Wójt Gminy Michałowice ogłasza Otwarty Konkurs Projektów mających na celu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017

Wójt Gminy Michałowice

działając na podstawie Uchwały XXX/196/2017
Rady Gminy Michałowice z dnia

30 stycznia 2017 roku, ogłasza

 

OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW

mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017


I. Rodzaj zadania

Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu:
1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice,

2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Michałowice do działalności sportowej,

3) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 200 000,00 PLN


III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w Uchwale XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017 roku


IV. Terminy i warunki realizacji zadań

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez beneficjenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w projekcie. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z ewentualnymi załącznikami.


V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa po 21 dniach od ogłoszenia konkursu, tj. 20 lutego 2017 r. do godziny 18.00.

Projekty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Michałowicach, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice z dopiskiem „Otwarty konkurs projektów na realizację zadań mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017” (decyduje data wpływu).


Projekty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.


Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny beneficjenta.


Projekt musi być złożony na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice www.e-michalowice.pl. Projekt musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta; załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu projektu, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta.


Informacji w sprawie konkursu udziela:

Jolanta Kasperkiewicz - tel. 012 388 50 03 wew.15

e-mail: jkas@michalowice.malopolska.pl


VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Ze wstępnie zaopiniowanych przez Komisję Konkursową projektów Wójt Gminy Michałowice wybierze oferty, które otrzymają dofinansowanie w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu składania ofert. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu projektów będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przy niskich nakładach finansowych. Przy rozpatrywaniu projektów, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez beneficjenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.


Regulamin - pobierz

Oferta - pobierz

Sprawozdanie - pobierz

Umowa - pobierz