5°C
Wspaniałe powietrze!
Mieszkaj, Zwiedzaj, Inwestuj!

26 lutego 2024

„Małopolska Wieś” już po raz ósmy

Województwo Małopolskie ogłosiło ósmą edycję konkursu "Małopolska Wieś".

Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

  • Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
  • Nowatorska Małopolska Wieś 
  • Małopolska Wieś w Sieci.

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu, w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2019 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2023 r. i nadal funkcjonującej.

Uczestnikami Konkursu są sołectwa wiejskie położone w województwie małopolskim. Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia w ramach Konkursu są gminy, w obrębie których znajdują się zgłaszane sołectwa lub sołtysi sołectw funkcjonujących na terenach wiejskich województwa Małopolskiego, posiadający pisemne upoważnienie wójta/burmistrza.

Łączna wysokość pomocy finansowej dla Laureatów Konkursu w 2024 roku wynosi 480 tys. zł. Pomoc finansowa zostanie przyznana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Zakres zadań do realizacji zostanie określony w umowie przy udziale/zaangażowaniu upoważnionego przedstawiciela gminy i sołtysa wsi, której umowa dotyczy.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM / Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich