Strona główna | Mapa serwisu
Kontakt | Mapa gminy |
 
Samorząd i Administracja | Prawo Miejscowe | Informacje Praktyczne
Gmina Michałowice
Załatw Sprawę
Giełda Nieruchomości
Turystyka
Edukacja i Kultura
Gospodarka
Zdrowie i Opieka Społeczna

 
 

Wyszukiwarka

Dział Gmina Michałowice:
Ochotnicza Straż Pożarna w Książniczkach
Górna Wieś
Gospodarka
Ludowy Klub Sportowy Galicja Raciborowice
Strategia Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2014-2020
Stowarzyszenie INICJATYW KUTURALNYCH
Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowicach
Ludowy Klub Sportowy Michałowianka
Kończyce
Infrastruktura
Stowarzyszenie BRACTWO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W WIECŁAWICACH STARYCH
Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice na lata 2016-2020
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborowicach
Ludność
Kozierów
Ludowy Klub Sportowy Polonia Więcławice
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020
Stowarzyszenie INSTYTUT STRUMIŁŁY
Ochotnicza Straż Pożarna w Więcławicach
Książniczki
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice na lata 2006-2013
Fundacja św. Izydora
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczkowicach
Masłomiąca
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży "Pełna Chata"
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Więcławskiej
Michałowice
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Michałowice na lata 2011-2014
Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach
Młodziejowice
Stowarzyszenie KLUB SPORTOWY JAZDY KONNEJ SZARY MICHAŁOWICE
Pielgrzymowice
Stowarzyszenie NADZIEJA MICHAŁOWIC
Prawda
Plan Rozwoju Miejscowości Masłomiąca
Stowarzyszenie PRO MEMORIA-DLA PAMIĘCI
Raciborowice
Stowarzyszenie Parafialny Klub Sportowy "Jakub" w Więcławicach
Plan Rozwoju Miejscowości Pielgrzymowice
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej "Nad Dłubnią" w Michałowicach
Sieborowice
Plan Rozwoju Miejscowości Zagórzyce Dworskie i Zagórzyce Stare
Więcławice
Plan Rozwoju Miejscowości Wilczkowice
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich POD KWITNĄCĄ JABŁONIĄ
Wilczkowice
Plan Odnowy i Rozwoju Wsi Więcławice
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM Więcławice
Wola Więcławska
Plan Odnowy Wsi Michałowice
Zagórzyce
Program Odnowy Wsi Raciborowice
Zdzięsławice
Zintegrowany Program Ekorozwoju Północnej Części Metropolii Krakowskiej
Zerwana
Położenie
Historia
Herb

Dział Załatw Sprawę:
Wydawanie zaświadczeń
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego
Nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego
Ponowne wyłożenie projektów Planów do publicznego wglądu
Wpis do ewidencji
Poradnik inwestora
Obowiązek podłączenia do kanalizacji
Podanie o wydanie aktu stanu cywilnego
Wypis i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym
Wniosek o rezerwację numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego
Rezerwacja numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o wydanie informacji o lokalizacji działki na terenie AGLOMERACJI
Zaświadczenie o wpisie w rejestrze numeracji budynków
Zaświadczenie o wpisie w rejestrze numeracji budynków / lokalizacja
Zgłoszenie pobytu stałego
Wniosek o wydanie opinii na przejazd ponadnormatywny
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych
Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
Zaświadczenie o przeznaczenie terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego
Zmiana Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu
Podział nieruchomości
Ewidencja gruntów i budynków
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych
Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Rozgraniczenia
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego drogi gminnej publicznej.
Poradnik inwestora
ARCHIWUM PODATKOWE
Rozgraniczenia
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej publicznej.
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Ulgi w podatkach dla przedsiębiorców
Geodezja w Starostwie Krakowskim
Wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu publicznego z drogi gminnej publicznej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru IV - Dolina Dłubni
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów względem Marszałka Województwa Małopolskiego
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji
Ulgi w podatkach dla osób fizycznych
Zmiana zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu istniejącego zjazdu do drogi gminnej
Zmiany danych w ewidencji gruntów - obowiązki właścicieli
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegogo dla obszaru V
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wykreślenie hipoteki przymusowej dotyczącej zaległości podatkowych i opłat
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - mapy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o możliwości przyłączenia działki do drogi publicznej
Nowy dowód osobisty-ulotka informacyjna
Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe wobec Gminy Michałowice
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zmiana zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - tekst obszar I
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację ogrodzenia od strony drogi gminnej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Numer konta Urzędu Gminy Michałowice
Firmy wywożące nieczystości i śmieci
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - tekst obszar II
Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - tekst obszar III
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Informacja dotycząca wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów na podstawie umów dzierżawy
Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
Opłata planistyczna
Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie/ umieszczenie urządzeń, reklam w pasie drogowym
Usuwanie azbestu
Bezdomne zwierzęta
Pełnomocnictwo/upoważnienie
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Numer konta Urzędu Gminy Michałowice
Łowiectwo
Przydatne adresy
Rejestracja zgonu
Wniosek o wpis do rejestru wyborców

Turystyka:
Kościół p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach
Stadnina koni "Nowakówka"
Droga św. Jakuba
Viva Sport Klub
Kościół p.w. św. Jakuba w Więcławicach
Obelisk w Michałowicach-Komora
Szlak rowerowy "Dolina Dłubni"
Pizzeria "Libero"
Zespół dworsko-parkowy w Michałowicach
Stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne "Stary Młyn"
Restauracja "Michałowicka"
Szlak rowerowy "Widokowy"
Zespół dworsko-parkowy w Sieborowicach
Specjalistyczne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne
Łowisko pstrąga - "Osada Jurajska"
Szlak rowerowy "Kościuszkowski"
Pizzeria "Gawęda"
Zespół dworsko-parkowy w Młodziejowicach
Stawy w Masłomiącej
Gospodarstwo agroturystyczne i stadnina "Stary Młyn"
Kościół w Michałowicach
Stara Apteka w Zerwanej
Drewniany młyn w Kończycach
Zespół dworsko-parkowy w Książniczkach
Kopiec drogowy w Michałowicach
Dłubnia

Edukacja i Kultura:
sdfsdf
Centrum Kultury i Promocji
Biblioteki

Gospodarka:
Zakładanie własnej firmy
Adres siedziby GOPS
"Bezrobocie? To nie dla mnie!" - bezpłatne szkolenie i kursy zawodowe dla absolwentów
Instytucje wspierające Przedsiębiorców - Punkty Konsultacyjne
Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie
Kalendarz Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy, a prawo budowlane.
"Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie - praktyczne aspekty funkcjonowania" - szkolenie
UWAGA - ważne informacje!
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
INSTYTUCJE W WALCE Z PRZEMOCĄ
Reaguj na przemoc
Kryterium Dochodowe Pomocy Społecznej
WYKAZ MIEJSC CZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
Grupa wsparcia
Słownik
Zmiany w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Nowy okres zasiłkowy 2014/2015
Najciekawsze strony internetowe o Unii Europejskiej
Fundusz Alimentacyjny
Becikowe
Podstawowe informacje
Pracownicy GOPS w Michałowicach
Formy pomocy społecznej z jakich można skorzystać w GOPS w Michałowicach
Statut GOPS w Michałowicach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Samorząd i Administracja:
Biuro Rady Gminy i Wójta
Kancelaria Urzędu Gminy
Pion Ochrony
Referat Budżetu i Finansów
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Referat Rozwoju Gospodarczego
Referat Spraw Obywatelskich
Wójt
Rada Gminy - Skład
Rada Gminy - Komisje
Rada Gminy - Kompetencje
Rada Gminy - Regulamin
Sołtysi

Prawo Miejscowe:
Statut
Regulamin Organizacji Urzędu
Budżet

Informacje Praktyczne:
Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach
Biuro Rachunkowe VAT-Expert Bożena Buczkowska
MPK 257 - Kraków - Michałowice - Narama
Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny w Michałowicach
Biuro Rachunkowe MONEO Jolanta Orłowska
MPK 250 - Kraków - Raciborowice - Zastów
Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Job
MPK 277 - Kraków - Michałowice - Iwanowice
FHU Wodnik - Sklep instalacyjny wod. kan. gaz c.o.
MPK 260 - Kraków - Michałowice - Pielgrzymowice
GABINET WETERYNARYJNY
Przedszkole "Kubusiowa Dolina"
MPK 270 - Kraków - Zastów - Pielgrzymowice
Zagórzyce Dworskie "Pętla" - Kraków - Zagórzyce Dworskie "Pętla"
Kancelaria Prawna Malinowski i Wspólnicy
Gabinet Kosmetyczny IMBIR
Wola Więcławska - Kraków - Wola Więcławska (Poniedziałek-Piątek)
FHU BM&PARTNER
Wola Więcławska - Kraków - Wola Więcławska (Sobota-Niedziela)
Centrum Stomatologii
"ZUZI.COM.PL" Robert Kłapeć
Firma Handlowo Usługowa "MARKUS"
"Dom z energią"
Firma Handlowa "CANDEL"
Ośrodek Nauki Jazdy Konnej "STARY MŁYN"
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "EL-FAT"
NON-STOP Auto Serwis
COOL SCHOOL kursy języka angielskiego
Nieruchomości AMBERHAUSE
K3 service Ubezpieczenia Marlena Kaleta
COTO BABY
Naprawa komputerów i telewizorów
Prywatne przedszkole artystyczne "Bajkowe Królestwo"
Restauracja "Michałowicka"
Firma Handlowo-Usługowa "NIEMIEC"
MIREMA
"Linguist" - Biuro Tłumaczeń
Pracownia Ram
Firma Usługowo-Handlowa "LECH-BRUK"
Małgorzata Mełges - Tłumaczenia
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEGAPASKAL"
Przedszkole im. Marii Montessori
Przedszkole – „Promyczek”
OSADA JURAJSKA Smażalnia Ryb Restauracja
Fotografia ślubna i okolicznościowa - Jode.pl Joanna Dębniak
Geodezja i Architektura "SK Projekt"
Fol-Plast
Biuro Tłumaczeń "Pegasus"
Usługi Instalacyjno Budowlane Jan Derdaś
FLORA SERVICE Barbara Błaszczyk
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "BEGIN"
DIAGNOTERM Józef Osiadły
Firma Handlowo Usługowa "AL-MEDICA" Alicja Mazur
Zakład ogólnobudowlany - Wojciech Sieńko
Zakładanie stolarki, usługi budowlane - Maciej Fluder
ŚMIESZEK Firma Handlowo- Usługowa - Kinga Giecold-Gumula
Siudek-Szydłowski s.c. - Firma Budowlana
Pracownia artystyczna JATMA - Katarzyna Pindel
Stadnina koni - NOWAKÓWKA
AMAL - Firma Handlowo-Usługowa Artur Bzdoń
VENGE Produkcja Mebli Biurowych i Kuchennych Andrzej Koterwa
ZORBUD Skład Materiałów Budowlanych i Przemysłowych - Ryszard Tochowicz
LUSKAR Transport i Handel - Stanisław Sieńko
Pizzeria GAWĘDA
Biuro Rachunkowe Krzysztof Kozień
Sklep Spożywczo -Przemysłowy Dorota Dziedzic
BIURMIX Usługi Biurowe Danuta Łaciak
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Zakład Remontowo-Budowlany - Zębala Adam
Kamieniarsko-Betoniarski Zakład - Dariusz Michalski
Parafia Więcławice
Parafia Raciborowice
Parafia Michałowice
Apteka Refumed - Michałowice OSP
Apteka Amica - Michałowice GS
Bank Spółdzielczy Rzemiosła
Doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe - Anna Midowicz-Chmielowska
Kwiaciarnia - Anita Sadowska
Geodezyjno - Kartograficzne Usługi - Grzegorz Janiga
Spis Telefonów
Kultura EN
Edukacja EN

Aktualności:
Zapraszamy na II Nocną Drogę Krzyżową
Sprawdź datę ważności dowodu osobistego !!
