Wyniki Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2017/2018 w zakresie edukacji muzycznej

Komisja rozpatrzyła jedną zgłoszoną ofertę, kierując się zarządzeniem nr 346/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 04 sierpnia 2017 roku.


Komisja przy rozpatrywaniu oferty uwzględniła:

 1. dochowanie wymagań formalnych;
 2. znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 3
 3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów
 4. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów projektu, w związku z zakresem rzeczowym projektu
 5. możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę
 6. dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Michałowice, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się
  z otrzymanych środków
 7. planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym doświadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
 8. wysoki poziom merytoryczny i artystyczny; udział wysoko wykwalifikowanej kadry: profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu; dostosowanie programu do konkretnych grup i kategorii wiekowych odbiorców
 9. charakter innowacyjny i kulturotwórczy projektu
 10. oryginalność koncepcji projektu oraz poszukiwanie nowych metod oraz form inspirujących aktywność twórczą; użycie nowoczesnych technologii informacyjnych
  i komunikacyjnych.

Stwierdzono, iż koperta były należycie opisana i zapieczętowana.

 

Komisja postanowiła dofinansować projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa na realizację zadania:
Orkiestra Młodzieżowa Gminy Michałowice „Mała Wieniawa - Muzykujmy razem etap IV" – kwota dofinansowania 150 000,00 zł, która zostanie przelana w II transzach.


I. transza w terminie 30 dni od podpisania umowy na wniosek oferenta w kwocie 40 000,00zł

słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 groszy

II. transza w styczniu 2018 po sprawozdaniu częściowym w kwocie 110 000,00 zł

słownie: sto tysięcy 00/100 groszy


Uzasadnienie: oferta spełniają warunki określone w Uchwale Rady Gminy Michałowice nr XXVII/178/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie Przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019, oraz jest zgodna z celami określonymi w regulaminie konkursu. Kosztorys i harmonogram są sporządzone poprawnie i są realistyczne. 


Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na wniosek Dotowanego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.