III otwarty konkurs ofert na realicję zadania publicznego

                                                                                         WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz

uchwały Nr XLI/315/2017 Rady Gminy Michałowice

ogłasza

                                      III OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
I. Rodzaj zadania

Zadanie 3 C,E „Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży)”.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Zadanie 3 C,E – przeznacza się kwotę 45 000 PLN


III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację w ramach ww. zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem klubów sportowych.


IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z ewentualnymi załącznikamiV. Terminy składania ofert

Termin składania ofert upływa po 21 dniach od ogłoszenia konkursu, tj. 13 czerwca 2018 r. o godz. 12:00


Oferty należy składać osobiście na Dziennik Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1 (parter, pok. nr 6 w budynku Urzędu Gminy Michałowice), w godzinach pracy lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice.


Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie, nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

                                  „III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w ramach GPPiRPAoPN na rok 2018.

Zadanie 3 C,E”


Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.


Oferta musi być złożona na formularzu oferty - wg wzoru zgodne z załączonym do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) - stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.


Informacji w sprawie konkursu udziela:

Paulina Sobczyk – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach,

tel. (12) 388 50 03, wew. 45, email: psob@michalowice.malopolska.pl


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Oferty zostaną ocenione, w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu składania ofert, przezKomisję opiniującą oferty konkursowe, powołaną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice.


Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględnia:

  1. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  4. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy których udziale wnioskodawca będzie realizował zadanie,
  5. planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  6. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  7. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych oferentowi, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  8. uczestników i weryfikuje liczbę uczestników zadań zgłoszonych przez oferenta.

VII. Środki przeznaczone na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016

Zadanie 3 A – przeznaczono kwotę 10 000,00 PLN

Zadanie 3 D – przeznaczono kwotę 54 900,00 PLN

Zadanie 3 E 1 – przeznaczono kwotę 20 000,00 PLN

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017

Zadanie 3 B – przeznacza się kwotę 10 000 PLN

Zadanie 3 D. a – przeznaczono kwotę 20 000,00 PLN

Zadanie 3 D. b – przeznaczono kwotę 54 500,00 PLN
Regulamin_III konkursu.doc

Wzór_oferty.doc

Wzór_zatualizowany_harmonogram_kosztorys.doc

Wzór_sprawozdania.doc