Nie można się posługiwać unieważnionym dowodem osobistym
Dopłaty do materiału siewnego
Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Michałowice
Zaktualizowany harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej
Film Hymn ŚDM 2016 w wykonaniu mieszkańców Gminy Michałowice
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OSP Więcławice wybrało nowe władze.
19 marca - Wykład ZDROWIE W KOLORZE!
Warsztaty: "Bezpieczny świat finansów dla osób 55 plus!"
Projekt "Praca dla Młodych"
Promowanie inkluzji społecznej (społecznego włączenia, integracji społecznej) poprzez Obywatelstwo Europejskie
"ZIMOWE WARSZTATY INTEGRACYJNE" w Więcławicach Starych
Wójt Gminy Michałowice ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2016
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
XVI Sesja Rady Gminy Michałowice
Zespół Jakubowe Muszelki z Więcławic laureatem XXII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Badania rolnicze i badania ankietowe
Komunikat - Brak wody!
Otwarty konkurs projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2016
Wyniki otwartego konkursu ofert na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filii Centrum Kultury i Promocji
Znaleziono psa
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Więcławice
500 plus - uwaga na próby wyłudzenia
Poświęcenie odnowionej kamiennej kapliczki w Masłomiącej
Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Michałowice
Nieodpłatna pomoc prawna
Centrum Kultury i Promocji zaprasza na koncert "Kolęda Nocka"
Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy Michałowice
Wójt Gminy Michałowice ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Świąteczne życzenia
XV Sesja Rady Gminy Michałowice
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2016 rok
24 grudnia 2015r., (czwartek) Urząd Gminy Michałowice będzie nieczynny
Koncert Zbigniewa Wodeckiego w Walentynki
Świąteczny kiermasz prezentów oraz wystawa rękodzieła
Apel o nie spalanie odpadów (śmieci) w piecach, kominkach i ogniskach
Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych-filii Centrum Kultury i Promocji w roku 2016
Wystawa o Kazimierzu Herwin-Piątku w Bibliotece Publicznej w Michałowicach
Zaproszenie na konferencję - "Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - Małopolska 2014-2020"
Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy Michałowice
Zaproszenie na Kiermasz Przedświąteczny i Galę Talentów Strażnicy Kultury
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Oferta pracy w nowo otwartym hotelu w Michałowicach
Konferencja - "Nasze dzieci - nasza wspólna sprawa"
Wernisaż wystawy twórców ludowych pt.: "Skoczmyż do Betlejem czemprędzej"
Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych
Partycypacyjny projekt zagospodarowania wielofunkcyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców Michałowic
Spotkanie ze św. Mikołajem w Centrum Kultury i Promocji.
Poszukujemy właścicieli psów
Kontynuacja prac na ul. Komora, ul. Michałki, ul. Graniczna
Gdzie leżał Raj? San Blas, Bali, Borneo, Madagaskar...
XIV Sesja Rady Gminy Michałowice
Sukces na IV Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych
Kurs języka migowego
Propozycje nazw ulic w Książniczkach
Nabór na stanowisko pracy referent ds. obsługi klienta
Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy Michałowice
PLATFORMA eURZĄD – ELEKTRONICZNY KONTAKT
Spotkanie z poezją
Zamknięcie ul. Komora i ul. Michałki
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
Jubileusz Złotych Godów
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Bezpłatne badania prostaty
Zebranie wiejskie w Młodziejowicach ws. wprowadzenia nazewnictwa ulic
XIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Michałowice
Oferta pracy w firmie Awex w Masłomiącej
Koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości
"Nasze dzieci - nasze wspólna sprawa"
Adopcja psów
Świadczenia Rodzinne/ Fundusz Alimentacyjny. Nowy Okres Zasiłkowy 2015 / 2016
Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Korpusie Szeregowych Zawodowych
Zaproszenie na spektakl teatralny do Strażnicy Kultury
Spotkanie inaugurujące działalność Michałowickiego Archiwum Społecznego
Zapraszamy na warsztaty dotyczące zagospodarowania placu przy drodze krajowej nr 7
Środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw
Jesienna zbiórka zużytych opon
Zmiana organizacji ruchu w okolicach cmentarzy
Dożywianie w szkołach
Komunikat - Brak wody!
Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy Michałowice
Nabór na stanowisko KONSERWATOR SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Wyniki wyborów parlamentarnych 2015 w gminie Michałowice
Kabaret KaŁaMaSZ w Michałowicach
Zmiana czasu na zimowy przed wyborami
Poszukiwany właściciel psa
Konsultacje kryteriów do Poddziałania 9.2.2 RPO WM - usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT
XII Sesja Rady Gminy Michałowice
Repertuar najbliższych wydarzeń kulturalnych w Gminie Michałowice
Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego w Więcławicach
Albania - Wrota Bałkanów...
Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Michałowice
Wyniki konkursu fotograficznego " Lato w Michałowicach"
Czasowa przerwa w dostawie wody
Nie bądź obojętny. Adoptuj psa z Michałowic
System ostrzegania ludności - ćwiczenia
Dyżury Okręgowych Komisji Wyborczych w Krakowie
Konkurs na gadżet promocyjny Województwa Małopolskiego
Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy Michałowice
Tour de Cracovia
Woda butelkowa
Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
Niech książka będzie bez ograniczeń!
Wykład z psychologii
Grafik dodatkowych zajęć
Oficjalne otwarcie Strażnicy Kultury w Więcławicach
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD
Już dziś możesz potwierdzić Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Gminy Michałowice!
Spotkanie z Japonią...
Podsumowanie projektu Grundtvig Lifelong Learning „Handling Conflict"
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Ostatnie wolne miejsca
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Jesienny przegląd koni
XI Sesja Rady Gminy Michałowice
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Zebranie Wiejskie w Zdzięsławicach
Wójt Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. Księgowości
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Michałowicach ogłasza nabór na stanowisko referenta
Zebranie Wiejskie w miejscowości Zerwana
Zebranie Wiejskie w Młodziejowicach
Zebranie Wiejskie w Zagórzycach
Zebranie Wiejskie w Kończycach
Zebranie Wiejskie w Pielgrzymowicach
Zebranie Wiejskie w Michałowicach I
Utrudnienia w ruchu drogowym w związku z organizacją biegu
Informacja dla rolników w sprawie zasad udzielania pomocy dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Krakowskiego na lata 2016-2020. Ankieta dla mieszkańców.
Zebranie Wiejskie w miejscowości Prawdzie
Czwarty numer Gazety Gminy Michałowice
III rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Nazwy ulic w Więcławicach
Dzień Otwarty Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach
Konsultacje kryteriów wyboru projektów dotyczące Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa -ZIT
Zebranie Wiejskie w Sieborowicach
Zebranie Wiejskie w Masłomiącej
Zebranie Wiejskie w Woli Więcławskiej
Zebranie Wiejskie w Górnej Wsi
Zebranie Wiejskie w Michałowicach III
Zebranie Wiejskie w Michałowicach II
Zebranie Wiejskie w Wilczkowicach
Zebranie Wiejskie w Raciborowicach
Otwarcie wystawy malarstwa Małgorzaty Karp-Soja „TEKA”
Piknik Rodzinny w Sieborowicach
Wyższe świadczenia rodzinne
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10 rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”
III Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba – Więcławie Stare k. Krakowa START: 19.09. 2015 godz. 12.00
Zebranie Wiejskie w Książniczkach
Zebranie Wiejskie w Więcławicach
Relacja z Warsztatów Integracyjnych „Pełnej Chaty” w Więcławicach
Zebranie Wiejskie w Kozierowie
Młodzieżowcy z OSP Więcławice na podium VII Powiatowych Zawodów MDP
Nowe godziny otwarcia Biblioteki w Michałowicach
Dożywianie w szkołach
Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2015r. oraz Fundusz Alimentacyjny od 1 października 2015r. - nowy okres zasiłkowy
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Michałowicach
Konkurs fotograficzny "Lato w Michałowicach"
Rekrutacja do drugiej edycji Monitoringu Spółek Komunalnych
Warsztaty integracyjne z "Pełną Chatą"
Konferencja na temat budowy drogi S7
Dożynki Parafialne w Więcławicach
Awaria telefonów w Michałowicach
Informacja dla producentów mleka
Fotorelacja z Pikniku Wolności-Kadrówka 2015
Bezpłatne porady prawne
Półkolonia w Michałowicach 2015
Nagrody im. Tadeusza Strumiłły - Szumiący Dąb 2015 rozdane!
Rocznica Marszu I Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego
Renowacja zabytkowych kapliczek w Masłomiącej i Wilczkowicach
Zmiana godziny odbioru odpadów.
Odbiór odpadów z ul. Jurajskiej i ul. Klonowej w miejscowości Masłomiąca
Bezpłatne spotkania informacyjne na temat oferty wsparcia ze środków Funduszy Europejskich
Trasa dojazdu na Piknik Wolności i zmiany w ruchu drogowym
Czasowa przerwa w dostawie wody
Zapraszamy na Piknik Patriotyczny podczas Kadrówki 2015!
