Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy Michałowice

W dniu 27 marca 2017r., odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Michałowice, na której zostało podjętych dziesięć uchwał:


  • Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
  • Uchwała Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
  • Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2016r., w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice".
  • Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
  • Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany z dopłatą, nieruchomości oznaczonej jako działka numer 497/12, stanowiącej własność Gminy Michałowice z działkami numer 494/52, 494/53, stanowiącymi własność osoby fizycznej, wszystkie położone w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice.
  • Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany bez dopłat, nieruchomości oznaczonej jako działka numer 217/2, stanowiącej własność Gminy Michałowice z działką numer 217/5, stanowiącą własność osób fizycznych, wszystkie położone w miejscowości Wola Więcławska, gmina Michałowice.
  • Uchwała Nr XXXII/228/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/218/2017 z dnia 27 lutego 2017r., w sprawie określenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.).
  • Uchwała Nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r., Karta Nauczyciela.
  • Uchwała Nr XXXII/230/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałowice do nowego ustroju szkolnego.
  • Uchwała Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "Dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018".

Podjęte uchwały