Zapytanie ofertowe na realizację - Dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach na terenie gminy Michałowice

Michałowice, 2016-11-17

PS.271-D/16


Zapytanie ofertowe

na realizację Dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach na terenie gminy Michałowice, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


I. Nazwa i adres Zamawiającego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

tel.: 12 388 87 70, fax: 12 388 54 56

e-mail: gops@michalowice.malopolska.pl

www.gops.michalowice.malopolska.pl

godziny urzędowania: pon. 8:00 – 18:00, wt. – czw. 8:00 – 16:00, pt. 8:00 – 15:00


II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego


Wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym do niniejszego zapytania nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)


III. Określenie przedmiotu zamówienia


Realizacja w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. usługi pn. „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach na terenie gminy Michałowice, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , w oparciu o środki zagwarantowane w budżecie na rok 2017.


IV. Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach na terenie gminy Michałowice, w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , polegającej na zapewnieniu kompleksowego świadczenia następujących czynności:


a) przygotowanie dwudaniowych gorących posiłków obiadowych wraz z kompotem,

b) dostarczenie przygotowanych posiłków do Zespołów Szkół w Michałowicach, Raciborowicach i Więcławicach Starych,

c) wydawanie posiłków uczniom w ww. Zespołach Szkół przez profesjonalny i kompetentny personel obsługi.


2. Opis realizacji usługi zawarty został w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”- zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy – zał. nr 4.


3. Szacunkowa dzienna liczba posiłków wyniesie ok. 55 dwudaniowych obiadów, w tym:

a) w Zespole Szkół w Michałowicach – ok. 18 obiady,

b) w Zespole Szkół w Raciborowicach – ok. 16 obiadów,

c) w Zespole Szkół w Więcławicach Starych – ok. 21 obiadów.


4. W okresie objętym zamówieniem przewiduje się zakupienie łącznie ok. 10 120 gorących posiłków (dwudaniowych obiadów), z możliwością zmniejszenia tej liczny max. o 30% oraz zwiększenia max. o 50% w przypadku zmiany ilości świadczeniobiorców uprawnionych do tej formy pomocy.Przewidywana w okresie realizacji zamówienia średnia roczna liczba uczniów w trzech Zespołach Szkół funkcjonujących na terenie gminy Michałowice wyniesie ok. 900 osób. Liczba nauczycieli i pozostałych pracowników: ok. 120 osób.


5. Przewidywana w okresie realizacji zamówienia średnia roczna liczba uczniów w trzech Zespołach Szkół funkcjonujących na terenie gminy Michałowice wyniesie ok. 900 osób. Liczba nauczycieli i pozostałych pracowników: ok. 120 osób.


6. Przedmiot zamówienia finansowany będzie ze środków budżetu gminy i budżetu Państwa.


V. Termin wykonania zamówienia


1. Zamówienie należy wykonać w terminie od 2 stycznia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.


2. Wykonawca będzie świadczył usługi objęte zamówieniem w trakcie trwania roku szkolnego, tj. z wyłączeniem okresów ustawowo wolnych od nauki (np. przerwy świąteczne, wakacje, ferie zimowe, itp.).


VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, przy czym ogólna, końcowa maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.:


1. Cena    60%

2. Doświadczenie    15%

3. Odległość    15%

4. Opieka dietetyczna   10%


Ad. kryterium 1:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie uwzględniał cenę brutto jednego gorącego posiłku (dwudaniowego obiadu).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 60 pkt., waga kryterium wynosi 60%.


Liczba punktów zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem:

C = [(C min /C bad) x waga] x 100


gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej 

           C bad – cena brutto oferty badanej


Ad. kryterium 2:

W tym kryterium Zamawiający przyzna punkty za posiadane doświadczenie własne Wykonawcy w realizowaniu usług żywienia zbiorowego, uzyskane w ciągu ostatnich 3 lat szkolnych przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie.

Punkty będą przyznawane na podstawie wykazanych w ofercie usług, potwierdzonych stosownymi dokumentami, że zostały one wykonane w sposób należyty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 15 pkt. Waga kryterium wynosi 15%.


W ramach oceny niniejszego kryterium Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:

a) okres działalności mierzony w latach szkolnych, w którym wykonawca realizował usługi zbiorowego żywienia dzieci i/lub młodzieży szkolnej, oceniany w poniższych przedziałach:

- 1 rok – 2 pkt

- 2 lata– 4 pkt

- 3 lata i więcej– 5 pkt


Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 5 pkt.


b) liczba zrealizowanych (lub aktualnie realizowanych) usług żywienia zbiorowego dzieci i/lub młodzieży szkolnej, rozumianych w następujący sposób:


usługa żywienia zbiorowego, polegająca na sporządzeniu i wydaniu min. 100 posiłków obiadowych dziennie, zrealizowana w ciągu ostatnich 3 lat szkolnych, w ramach jednego zlecenia, umowy, itp. przez okres min. 1 roku szkolnego (np. usługa żywieniowa realizowana w szkołach lub przedszkolach), potwierdzona każdorazowo stosownymi dokumentami, iż została wykonana w należyty sposób.


