2021 roku Gminy Michałowice z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. - -pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Michałowice za rok 2021.- pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2021 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych. - pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok.- pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029. - pobierz
 13. Dyskusja wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Transmisja z obrad Rady Gminy Michałowice  dostępna jest pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1262/rada-gminy-michalowice.htm

Poniżej zalecenia do transmisji obrad sesji Rady Gminy Michałowice, których to spełnienie jest konieczne do płynnego oglądania obrad:

- używanie najnowszej zainstalowanej wersji przeglądarki internetowej,
- używanie zaktualizowanego systemu operacyjnego (dotyczy to także telefonów komórkowych),
- minimalna stała prędkość łącza internetowego wykorzystywanego do oglądania transmisji to ok. 3 Mbit/s,
- w przypadku problemów z jakością transmisji, przy spełnieniu powyższych, należy spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, niż zainstalowana.

Jednocześnie nadmieniamy, że Urząd Gminy ze swojej strony spełnił wszystkie konieczne wymagania techniczne dotyczące realizowania usługi transmisji obrad sesji na żywo.

Usługę transmisji obrad zapewnia dostawca zewnętrzny, Urząd Gminy Michałowice nie ponosi odpowiedzialności za czasowy spadek jakości transmisji wynikający z aktualnego obciążenia sieci telekomunikacyjnej, problemów technicznych nadawcy - firmy MWC Sp. z o.o, czy poszczególnych dostawców internetowych.

Przypomina się, że zgodnie z aktualnymi przepisami, każda sesja obrad Rady Gminy jest nagrywana.