XXV Sesja Rady Gminy Michałowice

XXV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 29 września 2016r., o godz. 14.00 na sali obrad w budynku Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Michałowice do realizacji w latach 2016-2018 Programu „Erazmus+”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie wiejskim Gminy Michałowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Zachód.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Południe.
 15. Dyskusja wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.