PIKNIK WOLNOŚCI - KADRÓWKA 2015
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju
Informacja o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
Wyniki II Otwartego konkursu projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2015
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 64 o burzach z gradem
„Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów”
Informacja o usuwaniu barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Michałowice
Konsultacje kryteriów oceny dotyczące poddziałania wychowanie przedszkolne ZIT
Uchwały podjęte na X Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Michałowice
Załatwić sprawę w Urzędzie bez wychodzenie z domu? Czemu nie!
"Cudowna Moc Bukietów"
Gmina Michałowice na 13 miejscu w Polsce wg rankingu Rzeczpospolitej
Uwaga na barszcz Sosnowskiego
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Monitoring przeciwpowodziowy dostępny on line
X Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Michałowice
Zmiana lokalizacji PSZOK
Nowy numer Gazeta Gminy Michałowice
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Instytut Strumiłły zaprasza na wykład "Archiwa społeczne i żródła tożsamości lokalnej"
Przebieg trasy S-7
Odbiór odpadów
Budowa oświetlenia w roku 2015
Wakacje z Kulturą! Pierwsza wycieczka 8 lipca!
Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy Michałowice
XII MTB MARATON Michałowice!
Apel do mieszkańców o niepodlewanie ogródków
Oficjalne otwarcie Nowej Biblioteki w Michałowicach
Rekrutacja Archiwistów Społecznych
Ogólnokrajowe referendum
Piknik Rodzinny w Raciborowicach
Wnioski o dopłatę do materiału siewnego
Konferencja w Bibliotece Gminnej w Michałowicach
Odpady bez zmian
IX Sesja Rady Gminy Michałowice
Harmonogram wywozu odpadów
Strategia nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w obszarze owoców miękkich
Komunikat prasowy: Apel Prezesa ARR do Dyrektorów Szkół!
Przebadaj się bezpłatnie. Po 50 roku życia rośnie ryzyko nowotworu prostaty.
Otwarty konkurs projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2015
Wyniki II Otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega – świadczeniobiorco uważaj na fałszywe maile i telefony
Konkurs literacki i plastyczny: Druh Tadeusz Strumiłło – architekt młodych sumień
Czwarta edycja letniej półkolonii w Michałowicach - Zapraszamy !!!
Ulice w Raciborowicach
MichaAS - Michałowickie Archiwum Społeczne
Modernizacja dróg gminnych
Zaproszenie na Niedzielne Pielgrzymowanie Jurajską Drogą św. Jakuba
Wyniki 57. Konkursu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej
Sprzedaż działek w Masłomiącej
IV WARSZTATY GOSPEL w Więcławicach Starych
Czasowe braki wody
Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na latach 2007-2013
Zaproszenie do udziału w konferencji pn.: "Rynek pracy pracownika czy pracowdawcy - inwestycja w kapitał ludzki
Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jubileusz 25 lecia działalności GOPS Michałowice
Dołącz do Orkiestry Młodzieżowej Gminy Michałowice
Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych
Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2015 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice
Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej E7
Zebranie wiejskie w Książniczkach
5 czerwca 2015r., (piątek) Urząd Gminy Michałowice będzie nieczynny
05 czerwca br., - rozkład jazdy MPK bez zmian
Zmiana rozkładu jazdy przewoźnika Firmy STEFAN
Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Gminy Michałowice
Wiosenny przegląd koni
Wyniki wyborów do Małopolskiej Izby Rolniczej
Senior z pasją
Małopolska Izba Rolnicza przypomina Rolnikom
Najbliższy weekend to moc atrakcji
Zajęcia w ramach Centrum Aktywnego Seniora
Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze 2015
Wyniki II tury wyborów prezydenckich w gminie Michałowice
Zaproszenie do udziału w warsztatach
"Szlakiem Konia Huculskiego"
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
VIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Lista kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej
Roboty drogowe na ulicy Granicznej
KOMUNIKAT - w związku z planowaną inwestycją budowy drogi S7
Pobiegnij w Odlotowej Piątce!
II otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Bezpłatne porady specjalistów z różnych dziedzin
Zebranie Wiejskie w Więcławicach w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic
Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze - 24 maja br.
Roboty drogowe, utrudnienia w ruchu
Bezpłatne treningi piłki nożnej dla dzieci
Inwentaryzacja czynnych pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe w 14 gminach - plan wykonany na 100%
Ankieta na temat przyszłych funkcji placu przy drodze krajowej nr 7
Odbiór odpadów - Informacja dla mieszkańców Wilczkowic
Wybory do Izby Rolniczej - przedłużony termin zgłaszania kandydatów - do 14 maja br.
Trening systemu powszechnego ostrzegania - informacja dla mieszkańców
Konkurs na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2015 rok w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży
Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie Pierwszy dzwonek
Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy Michałowice
Wybory do Izb Rolniczych - 31 maja 2015 r.
Zaproszenie na 3 turniej w szpadzie z Cyklu Pucharu Żubrów
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
Komunikat - Przerwa w dostawie wody w dniu 28 kwietnia (wtorek) w miejscowościach: Masłomiąca i Michałowice
Współpraca szkół w Europie w ramach programu e-Twinning
Komunikat - Przerwa w dostawie wody w dniu 29 kwietnia (środa) w miejscowościach Raciborowice, Kończyce, Książniczki
Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Wiosenna zbiórka zużytych opon
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015
VII Sesja Rady Gminy Michałowice
Płać podatki tam gdzie mieszkasz
Zaproszenie do udziału w IV Warsztatach Gospel w Więcławicach Starych
Centrum Aktywnego Seniora
Odbiór odpadów z ul. Jurajskiej w Masłomiącej
Wyniki Otwartego Konkursu Projektów - Prowadzenie dodatkowych zajęć mających na celu rozwój dzieci i dających alternatywę spędzania wolnego czasu w Gminie Michałowice w roku 2015
Budowa kanalizacji w roku 2015
Wielkanocny Festiwal Kulinarny
Wizyta delegacji Michałowic w Irlandii w ramach projektu "Handling Conflict"
"Aktywny samorząd" - Program pomocy dla osób niepełnosprawnych
Informacja Agencji Rynku Rolnego dla dostawców mleka
Zakaz wypalania traw i zaśmiecania lasów
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży na rok 2015
Konkurs "Podwórko Nivea" w Wiecławicach Starych
Świąteczne Życzenia
Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Gminy Michałowice
Wyniki Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice
Dyżur Kuratora Zawodowego dla Dorosłych
Konkurs na "Najpiękniejszy Ogród 2015 roku w Gminie Michałowice"
V Festiwal i Targi ekonomii społecznej
Ekobieg "Spalam kalorie - nie odpady"
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Michałowice
Uroczyste Oratorium Papieskie
VI Sesja Rady Gminy Michałowice
Zapraszamy na dni otwarte w Strażnicy Kultury - 28 marca!
Komunikat - przerwa w dostawie wody
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015 w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu i ich rozliczania
Oferta pomocowa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Więcławicach i Zagórzycach
Otwarty Konkurs Projektów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Michałowice
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD
Zebranie Wiejskie w Masłomiący
100- lecie urodzin mieszkanki naszej gminy
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Stypendia dla dzieci w cieżkim stanie klinicznym
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pełna Chata"
Druga edycja konkursu "FIO - Małopolska Lokalnie"
Poziomy recyklingu osiagnięte przez Gminę Michałowice w 2014r.
Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy Michałowice
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
Zebrania Wiejskie w Więcławicach i Zagórzycach
Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba” z Jasnej Góry do sanktuarium w Więcławicach Starych
Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Książniczkach,Pielgrzymowicach,Młodziejowicach oraz Zerwanej
Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Woli Więcławskiej, Michałowicach I, Sieborowicach oraz Prawdzie
Otwarty Konkurs Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2015
Wizyta delegacji Michałowic na Węgrzech
Wyniki otwartego konkursu ofert na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filii Centrum Kultury i Promocji w Więcławicach
Spotkanie Seniorów
Spotkanie z o. Adamem Żakiem SJ, koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski
Zajęcia wokalne w Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach!
Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015 r.
Spotkanie informacyjne w sprawie płatności bezpośrednich w roku 2015
Wyniki konkursu fotograficznego " Zimowe Pejzaże Michałowic"
Nocna Droga Krzyżowa
Informacja o możliwych utrudnieniach dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowego systemu rejestrów państwowych
V Sesja Rady Gminy Michałowice
Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Raciborowicach i Kończycach
Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Wilczkowicach, Kozierowie, Górnej Wsi, Michałowicach II i III oraz Zdzięsławicach
Wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu.
Praca w Zespole Szkół w Więcławicach
Zebrania Wiejskie w Ksiażniczkach, Pielgrzymowicach, Młodziejowicach i Zerwanej
Kolejna edycja programu"Tydzien Pomocy Ofiarom Przestępstw"
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
Warsztaty muzyczne w Więcławicach
Profil Zaufany ePUAP
Komunikat dla producentów owoców i warzyw
Zebrania Wiejskie w Woli Więcławskiej, Michałowicach I, Sieborowicach i Prawdzie
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
Ferie z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Ferie z " Pełną Chata"
Otwarty konkurs ofert na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych-filii Centrum Kultury i Promocji w roku 2015
Zebranie Wiejskie w Kończycach
Zebranie Wiejskie w Raciborowicach
Budowa placu zabaw w Prawdzie
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie
Zebranie Wiejskie w Zdzięsławicach
Zebrania Wiejskie w Górnej Wsi, Kozierowie i Wilczkowicach
Zebrania Wiejskie w Michałowicach II i Michałowicach III
Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Gminy Michałowice
Informacja w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 rok
Zaproszenie na kolędę
Konferencja promująca monografię historyczną gminy Michałowice "Pod Krakowem"
Znaleziono dwa psy
Konsultacje publiczne projektu Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
IV Sesja Rady Gminy Michałowice
Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Michałowicach
Z kolędą w tle
Szkolenie dla rolników-stosowanie środków ochrony roślin
Spotkanie wigilijne Członków Klubu Seniora w Więcławicach
Badania archeologiczne na planowanej drodze S-7
2 stycznia 2015r. (piątek) Urząd Gminy Michałowice będzie nieczynny
Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy Michałowice
Świąteczne Życzenia
Wesołych Świąt
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
Zespół Jakubowe Muszelki w TV TRWAM
Przypomnienie o obowiązkach sprawozdawczych za 2014r.
Konferencja Grundtviga w Michałowicach
Konkurs fotograficzny „Zimowe Pejzaże Michałowic”.
