15°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

9 maja 2022

Wójt Gminy ogłasza nabór na członków Gminnej Rady Seniorów II Kadencji

Wójt Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów II Kadencji

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 4156), zmienionego Uchwałą nr VIII/54/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 3799), w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Michałowice i nadania jej statutu

Wójt Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów II Kadencji.

Gminną Radę Seniorów powołuje się w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy lokalnej społeczności, w tym w szczególności najstarszego pokolenia oraz pomocy władzom Gminy Michałowice w wyborze priorytetów dotyczących działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w myśl art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (tj. osób, które ukończyły 60 rok życia). 

1. Nabór prowadzony będzie od dnia 10 maja 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.

2. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Michałowice (Dziennik Podawczy) w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.

3. Zgłoszenie przez przedstawiciela podmiotu (nie zaliczonego do sektora finansów publicznych) z terenu Gminy Michałowice działającego na rzecz osób starszych lub zrzeszającego głównie osoby starsze oraz przedstawiciela organizacji pozarządowej z terenu Gminy Michałowice, należy składać na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 407/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2022 r. -pobierz

4. Zgłoszenie przedstawiciela osób starszych, które ukończyły 60 rok życia wraz z listą poparcia stanowiącą integralną część karty zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 407/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2022 r. -pobierz

5. Zgodnie z zapisami § 5 Statutu Gminnej Rady Seniorów, w skład Gminnej Rady Seniorów wchodzi 13 przedstawicieli seniorów wybranych zgodnie z regulacjami zawartymi w § 7 ust.7 Statutu Gminnej Rady Seniorów tj. poprzez:
1) głosowanie tajne, jeżeli kandydatów jest więcej niż 13 lub
2) wybór wszystkich kandydatów w przypadku zgłoszonych 13 lub mniej niż 13.

Jeżeli w głosowaniu dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, to wówczas dokonuje się wyboru pomiędzy tymi kandydatami w wyniku głosowania.

6. Skład Gminnej Rady Seniorów publikowany jest na stronie internetowej Gminy Michałowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice.

7. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata licząc od dnia wyboru jej członków.

8. Funkcji członka Gminnej Rady seniorów nie można łączyć z funkcją radnego Gminy Michałowice.

9. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, ani wynagrodzenia.

10. Podmiot działający na rzecz seniorów oraz organizacja pozarządowa z terenu Gminy Michałowice ma prawo zgłosić jednego kandydata.

11. Grupa seniorów popierających i zgłaszających kandydata na członków Gminnej Rady Seniorów musi liczyć co najmniej 10 osób.

12. Kandydat na członka Gminnej Rady Seniorów powinien łącznie spełniać niżej wymienione warunki:
1) Mieć ukończony 60 rok życia,
2) Być osobą na stałe zamieszkującą na terenie gminy Michałowice,
3) W przypadku przedstawiciela organizacji pozarządowej powinien być czynnym członkiem tej organizacji / poparte stosownym zaświadczeniem/,
4) Wyrazić zgodę na kandydowanie,
5) Korzystać z pełni praw publicznych.