Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r. rozpatrzyła 6 (sześć) zgłoszonych wniosków, kierując się zapisami art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).


Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano:

 • możliwość realizacji zadania przez Oferenta;
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • adekwatność ofert do ogłoszonego w konkursie priorytetu;
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 • użyteczność społeczną oferty.


Stwierdzono, że wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, a koperty, w które były zapakowane, były należycie opisane i zapieczętowane.


Na posiedzeniu Komisji podjęto następujące decyzje:


W związku ze stwierdzeniem, że oferty spełniają warunki określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz, że jest zgodna pod względem merytorycznym z zadaniem ogłoszonym w otwartym konkursie ofert, postanowiono powierzyć:

Zadanie 3 D „Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (wypoczynek letni)”.

wymienionym poniżej podmiotom:


 • Stowarzyszenie „AKADEMIA PIŁKARSKA MICHAŁOWICE” z siedziba w Michałowicach przy ul. Akacjowa, na realizację zadania pn. „WAKACJE NA SPORTOWO I WESOŁO” – kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „PEŁNA CHATA” z siedziba w Michałowicach przy Więcławice Stare 50, na realizację zadania pn. „Odrywamy świat wokół nas – Jura Krakowsko-Częstochowska” – kwota dofinansowania: 4 900,00 zł.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Michałowicach przy ul. Ogrodowej 12, na realizację zadania pn. „Wakacje dla każdego – kolonia w Kołobrzegu” – kwota dofinansowania: 9 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie „NADZIEJA MICHAŁOWIC” z siedzibą w Michałowicach przy ul. Jana Pawła II 2, na realizację zadania pn. „Widzę-słyszę-tworzę” – kwota dofinansowania: 11 000,00 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31, na realizację zadania pn. „Obóz harcerski w miejscowości Dąbki” – kwota dofinansowania: 18 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „WIENIAWA” z siedzibą w Raciborowicach przy ul. Jana Długosza 32, 32-091 Michałowice, na realizację zadania pn. „Wakacje z muzyką w tle” – kwota dofinansowania: 7 000,00 zł.