III Miejsce Zespołu Jakubowe Muszelki na Archidiecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej Sacrosong
III Sesja Rady Gminy Michałowice
Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy Michałowice
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016
Uwaga właściciele psów
Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok
Powyborcze zmiany w urzędzie
Uchwały podjęte na I Sesji Rady Gminy Michałowice
Spotkanie dotyczące Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
II Sesja Rady Gminy Michałowice
Ankieta dotycząca budowania marki lokalnej Korony Północnego Krakowa
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie
Pomoc osobom bezdomnym - nr alarmowy 112
Spotkanie doradcze w zakresie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej
Warsztaty projektowe ws. placu zabaw w Sieborowicach
I Sesja Rady Gminy Michałowice
Pod Krakowem - Monografia Gminy Michałowice
Odbiór odpadów-poważna awaria śmieciarki
Szczegółowe wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy
Wyniki wyborów samorządowych w gminie Michałowice
Zaginął pies
Uchwały podjęte na XLIX Sesji Rady Gminy Michałowice
Wybory Samorządowe-2014
Dofinansowanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Michałowice
Pomoc finansowa dla rolników, którzy w 2014 r. byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek.
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
Trzy młode kotki szukają nowych domów
Znaleziono psa
Obchody święta 11 listopada w gminie Michałowice
Zaginął pies
Muzyka do pełna! Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia Orkiestry Wieniawa w Filharmonii Krakowskiej.
XLIX Sesja Rady Gminy Michałowice
Informacja w sprawie budowy drogi ekspresowej S7
Jubileusz Złotych Godów
"Grajmy i tańczmy razem" - zaproszenie na spotkanie do Zespołu Szkół w Więcławicach Starych
Zaproszenie do udziału w projekcie "Małopolska Sieć Dialogu Europejskiego"
Informacja o projekcie dla osób niepełnosprawnych -"Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej"
10 listopada 2014r. Urząd Gminy Michałowice będzie nieczynny
Komunikat Agencji Rynku Rolnego
Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Gminy Michałowice
Zmiana terminu zajęć Fitness w Raciborowicach
Konsultacje w sprawie oferty Strażnicy Kultury
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
Obchody imienin Patrona Szczepu Żółtego im. Tadeusza Strumiłły
"Ku Krakowowi" - Jubileusz 20-lecia Orkiestry Wieniawa
Modernizacje dróg gminnych i powiatowych
Informacja o wykazie nieruchomości
Konkurs na pamiątkę bożonarodzeniową z Małopolski
XLVIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Uwaga w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Dofinansowanie dla przedsiębiorczych
Czy dojazd do Krakowa będzie łatwiejszy?
Informacja Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
Zbiórka zużytych opon
Zaproszenie na Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba
Szczepienie ochronne lisów
Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Gminy Michałowice
Kółko Szachowe z Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach
Informacja w sprawie zmiany wzoru zgłoszenia listy kandydatów na radnych
Małopolski Dzień Profilaktyki Zdrowia - 4 października 2014 roku
Ranking Gmin Małopolski 2014
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI
XLVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Michałowice
Pierwszy dyżur Gminnej Komisji Wyborczej
Zajęcia z Tańca Nowoczesnego
Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie
Zajęcia gry na gitarze – 29 września 2014r.
Zagraniczni goście w gminie Michałowice
314 biegaczy na Jakubowym Szlaku
Informacja o wykazie nieruchomości
Harmonogram Zebrań Wiejskich ws. funduszu sołeckiego
Turniej piłkarski z okazji otwarcia nowego boiska w Michałowicach
Konferencja Naukowa pt. "Uprawy ogrodnicze na terenie LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa szansą na wykreowanie nowych produktów tradycyjnych"
Zebranie Wiejskie w Prawdzie
Zebranie Wiejskie w Michałowicach I
Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Gminy Michałowice
Fitness i Zumba w ZS w Raciborowicach
Taniec nowoczesny z Centrum Kultury i Promocji
Zajęcia taneczne - Zespół Pawie Pióra
Zebranie Wiejskie w Więcławicach
Zebranie Wiejskie w Pielgrzymowicach
Światowy Dzień podciągania na drążku
Komunikat Komisji Europejskiej dla Producentów owoców i warzyw
Nowa inicjatywa Instytutu Strumiłły - Quest śladem chłopców malowanych na trasie Książniczki – Michałowice
Zebranie Wiejskie w Książniczkach
"Święci i błogosławieni na Drodze św. Jakuba" - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD
Załatwić sprawę w Urzędzie bez wychodzenie z domu? Czemu nie!
Warsztaty rękodzielnicze
Bezrobocie? To nie dla mnie!- bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe dla absolwentów.
XLVI Sesja Rady Gminy Michałowice
Zebranie Wiejskie w Górnej Wsi
Zebranie Wiejskie w Sieborowicach
Wybory samorządowe w dniu 16 listopada 2014r.
Zamknięta droga w miejscowości Zagórzyce
Zdecyduj co będzie się działo w nowej Bibliotece!
Zebranie Wiejskie w Masłomiącej
Zebrania Wiejskie w Michałowicach II i III
Darmowe przejazdy MPK dla dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Michałowice
Karta Dużej Rodziny
Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 r. oraz Fundusz Alimentacyjny od 1 października 2014 - nowy okres zasiłkowy
Uroczystości w Raciborowicach!
Zapisy na zajęcia dodatkowe w Centrum Kultury od 1 września!
Informacja dla rolników (producentów owoców i warzyw)
Zebranie Wiejskie w Zdzięsławicach
Informacja na temat wprowadzenia nazewnictwa ulic w Raciborowicach
Zaproszenie na Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody w dniu 21.08.2014 w Pielgrzymowicach
Przerwa w dostawie wody w dniu 20.08.2014
Dożynki Parafialne w Więcławicach
Remont remizy OSP Więcławice
Zmiany w zakresie obowiązującej taryfy biletowej
Projekt "Senior-Wolontariusz"
Konkurs grantowy FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE!
Kadrówka - Piknik Wolności
Zmiana siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach.
Koncert Patriotyczny z okazji 100-lecia marszu szlakiem I. Kompanii Kadrowej
Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w Więcławicach
XI MTB MICHAŁOWICE
Nauka w parze z biznesem-nowy projekt MARR S.A.
Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2014 rozdane!
Piknik Patriotyczny w Michałowicach
70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Zmiana terminu otwarcia PSZOK
Szlakiem I Kompanii Kadrowej
Wykaz gruntów do dzierżawy - Nadleśnictwo Miechów
Plenerowa Lekcja Żywej Historii w Michałowicach
PIKNIK WOLNOŚCI - KADRÓWKA
Wyniki Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2014
Informacja dotycząca obowiązku zwalczania chwastów
Konkurs "Cudowna moc bukietów"
Zwalczanie ślimaków w uprawach ogrodniczych i polowych
Poszukiwany właściciel psów
Uwaga "Pierwszy dzwonek"
Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły - Szumiący Dąb 2014 za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju gminy Michałowice
Odpust ku czci św. Jakuba Apostoła oraz Jarmark Jakubowy w Więcławicach
Płatny staż dla absolwentów
Wycieczka do Parku Rozrywki w Zatorze
Akademia PARP - Ekobiznes dla MŚP
17 lipca 2014r. Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny
Zapraszamy na XI Maraton Rowerowy MTB Michałowice
Informacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie
Bezpłatne badania tarczycy - 19 sierpnia 2014r.
Półkolonia w Michałowicach dla dzieci w wieku 5-12 lat
II Małopolski Bieg Drogą św. Jakuba
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Informacja Urzędu Kontroli Skarbowej
Otwarty konkurs projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2014
Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Gminy Michałowice
Piknik Rodzinny w Pielgrzymowicach
Niedzielne Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba
WAKACJE Z KULTURĄ 2014
"Kalendarz dobrego księgowego" - szkolenie e-learning Akademii PARP dla przedsiębiorców
Piknik Rodzinny w Raciborowicach
Konkurs Rękodzielniczy "Wyjątkowy twórca"
Szkolenie z zakresu obsługi komputera - MS POWERPOINT
IV Piknik Rodzinny w Masłomiącej
STREET WORKOUT SHOW
XLV Sesja Rady Gminy Michałowice
Bezpłatne badania mammograficzne
Relacja ze szkolenia „Kreowanie marki lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych”
Spotkanie informacyjne dotyczące systemów fotowoltaicznych
Karta Dużej Rodziny
20 czerwca 2014r., Urząd Gminy Michałowice będzie nieczynny
Szkolenie - „Współpraca modelowa – warsztaty budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”
Komunikat - brak wody
Niedzielne Pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba.
Przetarg na budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Michałowicach
Święto teatru w gminie Michałowice
Wyniki XVI Małopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych
II Otwarty Konkurs Ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Dopłaty do materiału siewnego
Nowy Dyrektor Zespołu Szkół w Więcławicach Starych
Kreowanie marki lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych
Zwiedzanie kościoła w Więcławicach z przewodnikiem!
Kontrole przydomowych szamb
VI Przegląd Zespołów Artystycznych "Pawie Pióra"
Komunikat - Brak wody
Komunikat - Brak wody
XVI Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych
Kalendarz Gminy Michałowice na 2014 rok
Ostrzeżenie meteorologiczne
"Olej w głowie? Kask na głowie! - Bezpieczny rowerzysta w gminie Michałowice"
Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Gminy Michałowice
Spotkanie informacyjno-promocyjne dla rolników
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Michałowice
Komunikat - Brak wody !!!
Karuzela Marzeń 2014
Zajęcia fitness
XLIV Sesja Rady Gminy Michałowice
Komunikat - brak wody !!!
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Michałowicach
39. Święto Kwitnącej Jabłoni
Ostrzeżenie meteorologiczne
Zasiłki dla opiekunów
Jubileusz 100-lecia urodzin
Młodzi odkrywcy
Bezpłatne szkolenia e-learningowe
Wolontariusze kampanii "Give Time Together" w Domu Dziecka w Sieborowicach
Drugi numer Gazety Gminy Michałowice
Zbudujmy razem kaplicę św. Jakuba
Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu
12 Piłkarska Majówka w Więcławicach
Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy Michałowice
Trzecie warsztaty GOSPEL
Informacja Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 kwietnia 2014 roku
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
2 maja 2014r., Urząd Gminy Michałowice będzie nieczynny
Uroczysty koncert z Mszą Świętą z okazji kanonizacji Jana Pawła II
Zaginął pies
Poświęcenie odnowionej kapliczki "Boża Męka" w Masłomiącej
XLIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Wyniki Wielkanocnego Turnieju Szachowego w Michałowicach
Harmonogram zajęć fitness w Raciborowicach
Szkolenie e-learningowe
Konferencja - "PROW 2007-2013"
Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego "Wielkanoc 2014"
Zbiórka zużytych opon
Warsztaty: "Kantor międzypokoleniowy", "E-Urząd"
Zmiana danych adresowych w Starostwie
Nabór wniosków z zakresu "Małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi"
Informacja dla rolników
Orkiestra dęta lokalną marką...
