XXXVIII Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXVIII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się  28 września  2017r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia działek na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych Gminy Michałowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 656/5, położonej w Michałowicach, gmina Michałowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki numer 356/1, położonej w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Michałowice części nieruchomości, stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Michałowicach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 653 o pow. 5,33 ha, położonej w obrębie Michałowice, jednostka ewidencyjna Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00020693/7.
 15. Dyskusja wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.