Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2015 roku

Obowiązki gmin w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.


Dotychczas większość produkowanych śmieci trafiała na składowiska. Dzięki zmianie w prawie odpadowym wynikającym m.in. z obecności Polski w Unii Europejskiej gminy mają obowiązek dążyć do minimalizacji ilości odpadów unieszkodliwianych w taki sposób.


Jednym z głównych celów wdrożonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:


 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.


Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.


Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]:


Lata
2012 2013
2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50
Poziom osiągnięty przez Gminę Michałowice
18,69 35,72 48,82 75,2

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Michałowice osiągnęła poziom 75,2 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 16%.


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]:


Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
30 36 38 40 42 45 50 60 70
Poziom osiągnięty przez Gminę Michałowice
0 100 100 100


Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Michałowice osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 40%.


Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


 • do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.


Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. [%]
75 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom osiągnięty przez Gminę Michałowice 0 61,03 109,05 71,83


Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 r. Gmina Michałowice osiągnęła poziom 71,83 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%.


Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Michałowice w 2013 r. przekazywane były do następujących instalacji:


 • REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Zabrzu Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych Cmentarna 19F 41-800 Zabrze
 • ZGK „Bolesław” ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
 • MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 3330-841 Kraków
 • Zakład Utylizacji Odpadów Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • SELENYA Sp. Z o.o. Klucze Osada 4, 32-310 Klucze
 • PHU Ekopartner Andrzej Liszka ul. Drewniana 6, 30-556 Kraków
 • Skotniczy TRANSPORT Sławomir Skotniczy, Bibice 32-087 Zielonki, ul. Sportowa 5
 • Eko System Pietraszewski Spółka Jawna, Łężkowice 114, 32-015 Kłaj
 • Firma Usługowo-Handlowa ‘KOP-EKO’ Szczepan Trzupek Zalesiany 1, 32-420 Gdów