12°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.michalowice.malopolska.pl

Urząd Gminy Michałowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Michałowice.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-04-05.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-19.

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre obrazy nie posiadają tekstów zastępczych, ale pracujemy nad ich uzupełnieniem.
 • Mapy nie są dostępne, ale w razie potrzeby służymy pomocą w rozwiązaniu tego problemu.
 • Nie wszystkie dokumenty zewnętrzne są dostępne, aczkolwiek staramy się to poprawiać na bieżąco.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Obrazy zostały opublikowane przed wejściem przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Gminy Michałowice są wyłączone z dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-04.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.

Skróty klawiaturowe

 • Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Szopa, pszo@michalowice.malopolska.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 388 50 03 w.70 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 6 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking usytuowany jest usytuowany jest od strony ul. Krakowskiej i Jana Pawła II. Po obydwu stronach parkingu znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
  Na parkingu, znajdują się 3 miejsca wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia). Usytuowanie miejsc: 1 bezpośrednio pod budynkiem Urzędu Gminy - po prawej stronie od wejścia do budynku, 1 na linii parkingu usytuowanej wzdłuż ulicy Krakowskiej oraz 1 na linii pod budynkiem Szkoły Podstawowej.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu Gminy poprzez parking. Obok schodów prowadzących do wejścia głównego od strony Placu J. Piłsudskiego, po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajdują drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, za którymi znajduje się winda.
  Po wyjściu z windy można poruszać się korytarzami, których szerokość wynosi 2,60 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. Po wyjściu z windy na każdym piętrze po prawej stronie są umieszczone plany tyflograficzne z rozkładem pomieszczeń.
  W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach.
  W budynku Urzędu Gminy, w pomieszczeniu dziennika podawczego po lewej stronie od wejście znajduje się pętla indukcyjna
  Schody prowadzące na piętro znajduję się kilka metrów na wprost od wejścia
 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Po prawej stronie od wejścia na ścianie umieszczona jest tablica tyflograficzna z rozkładem pomieszczeń w budynku. Oprócz tego tablice tyflograficzne umieszczone są na każdym piętrze na prawo od wyjścia z windy.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie od wejścia. Jest to Dziennik Podawczy
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Za drzwiami znajdującymi się po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dostępna zlokalizowana jest na każdej kondygnacji, gdzie usytuowane są pomieszczenia Urzędu Gminy Michałowice. Znajduje się ona na rogu zaraz po lewej stronie od wyjścia z windy.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.michalowice.malopolska.pl/polityka-prywatnosci/tekst-latwy-do-czytania-i-zrozumienia
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.michalowice.malopolska.pl/tlumacz-jezyka-migowego/
 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice,a,1944603,raport-o-stanie-dostepnosci-podmiotu-publicznego.html

Interaktywna mapa gminy Michałowice

Sprawdź