Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o wizji w terenie

Michałowice, dnia 24.06.2019 r.

Znak sprawy: OS.6131.2.15.2019.KT


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

O WIZJI W TERENIE


Na podstawie art. 50 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.) w związku z art. 83 ust.1 pkt 2 i art. 83a ust. 7 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z póź. zm.)


zawiadamiam


że w dniu 11.07.2019 r. o godz. 10.00 przed siedzibą Urzędu Gminy Michałowice rozpocznie się wizja w terenie w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A
w Krakowie działającego przez pełnomocnika pana Krzysztofa Madej reprezentującego firmę Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS z siedzibą w Baranowie Sandomierskim w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w bliskiej odległości od słupa (KRN22506) i linii energetycznej niskiego napięcia na dz. nr 776/13w miejscowości Michałowice.


Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zgromadzonych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00- 17.00, wtorek- czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

1. Tablicy ogłoszeń Referatu Ochrony Środowiska UG Michałowice

2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałowice

3. Stronie internetowej UG Michałowice

4. Tablicach ogłoszeń sołectwa w miejscowości Michałowice

5. a/a