Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie
ul. Przy Moście 1
30-508 Kraków

tel. (012) 656-72-19, 656-72-26, 656-72-53, 656-72-51

http://www.geodezja.powiat.krakow.pl/


PUNKT INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZIEMSKIEGO KRAKOWSKIEGO


Od 3 sierpnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie działa punkt konsultacyjno - informacyjny, w którym mieszkańcy powiatu ziemskiego krakowskiego mogą uzyskać pomoc w uporządkowaniustanuprawnego nieruchomości.


W punkcie konsultacyjnym w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ulicy Przy Moście l, mieszkańcy powiatu krakowskiego ziemskiego uzyskają szczegółowe informacje i wyjaśnienia odnośnie problematyki prawnej i geodezyjnej, w zakresie, rodzaju i sposobu działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości oraz ujawnienia ich praw w księgach wieczystych, a w szczególności informacje na temat: 
- adresów siedzib odpowiednich Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, ze wskazaniem właściwości miejscowej oraz adresu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,

- rodzajów dokumentów, które mogą potwierdzić rzeczywisty stan prawny nieruchomości, zakresów danych objętych działem II księgi wieczystej i zasad dostępu do tych danych w celu ich sprawdzenia, ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości.


Punkt konsultacyjne - informacyjny działa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ulicy Przy Moście l, pok. 114.


Z informacji można korzystać w środy w godzinach 11.30 - 15.30 oraz w czwartki w godzinach 7.30 - 15.30.

Punkt będzie działał do 30 grudnia 2009 roku.