XLVI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek  obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Michałowice na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy alei w miejscowości Raciborowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
 13. Rozpatrzenie skargi na decyzje podejmowane przez Wójta Gminy Michałowice w sprawie budowy drogi szybkiego ruchu S-7.
 14. Dyskusja wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.


Projekty uchwał podejmowane na sesji - pobierz.