Wielkanocny Kiermasz Rękodzieła Artystycznego
Interesują Cię wydarzenia kulturalne w naszej Gminie?
Dodatkowe zajęcia ZUMBY
Propozycje nazw ulic w sołectwie Prawda
IV Etap Niedzielnego Pielgrzymowania
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Więcławicach Starych
Obowiązek umieszczania tabliczek z numerami domu
Komunikat - brak wody !!!
Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Gminy Michałowice
Znaleziono psa
Zaginął pies
Ostatnia szansa na bezpłatny internet
Ekologiczna akcja edukacyjna w szkołach
III etap Niedzielnego Pielgrzymowania
Nazwy ulic w sołectwie Raciborowice
XLII Sesja Rady Gminy Michałowice
Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Michałowice w 2013 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Gminny Konkurs Plastyczny - "Kartka wielkanocna 2014"
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Znaleziono psa
Konkurs na pamiątkę wielkanocną z Małopolski pt. "Wielkanoc jest w Małopolsce!"
Komunikat - Brak wody !!!
Szkolenie w ramach PROW - Małe Projekty
Bezpłatne spotkania informacyjno-doradcze PROW
Zakaz wypalania traw
Nowe place zabaw
Bezpieczeństwo dzieci jest ważniejsze niż komfort kierowców
Pierwszy w tym roku numer Gazety Gminy Michałowice
Wyniki Otwartego Konkursu Projektów mających na celu prowadzenie dodatkowych zajęć mających na celu rozwój dzieci i dający alternatywę spędzania wolnego czasu w Gminie Michałowice w roku 2014
"Bezrobocie? To nie dla mnie!" - bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe dla absolwentów
Bazpłatne badania mammograficzne
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD
Płać podatki tam gdzie mieszkasz
Propozycje nazw ulic w Raciborowicach
Wyniki Otwartego Konkursu Projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2014
Zmiany w rachunkach za energię elektryczną
Szkolenie z wypełniania i wysyłania PIT-ów przez internet
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.
1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Przedsiębiorco! Zostań Wystawcą Małopolskich Targów Innowacji 2014
Poszukiwany właściciel psa
Podjęte uchwały na XLI Sesji Rady Gminy Michałowice
Chroń swoje dane osobowe
Nabór do sekcji piłkarskiej
Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"
"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2014"
Michałowice w gronie uczestników ogólnopolskiej akcji
Przygarnij pieska
Ferie z historią w tle
Czas na Wieniawę !!!
XLI Sesja Rady Gminy Michałowice
Poszukiwane mieszkanie
Kurs "Ojczyzny bliższe. Warsztaty z dziedzictwa kulturowego poświęcone digitalizacji źródeł do historii lokalnej i edukacji historycznej"
Seminarium „Integrowana ochrona roślin – nowym obowiązkiem rolnika”
Poszukiwani właściciele psów
Biblioteki naszej Gminy
Balkonik dla osoby niepełnosprawnej
Szkolenie - "ECDL - Udany START w cyfrowy świat osób 50+"
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów względem Marszałka Województwa Małopolskiego
Szkolenie z oprysków
Tańczysz! Bawisz się! Chudniesz! ZUMBA!
Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Gminy Michałowice
Konkurs turystyczny - "Podróżuj lokalnie"
Szkolenie "Tradycje lokalne - rekontrukcja, promocja, edukacja"
Otwarty konkurs projektów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Znaleziono psa
Informacja dla przedsiębiorców - konsultacje w Michałowicach
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Otwarty konkurs projektów mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2014
Ferie zimowe z CKiP!!!
Znaleziono psa
Ferie Zimowe - "ZIMOWA PEŁNA CHATA DZIECIOM 2014"
Projekt: Kantor międzynarodowy - edukacja obywatelska w gminie Michałowice
Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
Wzory tabliczek z numerem dla Sieborowic i Pielgrzymowic
Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Profesjonalny start!"
XL Sesja Rady Gminy Michałowice
Szkolenie z zakresu obsługi komputera połączone z obsługą platformy e-learningowej - ostatnie wolne miejsca!
Gminny konkurs plastyczny rozstrzygnięty!
Ulice w Pielgrzymowicach i Sieborowicach
Powstanie Metropolia Krakowska
Szkolenie w Multicelu: "Produkt lokalny - szanse i wyzwania"
Zaginął pies
Zeznania PIT przez Internet
Zaproszenie do złożenia ofert cenowej
Nabór na stanowisko koordynatora projektu systemowego
Znaleziono psa
Podziękowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
Przy świątecznym stole w Michałowicach
Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Jakubowe Muszelki na Rynku Głównym w Krakowie
Znaleziono psa
Koncert Najpiękniejsze Kolędy Świata
Jakubowe Muszelki na Rynku w Krakowie
Koncert Bożonarodzeniowy Orkiestry Wieniawa
Kurs Języka Angielskiego - są jeszcze wolne miejsca !
Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Gminy Michałowice
Msza św. w intencji pielgrzymów
W dniu 27 grudnia 2013r. Urząd Gminy będzie nieczynny
"Nowe perspektywy" - czy rzeczywiście nimi były?
Podatki w gminie Michałowice niższe
Bezpłatny dostęp do IBUKÓW w naszych bibliotekach !
Warsztaty plastyczne
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2014
Wyniki konkursu Wokalno-Instrumentalnego "Zaśpiewaj i zagraj z ... Agnieszką Osiecką"
Kunkurs Wokalno - Instrumentalny
Szkolenie dla rolników
XXXIX Sesja Rady Gminy Michałowice
Nowy Program Fundacji Eco Textil „Od Was dla Was”
Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Gminy Michałowice
Z Comeniusem w Grecji
Nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Więcławice
Przegląd Piosenki Religijnej na Podhalu
Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego
Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze
Nazwy ulic w Pielgrzymowicach i Sieborowicach uchwalone
Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Gminy Michałowice
Konkurs Szachowy
XXXVIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Kiermasz Twórców Lokalnych w Więcławicach!
Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Michałowice
Komunikat - Brak wody !
Tańszy prąd dla gmin
Nazwy ulic w Pielgrzymowicach i Sieborowicach
Projekt - "Skuteczni w biznesie"
Piąty numer Gazety Gminy Michałowice
XXXVII Sesja Rady Gminy Michałowice
Bezpieczny kierowca 50+
Kompleksowe Badania Ruchu w strefie podmiejskiej Krakowa.
Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach
Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. "Korona Północnego Krakowa - Moja Mała Ojczyzna"
Szansa na bezpłatny internet
Konkurs plastyczny - "Ozdoba choinkowa"
PSZOK będzie czynny w najbliższą sobotę
Wizyta klas pierwszych w naszych bibliotekach
Złożenie kwiatów i uroczysty apel harcerski z okazji Święta Niepodległości
Podsumowanie akcji zbiórki opon w Gminie Michałowice
"Trening pracy" - czyli pomagamy aktywnie poszukiwać pracy - szkolenie w ramach POKL
Zmiana organizacji ruchu
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Michałowice
Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy Michałowice
Konsultacje społeczne: program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
Uroczyste obchody imienin hm. Tadeusza Strumiłły - patrona 3 Żółtego Szczepu ZHP
Zbiórka zużytych opon
XXXVI Sesja Rady Gminy Michałowice
Projekt: Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej
Jesienne impresje. Orkiestra Wieniawa od Straussa do Ellingtona
"Bezrobocie? To nie dla mnie" - bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe dla absolwentów
Warsztaty z planowania przestrzeni publicznej w sołectwie Prawda
Niezwykły koncert w niezwykłym miejscu
Komunikat - Brak wody !
PSZOK będzie czynny w najbliższą sobotę
Szachy w CKiP Michałowice
XIX Rajd Jurajski Hufca Podkrakowskiego ZHP
"Trening kompetencji rodzicielskich"
Bezpłatne badania mammograficzne
Zaginął pies
Więcławice - pierwsze sanktuarium św. Jakuba w Małopolsce
Uwaga mieszkańcy, segregujmy poprawnie odpady
Komunikat - Brak wody!
Jubileusz X – lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Michałowickiej „Nad Dłubnią”
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy
Projekt - Absolwent idzie do pracy
Złote Gody
Odpady wielkogabarytowe
II fala badania ankietowego satysfakcji klientów Urzędu Gminy Michałowice
W gronie laureatów konkursu długoszowskiego
Zebranie wiejskie w miejscowości Prawda
XXXV Sesja Rady Gminy Michałowice
Zebranie wiejskie w miejscowości Zerwana
Szkolenie: Kasy rejestrujące - zmiany od 01.10.2013r.
Zebranie wiejskie w Kończycach
PSZOK będzie czynny w najbliższą sobotę
Utrudnienia w ruchu na drodze „Ku Raciborowicom”
VI Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Krakowskiego
Zakaz wrzucania odpadów medycznych do żółtego worka
Zebranie wiejskie w Pielgrzymowicach w sprawie ulic
Harmonogram zebrań wiejskich na najbliższy weekend
Zabłyśnij na drodze z Centrum Kultury
Realizacja programu "Aktywny samorząd"
Bezpłatne badania tarczycy
Piknik w Zdzięsławicach
10 Piknik Ziemniaczany w Więcławicach Starych
Zebranie wiejskie w Młodziejowicach
Zespół Tańca Ludowego PAWIE PIÓRA
I Małopolski Bieg Drogą Św. Jakuba
Bądź FIT z CKiP'em
Wyniki otwartego konkursu projektów mająjących na celu sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2013
Zebranie wiejskie w Książniczkach
Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy Michałowice
Zebranie wiejskie w Kozierowie
Zebranie wiejskie w Wilczkowicach
"Warsztaty dojrzałości" - trening dla młodych w ramach POKL
Dyrektor generalny UNICEF Polska w Zespole Szkół w Raciborowicach
Dotacje do założenia działalności gospodarczej
Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Klub Sportowy "Michałowianka" ogłasza nabór zawodników!
Fundusz sołecki - narzędzie dla aktywnych obywateli
XXXIV Sesja Rady Gminy Michałowice
VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Zajęcia pozalekcyjne z CKiP!
