XXIX Sesja Rady Gminy Michałowice

XXIX Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 29 grudnia 2016r., o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Interpelacje, zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gmina Michałowice Północ.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,  za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 10. Dyskusja wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.