W ramach wymiaru kryterium „Doświadczenie” Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:

- 1 usługa – 3 pkt

- 2 usługi – 5 pkt

- 3 usługi – 8 pkt

- 4 usługi i więcej – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 10 pkt.


Usługi wykazane w ofercie, a dla których brakuje stosownego potwierdzenia, iż zostały wykonane należycie, np. poprzez referencje, nie będą brane pod uwagę.


Ostateczna liczba punktów w kryterium „Doświadczenie” stanowi sumę punktów przyznanych w dwóch powyższych wymiarach i zostanie przyznana według wzoru:


D = [(D bad /D max) x waga] x 100

gdzie: D bad – punkty przyznane w kryterium D dla badanej oferty

           D max – najwyższa ilość punktów przyznana wśród ofert w kryterium D


Ad. Kryterium 3:

Zamawiającemu zależy aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z powodu warunków pogodowych lub drogowych.


Zespoły Szkół, do których dowożone będą gorące posiłki znajdują się w różnych miejscach na terenie gminy Michałowice. Zamawiający w kryterium „Odległość” wskazał zatem swoją siedzibę, znajdującą się przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 w Michałowicach, jako punkt odniesienia, w celu ujednolicenia wyliczenia długości trasy dowozu posiłków.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 15 pkt. Waga kryterium wynosi 15%.


W tym kryterium Zamawiający będzie punktował odległość zakładu (punktu) gastronomicznego, w którym będą przygotowywane posiłki od jego siedziby w następujący sposób:

- odległość do 15 km – 15 pkt

- odległość 15 km do 30 km – 10 pkt

- odległość 30 km do 45 km – 5 pkt

- odległość pow. 45 km – 0 pkt


Ostateczna liczba punktów w kryterium „Odległość” zostanie przyznana na podstawie przedstawionego dokumentu potwierdzającego zlokalizowanie zakładu gastronomicznego (np. zaświadczenie Sanepid o dopuszczeniu danego lokalu do użytkowania), według poniższego wzoru:


O = [(O bad /O max) x waga] x 100

gdzie: O bad – punkty przyznane w kryterium O dla badanej oferty

           O max – najwyższa ilość punktów przyznana wśród ofert w kryterium O


Wykonawca winien wpisać na formularzu ofertowym adres kuchni, w której gotowane i przygotowane będą posiłki oraz odległość kuchni w kilometrach, wynikającą z trasy obliczonej przez serwis internetowy www.maps.google.pl


W sytuacji kiedy Wykonawca nie poda adresu kuchni, w której przygotowane będą posiłki, otrzyma w kryterium „Odległość” zero punktów.


Ad. Kryterium 4:

Zamawiającemu zależy aby dostarczone posiłki były jakościowo dobre oraz aby wśród dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w Zespołach Szkół na terenie gminy Michałowice, a także wśród ich rodziców upowszechniać zasady zdrowego żywienia i rozwijać świadomość i odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Opieka dietetyczna”: 10 pkt. Waga kryterium wynosi 10%.


Mając na uwadze powyższe w Kryterium „Opieka dietetyczna” Wykonawca oceniać będzie następujące składowe:

a) zatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę dietetyka min. od 1 roku– 4 pkt

b) zajęcia warsztatowe dla uczniów 3 Zespołów Szkół (60 h warsztatów w okresie trwania umowy) – 4 pkt

c) wykłady dla rodziców (6 wykładów w okresie trwania umowy)– 2 pkt


Punkty w podkryterium a) będą przyznawane na postawie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia dietetyka (umowa o pracę) oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

a podkategoriach od b) do d) – przyznawane będą na podstawie opracowanego i przedłożonego programu edukacyjnego, zawierającego zarys koncepcji zajęć edukacyjnych i konsultacyjnych z zakresu zdrowego żywienia, skierowanego do wyżej wymienionych grup odbiorców i podanym powyżej wymiarze.


Ostateczna liczba punktów w kryterium „Opieka dietetyczna” stanowi sumę punktów przyznanych w wyżej wymienionych 4 wymiarach i zostanie przyznana według wzoru:


OD = [(OD bad /OD max) x waga] x 100

gdzie: OD bad – punkty przyznane w kryterium OD dla badanej oferty

           OD max – najwyższa ilość punktów przyznana wśród ofert w kryterium OD


Liczba punktów dla danej oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:

Punkty oferty = punkty C + punkty D + punkty O + punkty OD


Wszystkie punkty i proporcje naliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.


VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


Warunkiem udziału w realizacji zamówienia jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


IX. Termin i miejsce składania ofert


1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3. Ofertę sporządzoną w formie pisemnej wraz z podpisanym oświadczeniem, wzorem umowy, a także przykładowym miesięcznym jadłospisem, należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera do dnia 30 listopada 2016 r., do godziny 12:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, pokój nr 7. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

4. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2016 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.


X. Udzielenie zamówienia


1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

2. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.


XI. Załączniki do zapytania ofertowego:


zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz

zał. nr 2 – wzór formularza ofertowego - pobierz

zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - pobierz

zał. nr 4 – wzór umowy - pobierz