Zebranie wiejskie w Michałowicach II
Oferta dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorców)
Zawody ogólnopolskie w skokach przez przeszkody
III Piknik Rodzinny w Masłomiącej
Sprostowanie artykułu Harmonogramu wywozu odpadów komunalnych
Dożywianie w szkołach
Zebranie wiejskie w Zdzięsławicach
"Trening kompetencji i umiejętności społecznych" kolejne narzędzie aktywnej integracji realizowane w ramach projektu "Nowe perspektywy"
Dożynki parafialne w Więcławicach
Komunikat - Brak wody
Komunikat - Brak wody
Opłata za śmieci
Akademia umiejętności
PSZOK będzie czynny w najbliższą sobotę
W dniu 16 sierpnia 2013r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Ferie letnie pod nazwa "Lato czeka"
Piknik Wolności
Sukces Jubileuszowej edycji Maratonu MTB Michałowice
Otwarty konkurs projektów mających na celu sprzyjaniu sportu w Gminie Michałowice w roku 2013
Bezpłatna mammografia
Obchody 99 rocznicy marszu I Kompanii Kadrowej w Michałowicach
Wycieczka 14 sierpnia
Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy Michałowice
Zakaz podlewania ogródków i upraw
Komunikat - Brak wody
Piknik wolności- Kadrówka 2013
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach informuje
Klub Sportowy „Michałowianka” ogłasza nabór zawodników!
69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Konkurs "Cudowna moc bukietów"
Nazwy ulic w Pielgrzymowicach
Harmonogram rozwozu wody pitnej beczkowozem
Harmonogram rozwozu wody pitnej butelkowanej
Komunikat - brak wody
XXXIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Wycieczka 7 sierpnia
Odpust ku czci św. Jakuba Apostoła oraz Jarmark Jakubowy w Więcławicach
Problemy techniczne strony internetowej i poczty elektronicznej
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nowy system śmieciowy a przedsiębiorcy
Zebranie wiejskie w Pielgrzymowicach
Opłaty za śmieci
Wycieczka 17 lipca
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Komunikat - brak wody !!!!
Harmonogram wywozu odpadów
II fala badanie poziomu zadowolenia mieszkańców z funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice
Wycieczka 10 lipca
Szansa na bezpłatny internet
Segregacja odpadów
Nabór wniosków w LGD Korona Północnego Krakowa
Komunikat o zaginięciu osoby!
Nasze przedszkola
Gminna komisja ds. szacowania strat powodziowych
Karuzela Marzeń 2013
Już wkrótce wakacje z kulturą!
Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
"Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej"
Droga powiatowa w Batowicach przejezdna
Zamknięta droga powiatowa w Batowicach
Zamknięta droga powiatowa w Książniczkach
GODZ. 5.30 UWAGA! OSTRZEŻENIE O POWODZI
Ostrzeżenie - przekroczenie stanów ostrzegawczych
Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy Michałowice
Ostrzeżenie meteorologiczne
Zimą na Litwie, wiosną w Turcji ... z Comeniusem
Przerwa w obsłudze stron
Ostrzeżenie meteorologiczne
Problemy z dostarczaniem kubłów na śmieci
Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży "Karuzela Marzeń"
Nowa Biblioteka
Dostawa koszy
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Bezpłatne spotkanie informacyjno-doradcze w ramach PROW
Wakacja 2013 w Gminie Michałowice pod hasłem "Akademia Umiejętności"
XXXII Sesja Rady Gminy Michałowice
Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym
Wyniki XV Małopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych
Umowa na odbiór śmieci podpisana
II fala badanie poziomu zadowolenia mieszkańców z funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice
Zmiany w dopłatach do materiału siewnego
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Michałowicach
XV MAŁOPOLSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH
Badanie natężenia ruchu na drogach powiatowych i niektórych drogach gminnych
II Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Badania rolne
Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy Michałowice
Dzień Dziecka z Pełną Chatą
Ponowne ogłoszenie przetargu na budowę Biblioteki w Michałowicach
W dniu 31 maja 2013r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Premiera spektaklu "Czarna sukienka czyli Matka Polka w powstaniu styczniowym"
Komunikat - Brak wody !!!
Święto Kwitnącej Jabłoni
Zawody ogólnopolskie w skokach przez przeszkody
XXXI Sesja Rady Gminy Michałowice
Prośba GOPS-u
Zebranie wiejskie w Pielgrzymowicach
Dopłaty do materiału siewnego gwaracją dobrych plonów
Konferencja - "Wielka historia puka do naszych drzwi"
Drugi numer Gazety Gminy Michałowice
Mobilne centrum porad prawnych i obywatelskich w Więcławicach Starych
11 Piłkarska Majówka w Więcławicach
Propozycje nazw ulic w Sieborowicach
20 maja zostanie wyłączony sygnał telewizji analogowej
38. Święto Kwitnącej Jabłoni
II Warsztaty Wokalne GOSPEL
Przetarg na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Książniczki, Michałowice, Masłomiąca w Gminie Michałowice - II etap"
Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy Michałowice
Zebranie Wiejskie w Sieborowicach
Nabór na stanowisko pchychologa do pracy w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
XXX Sesja Rady Gminy Michałowice
Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2013 rok
Aktualizacja Strategii Gminy Michałowice
Wypełnij ankietę!
"Olej w głowie - kask na głowie!!!"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w przetargu pn.: "Budowa biblioteki głównej"
Kolejna dotacja na budowę biblioteki w Michałowicach
Komunikat - Brak wody !!!
Bezpłatne spotkania informacyjne i doradztwo edukacyjne
Szansa na bezpłatny internet
Znaleziono psa
Największy Pomnik Piłsudskiego na świecie powstanie w Michałowicach?
Życzenia Wielkanocne
Halowy Puchar Polski w KJK Szary
Umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji
Wizyta młodzieży z Gminy Michałowice na obchodach Św. Patryka w Irlandii Północnej
Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy Michałowice
Szkolenie dla rolników - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
GOPS Michałowice ogłasza nabór specjalistów do realizacji projektu "Nowe perspektywy"
58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn.: "Budowa biblioteki głównej"
Zaginął pies
Wywóz śmieci wielkogabarytowych
XXIX Sesja Rady Gminy Michałowice
Zbiórka zużytych opon
Poszukujemy właściciela psa
Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS)
Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli NGO
Konsultacje w sprawie zmian Statutów Sołectw Gminy Michałowice
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wypowiedzenie umów z MPO
Zmiany w podatkach lokalnych na 2013 rok
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Michałowice a wysokość podatku od nieruchomości
Walne zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Pełna Chata"
Przetarg na budowę Biblioteki Głównej
Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne staże i szkolenia w MARR
Bezpłatne badania mammograficzne
Wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych
Pierwszy w tym roku numer Gazety Gminy Michałowice
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Konsultacje społeczne - Inicjatywa lokalna
Badania napełnienia autobusów
Nabór wniosków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy Michałowice
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Płać podatki tam gdzie mieszkasz
Komunikat - Brak wody!
I Piłkarski Turniej Dzieci "Winter Cup"
Szansa na bezpłatny internet
Informacja Starosty Krakowskiego
Zebranie Wiejskie w Więcławicach
XXVIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Komunikat - Brak wody!
Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
Komunikat - brak wody!
Wyniki otwartego konkursu projektów mających na celu sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2013
Znaleziono psa
Ostrzeżenie meteorologiczne
Przepisy miejscowe dotyczące nowego systemu śmieciowego
Złe warunki na drogach
Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Gminy Michałowice
Szkolenie z wypełniania, naboru i obsługi wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich
3 bezpłatne usługi MARR
Szkolenie nt. kasy rejestrujące - zmiany od 01.01.2013r.
Podzielmy się sercem
XXVII Sesja Rady Gminy Michałowice
Ekspert Punktu Konsultacyjnego KSU doradzi w sprawie prowadzenia i rozwoju firmy
Perły z naszej Gminy - Perłami Powiatu
Wojewódzka konferencja dla producentów trzody chlewnej
Jubileusz Setnych Urodzin w Więcławicach
Wystawa zdjęć pokonkursowych Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie
150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Zimowa akcja weź paragon!!!
Naddłubniańskie Pejzaże
Bezpłatne szkolenie "Ekspert ds. innowacji"
Południk 20°
Lata 2013-2014 kolejny okres realizacji projektów systemowych POKL współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w GOPS Michałowice
Informacja dla przedsiębiorców i osób prawnych
Otwarty konkurs projektów na realizację zadań mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2013
Po paszport bez meldunku
Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
Nowy geoportal gminy Michałowice
GOPS Michałowice ogłasza nabór na prawnika do pracy w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Michałowickie Koncerty Bożonarodzeniowe
Wiedza, praktyka, kadry - klucz do sukcesu
Aktywne ferie zimowe
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Wierzbowy Karnawał
Spotkanie w sprawie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert kolęd Orkiestry Wieniawa !
Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy
Nowa Biblioteka w Michałowicach
Zmiany cen biletów
Szósty numer Gazety Gminy Michałowice
Wesołych Świąt
Od 1 stycznia 2013r. więcej ułatwień dla obywateli w kwestiach meldunkowych
W dniu 24.12.2012r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Nabór specjalistów do pracy w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Nabór na stanowisko psychologa
Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy Michałowice
Szkolenie dla rolników
Komunikat - Brak wody !!!
Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Komunikat - Brak wody !!!
Znaleziono psa
Śmieci - będzie drożej
Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Film o rotmistrzu Pileckim
Nagrody dla ks. Ryszarda Honkisza i Parafii pw. św. Jakuba w Więcławicach
XXV Sesja Rady Gminy Michałowice
Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Michałowice
Akcja Stowarzyszenia Pro Memoria - Dla Pamięci
Bezpłatne badania mamnograficzne
500 Darmowych Kursów Angielskiego
Komunikat - Brak wodu !
Komunikat - Brak wody !
XXIV Sesja Rady Gminy Michałowice
Prośba o kołdry i koce
Wyłożenie do wglądu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Michałowice
Szansa na bezpłatny internet
Zmiana tras linii tramwajowych i autobusowych na terenie miasta Krakowa
Utrudnienia w ruchu na ul. Komora
Wyniki z badania satysfakcji klientów Urzędu Gminy Michałowice
Komunikat - Brak wody !
Jesienny przegląd koni
Obchody Święta Niepodległości
Konsultacje społeczne: w sprawie określania warunków oraz trybu udzielania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
ZAGINĘŁY PSY !
