XXVII Sesja Rady Gminy Michałowice

XXVII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 28 listopada o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacja z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacja, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju i Inwestycji oraz Komisji Rewizyjnej Gminy Michałowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Informacja o wysokości średniej ceny skupu żyta.
 12. Informacja o wysokości średniej ceny skupu drewna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Michałowice na rok 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowym i i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 771/27, położonej w Michałowicach, gmina Michałowice.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagórzyce Dworskie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagórzyce Stare.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014-2020.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/317/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2014 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
 26. Dyskusja wolne wnioski.
 27. Zamknięcie sesji.