II Sesja Rady Gminy Michałowice

II Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 29 listopada 2018r., o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy.

Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z I Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Michałowice na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek od podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek od środków transportowych.
 10. Informacja o wysokości średniej ceny skupu żyta.
 11. Informacja o wysokości średniej ceny skupu drewna.
 12. Dyskusja, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.