Zostań specjalistą ds. innowacji
Uroczystości upamiętniające hm. Tadeusza Strumiłłę w Książniczkach
W dniu 2.11.2012r. Urząd Gminy będzie nieczynny
GOPS Michałowice ogłasza na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Michałowice
Młodzi dziennikarze aktywni obywatele w mediach
Piąty numer Gazety Gminy Michałowice
Zaginął pies
Konkurs - "Ozdoby choinkowe"
Konsultacje społeczne: program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Uroczyste wmurowanie tablicy upamiętniającej dr Tadeusza Strumiłłę w Książniczkach
XXIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Eliminacje gminne do VIII Przeglądu wokalno-instrumentalnego "Śpiewać i grać każdy może"
Doradztwo dla Małych Średnich Przedsiębiorstw
Badania napełniania autobusów
Nasze przedszkola
Inwestycje i remonty na drogach gminnych w roku 2012
Wczesne wykrywanie Raka Piersi oraz Raka Szyjki Macicy
Piknik Rodzinny w Zdzięsławicach
Z Comeniusem po Europie
Komunikat brak wody- odwołany!!!
Poszukujemy właściciela psa
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego Par z Gminy Michałowice
Razem po tańszy prąd
Remont ul. Komora w Michałowicach
Wolne stanowisko pracy w ZWiK Michałowice
Konkurs fotograficzny "Korona w obiektywie"
Zajęcia fitness w Raciborowicach
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Odwołujemy przerwę w dostawie wody.
Zebranie wiejskie w Zdzięsławicach
Komunikat - Brak wody !
Cykliczne badanie sadów
Barwy wolontariatu
Informacja do sprzedawców alkoholi
Zebranie wiejskie w Książniczkach
Zebranie wiejskie w Wilczkowicach
Obowiązek zwalczania chwastów
Zaadoptuj psiaka
Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych
Komunikat - Brak wody !
Zebranie wiejskie w Kończycach
Rozwiń skrzydła - szkolenie z języka niemieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw
Zmiany w systemie oświaty od 1 września 2012r.
Wiedza, praktyka, kadry - klucz do sukcesu w biznesie
Komunikat - Brak wody !
Zebranie wiejskie w Pielgrzymowicach
Zebranie wiejskie w Masłomiącej
Zebranie wiejskie w Raciborowicach.
Zebranie wiejskie w Michałowicach II
9 Piknik Ziemniaczany w Więcławicach Starych
Zebranie wiejskie w Więcławicach
Bezpłatne badania dla kobiet
100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowicach
Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy Michałowice
Informacja dla mieszkańców Kończyc, Książniczek i Raciborowic
Młody dziennikarz aktywny obywatel - harmonogram warsztatów
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!
Centrum Kultury i Promocji zaprasza na zajęcia pozalekcyjne
XXII Sesja Rady Gminy Michałowice
Akcja "Park Wiejski" - Czyn społeczny na Prawdzie 2012
Książka o Parafii Raciborowice
Gmina pozyskała działkę w centrum Książniczek
Komunikat - Brak wody !
Szansa na bezpłatny internet
Dożynki Parafialne w Więcławicach
Komunikat - Brak wody !
Komunikat - Brak wody !
Zawody ogólnopolskie w skokach przez przeszkody
Spotkanie informacyjne na temat Małych Projektów
Nabór na Małe Projekty
Komunikat - brak wody !
Obchody 98 rocznicy marszu I Kompanii Kadrowej w Michałowicach
Koncert Alicji Majewskiej podczas Pikniku Wolności w Michałowicach
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Konkurs "Cudowna moc bukietów"
KADRÓWKA - IX MTB MICHAŁOWICE - zaproszenie
Zaginął pies
Kolejna edycja warsztatów w ramach projektu "Młody dziennikarz - aktywny obywatel"
68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Spotkanie integracyjno-wspierające dla wolontariuszy z Michałowic w ramach projektu POKL
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy z Michałowic w ramach projektu POKL
Nazwy ulic w Górnej Wsi
Szanowni Hodowcy Koni !
Weź udział w badaniu !
Wosenny przegląd koni
Przerwa w dostawie energii elektrycznej
Odpust Św. Jakuba i przyjęcie relikwii bł Jana Pawła II
Letnia akcja weź paragon!!!
Nabór na stanowisko specjalista ds. rozliczeń w projekcie
Trwają prace w centrum Michałowic i Raciborowic
II Piknik Rodzinny w Masłomiącej
Wiem co się dzieje w gminie Michałowice
Lokal do wynajęcia w remizie OSP Zagórzyce.
Masłomiąca CUP 2012 - relacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach...
Zmienione dojście do Biblioteki Publiczne w Michałowicach!
Zmiana organizacji ruchu na Placu Piłsudskiego w Michałowicach
Przerwa w dostawie wody!
Pierwsze sukcesy Młodych dziennikarzy!
Wakacje z Kulturą 2012
Turniej Piłkarski Masłomiąca CUP
Pogodojmy po krakowsku
Sprawdź datę ważności swojego paszportu!
Zapraszamy na maraton rowerowy
Komunikat - brak wody!
XXI Sesja Rady Gminy Michałowice
Uwaga Sadownicy i Rolnicy
Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
"Mały Biznes"
Wyniki XIV Małopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych
Prośba GOPS
Zakończenie projektu "Akademia Aktywnego Seniora IT-EKO-ART"
Komunikat - Brak wody
Święto teatru w gminie Michałowice
Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy
Komunikat - Brak wody
Konferencja nt. "Wolontariat Pracowniczy - Wspólnota interesów"
XIV Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych
Piknik z okazji dnia dziecka
Konferencja naukowa pt. "Dziedzictwo kulturowe wsi podkrakowskiej"
Komunikat - Brak wody
Młodzi adepci dziennikarstwa zdobywają pierwsze szlify
XX Sesja Rady Gminy Michałowice
Zbiórka zużytych opon
Kalendarz Gminy Michałowice na 2012 rok
II otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
Warsztaty GOSPEL w Więcławicach
Utrudnienia w ruchu na odcinku Pielrzymowice-Wiktorowice
Prośba o odzież
Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Młody dziennikarz - aktywny obywatel - dlaczego nie Ty?
37. Święto Kwitnącej Jabłoni
Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie
Drugi numer Gazety Gminy Michałowice
10 - Jubileuszowa Piłkarska Majówka
Godziny pracy Krakowskiego Biura Powiatowego ARMiR
W dniu 04.05.2012r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
OSP Więcławice na Ogólnopolskich Zawodach w Ratownictwie Medycznym w Brennej
Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy Michałowice
Konkurs Policjant, który mi pomógł 2012
Uwaga Sadownicy i Rolnicy
"Karuzela Marzeń - Powiatowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich"
Komunikat - Brak wody
Wypełnianie wniosków obszarowych
Przerwa w dostawie wody w Michałowicach
XIX Sesja Rady Gminy Michałowice
Sprzedaż domów na os. Saritor Park w Masłomiącej
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice
Utrudnienia w ruchu drogowym
Komunikat - Brak wody
"Niecodzienny gość na michałowickiej ziemi"
Komunikat - Brak wody
Wiem.co się dzieje w mojej gminie
Przerwa w dostawie energii elektrycznej
Komunika - Brak wody
Nowe ceny biletów
Komunikat - Brak wody
Życzenia Wielkanocne
Nazwy ulic w Kozierowie
Przerwa w dostawie energii elektrycznej
Komunikat - Brak wody
06.04.2012r. Urząd Gminy czynny do godz. 12.00
Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy Michałowice
Informacja dla rolników
Naddłubniańskie pejzaże
Ogólnodostępny plac zabaw w Michałowicach
XVIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Przerwa w dostawie wody
Dopłaty do materiału siewnego
CHEER GIRLS 2012
Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców
Spotkanie informacyjne - Odnawialne źródła energii
STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE
Przerwa w dostawie wody
Zakaz wypalania traw!
57. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Wyniki eliminacji szkolnych do Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
Wywóz śmieci wielkogabarytowych
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Michałowice
TELEKARIERY ze Stowarzyszeniem WIOSNA
Wypełnianie wniosków obszarowych
"Tworzenienie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
OGŁOSZENIE w sprawie przyłączy kanalizacji sanitarnej
PGNiG Halowy Puchar Polski w skokach przez przeszkody - V kwalifikacja
Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców
Informacja z Urzędu Skrabowego w sprawie identyfikatora podatkowego
Nabór na Małe Projekty
Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy Michałowice
1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Rozpoczęcie projektu "Wdrożenie rozwiązań zarządczych w Gminach Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki"
Pierwszy w tym roku numer Gazety Gminy Michałowice
Eliminacje w Gminie Michałowice do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej
Ruszyła świetlica do tenisa stołowego w OSP Więcławice
Podsumowanie ferii w Pełnej Chacie
Przerwa w dostawie wody
Informacja ARMiR-u
Nabór na Małe Projekty - spotkanie informacyjne
Modernizacja ewidencji gruntów w Michałowicach
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
XVII Sesja Rady Gminy Michałowice
Zmiany świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2012r.
Prośba GOPS-u
Ferie zimowe w Gminie Michałowice
Dopłaty do materiału siewnego
Zajęcia FITNESS podczas ferii nie będą się odbywać
Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju sektora MMP
Szkoła w Michałowicach zamknięta do czwartku
"Nowe podejście do zamowień publicznych - szkolenia i doradztwo"
Aktywne FERIE z CKiP
Poniedziałkowe zajęcia w Zespole Szkół w Michałowicach odwołane
Ukazał się 4 numer kwartalnika Lokalności, wydawanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Odwołane zajęcia w Zespole Szkół w Michałowicach
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy Michałowice
Przerwa w dostawie wody
Szkolenie dla rolników
Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równaj Szanse"
XVI Sesja Rady Gminy Michałowice
Koncert kolęd i pastorałek
Informacja dot. sprawozdawczości odpadowej, baterii, akumulatorów, azbestu i PCB oraz opłat za korzystanie ze środowiska
Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych - ZMIANY
Taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na rok 2012
Gmina Michałowice w naprawmyto.pl
Statystyki demograficzne gminy Michałowice za rok 2011
Zbiórka krwi
Petycja w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Krakowa S-7
Znaleziono psa
Ostrzeżenie o silnych wiatrach
Sprzedaż domów na os. Saritor Park w Masłomiącej
15 STYCZNIA 2012 R. – DZIEŃ HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W MICHAŁOWICACH!
Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Orkiestra Wieniawa w Rzymie
Odnowa centrum miejscowości Michałowice
GOPS Michałowice ogłasza nabór specjalistów do realizacji projektu systemowego w 2012 roku
Informacja dla PRZEDSIĘBIORCÓW i OSÓB PRAWNYCH
Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy
Życzenia Bożonarodzeniowe
Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców
Przekaż swój udział w podatku PIT gminie Michałowice
Odbudowa dróg gminnych
Szósty numer Gazety Michałowice
XV Sesja Rady Gminy
Nowe zajęcia w Centrum Kultury! Powstaje Klub Młodego Psychologa!
