XLIII Sesja Rady Gminy Michałowice

 XLIII Sesja Rady Gminy Michałowice, odbędzie się w dniu: 29 stycznia 2018 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany z dopłatą, nieruchomości oznaczonej jako działka numer 345/2, stanowiącej własność Gminy Michałowice z działkami numer: 421/2, 424/2, 423/2, stanowiącymi własność osoby fizycznej, wszystkie położone w miejscowości Książniczki, gmina Michałowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/324/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany z dopłatą, nieruchomości oznaczonej jako działka numer 7/3, stanowiącej własność Gminy Michałowice z działką numer 3/5, stanowiącą własność osób fizycznych i udziałem wynoszącym 1/7 w prawie własności do działki numer 3/11, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, wszystkie położone w miejscowości Młodziejowice, gmina Michałowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2018 rok.
 13. Dyskusja wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.