Sprawdź datę ważności dowodu osobistego!
30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Opłata adiacencka to nie nowy podatek
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody.
Plac zabaw przy Zespole Szkół w Michałowicach
Uchwały podjęte na XIV Sesji
Nazewnictwo ulic w Górnej Wsi i Kozierowie
Przygarnij pieska
Obchody jubileuszu ZŁOTYCH GODÓW w Michałowicach
Zasady bezpieczeństwa podczas ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń
Światowy Dzień Rzucania Palenia
XIV Sesja Rady Gminy
Święto Niepodległości
"KIERMASZ ŚWIĄTECZNY" w Bibliotece
Zimowe utrzymanie dróg 2011/2012 na terenie Gminy Michałowice
Sprzedaż domów na os. Saritor Park w Masłomiącej
Jesienny przegląd koni
Nowy teren rekreacyjno - sportowy w Zdzięsławicach
Uchwały podjęte na XIII Sesji
Międzynarodowa konferencja w Michałowicach
Przerwa w dostawie wody
Uchwały podjęte na XII Sesji
Grupa wsparcia
W dniu 31.10.2011r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Podłączenie do kanalizacji
Bezpłatne badania mamnograficzne
Zmiany w funkcjonowaniu busów "Stefan"
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
XII Sesja Rady Gminy
Sprzedaż domów na os. Saritor Park w Masłomiącej
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Pierwszoklasiści w bibliotece
Przerwa w dostawie wody
Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 w gminie Michałowice
Spotkanie informacyjne AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA
Uchwały podjęte na XI Sesji
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
Sprzedaż zabytkowego młyna w Młodziejowicach - Dolina Dłubni
Informacja o naborze do projektu AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA "IT-EKO-ART"
Informacja o projekcie AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA "IT-EKO-ART"
Ogłoszenie naboru na składanie wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
XI Sesja Rady Gminy
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zebranie wiejskie w Pielgrzymowicach
Przerwa w dostawie wody
Zebranie wiejskie w Masłomiącej
8 PIKNIK ZIEMNIACZANY
Warsztaty fotograficzne
Bądź FIT z CKiP'em
Nabór na stanowiska trenerów do projektu
Uchwały podjęte na X Sesji
Zawody Sportowo-Pożarnicze w Zielonkach
Zbiórka odpadów
Informacja Wójta Gminy Michałowice o numerach i granicach obwodów
Zebranie Wiejskie w Więcławicach
Gminna młodzież w Ośrodku "Borek"
Nabor na stanowisko koordynatora i specjalisty ds. rozliczeń
Zajęcia pozalekcyjne w "Pełnej Chacie"
Nowy okres zasiłkowy 2011/2012
Orkiestra Wieniawa zagrała dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Zawody w KJK SZARY w Michałowicach
Zajęcia pozalekcyjne w CKiP
Zebranie wiejskie w Michałowicach II
Sprzedaż domów na os. Saritor Park w Masłomiącej
Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Młodzieżowcy z OSP Więcławice siódmą siłą w Powiecie Krakowskim
Zmiana terminu najbliższej sesji Rady Gminy Michałowice
Remont ul. Dąbrowskich
Zmiana organizacji dojazdu uczniów do Zespołu Szkół w Więcławicach Starych.
Poszukujemy właściciela psa
Ostrzeżenie o upałach i burzach
X Sesja Rady Gminy Michałowice
Czwarty numer Gazety Michałowice
Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
XIII Dożynki Powiatu Krakowskiego - Dożynki Gminy Iwanowice
Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody
Środki unijne dla Raciborowic
Wizyta delegacji z Downpatrick i Listowel na Kadrówce
Przerwa w dostawie wody
VIII MTB MICHAŁOWICE
Przerwa w dostawie wody
TŁUMY NA PIASKU !
PIKNIK WOLNOŚCI - KADRÓWKA 2011
Nowe ceny biletów od 4 sierpnia
67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Uroczyste poświęcenie Samochodów Ratowniczo-Gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach
Blokada drogi S7 w Węgrzcach
Przygarnij psa
Wyniki wyborów uzupełniających w Michałowicach I
Autobusy pojadą do Krowodrzy Górki
VIII MTB MARATON MICHAŁOWICE 2011
Ostrzeżenie meteorologiczne
Odpust Parafialny w Więcławicach
Relacja z Pikniku Rodzinnego w Masłomiącej
Przerwa w dostawie wody
Przetargi na budowę placów zabaw
Ostrzeżenie meteorologiczne
Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej w Michałowicach
Trzeci numer Gazety Michałowice
Inwentaryzacja azbestu
Konkurs fotograniczny "Korona w obiektywie"
Uchwały podjęte na IX Sesji
Zawody powiatowe sportowo-pożarnicze
Kandydaci na radnych Gminy Michałowice
Wakacje z Gminą Michałowice
PIKNIK RODZINNY
"Spotkanie z muzyką irlandzką"
Informacja dotycząca spisu kontrolnego
Zbiórka krwi w Więcławicach
Przerwa w dostawie wody
Wakacje z kulturą 2011
Karuzela Marzeń - Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich
Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
IX Sesja Rady Gminy Michałowice
Komunikat MPK
Konkurs Policjant, który mi pomógł 2011
Wyniki XIII Małopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych
Skład i harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
Ogłoszenie - "Remont Kaplicy Św. Jana Nepomucena"
Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie
XIII Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych
Uchwały podjęte na VIII Sesji
"Karuzela Marzeń - Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich"
KONCERT ORGANOWY
Przerwa w dostawie wody
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Michałowice
Nie pal, nie zabijaj!
Cyrkowe show w Michałowicach
II otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
...a w Zagórzycach Święto...
Cheer Girls 2011 już za nami
Przerwa w dostawie wody
Odbudowa dróg gminnych
VIII Sesja Rady Gminy Michałowice
76. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
Pielgrzymka szlakiem św. Jakuba
Przerwa w dostawie wody
Sprzedaż domów na os. Saritor Park w Masłomiącej
Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub świadkiem przemocy zgłoś się do nas!
Uchwały podjęte na VII Sesji
W dniu 02.05.2011r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Uwaga Sadownicy i Rolnicy
Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin
"Michałowicki Kalendarz 2011"
Wesołych Świąt
Komunikat MPK
Drugi numer Gazety Michałowice
Nabór na stanowisko Sekretarza
VII Sesja Rady Gminy Michałowice
Przerwa w dostawie wody
Wizyta gości z Downpatrick
Razem z Pełną Chatą poznajemy ciekawe zawody
Uchwały podjęte na VI Sesji
Warsztatów nowej techniki plastycznej w Pełnej Chacie ciąg dalszy
Wyniki wyborów do MIR
I Konferencja Naukowa na temat Ksiąg Metrykalnych
Czas na wymianę dowodu osobistego
Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub świadkiem przemocy zgłoś się do NAS!
Małopolska Izba Rolnicza przypomina Rolnikom
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Międzypowiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders
Twinning
VI Sesja Rady Gminy Michałowice
Wywóz odpadów wielkogabarytowych
Zakaz wypalania traw
Uwaga ROLNICY
Co wspólnego ma decoupage z Jakubową Świetlicą w Pełnej Chacie?
KOMUNIKAT Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego
Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Listowel (Irlandia)
KOMUNIKAT MPK
Przerwa w dostawie wody
GOPS Michałowice ogłasza nabór specjalistów do pracy w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Przerwa w dostawie wody
Ostatnie zebrania wyborcze w sołectwach
Przedostatnie zebrania wyborcze w sołectwach
Jakubowa Świetlica - program najbliższych zajęć
...z Czesławem Miłoszem w roli głównej...
Zebrania Wiejskie w Więcławicach i Wilczkowicach
Zmiana rozkładu jazdy linii prywatnej Zagórzyce – Kraków (Mucha)
Pierwszy w tym roku numer Gazety Michałowice
Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym
Zebrania Wiejskie w Michałowicach II i Masłomiącej
Małopolska Izba Rolnicza
Sołtys Kończyc wybrany
Uchwały podjęte na V Sesji
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Prośba o wypełnienie ankiety
Pełna Chata dla każdego dzieciaka!
ARiMR Biuro Powiatowe w Krakowie informuje
Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin
Zapraszamy na Zebranie Wiejskie w Kończycach
Zebranie Wiejskie w Zagórzycach wybrało sołtysa
Zebranie Wiejskie w Zagórzycach
V Sesja Rady Gminy Michałowice
Przekaż udział w podatku PIT swojej gminie
Ferie, ferie ... i po feriach!
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw
Wstąp w szeregi KS Michałowianka!
Bez zmian na stanowiskach sołtysów
Szkolenie dla rolników
Sprzedaż domów na os. Saritor Park w Masłomiącej
Przerwa w dostawie wody
Kolejni sołtysi wybrani
Ferie "z kulturą" 2011
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Zmiany na stanowiskach sołtysów
Harmonogram Zebrań Wiejskich w lutym
Zebrania Wiejskie w Raciborowicach i Michałowicach I
Sołtys Michałowic III wybrany
Ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011"
Wyniki Konkursu Plastycznego "Bożonarodzeniowy Aniołek"
Uwaga przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych!!!
ŚPIEWAJMY MAŁEMU PANU
Zebrania Wiejskie w styczniu
Uchwały podjęte na IV Sesji
Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania na rok 2011
GOPS Michałowice ogłasza nabór specjalistów do realizacji projektu systemowego w 2011 roku
Wesołych Świąt
IV Sesja Rady Gminy Michałowice
Szósty numer Gazety Michałowice
Przygarnij pieska
Możliwość zgłaszania uwag do projektowanego Programu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015
Wiadukt w Raciborowicach już otwarty
W dniu 24 grudnia br. Urząd Gminy będzie nieczynny
Uchwały podjęte na III Sesji
I i II sesja Rady Gminy Michałowice
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
III Sesja Rady Gminy Michałowice
"KIERMASZ ŚWIĄTECZNY" w Bibliotece
Zimowe utrzymanie dróg 2010/2011 na terenie Gminy Michałowice
Konkurs plastyczny - "BOŻONARODZENIOWY ANIOŁEK"
I Sesja Rady Gminy Michałowice Nowej Kadencji
Unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntów w miejscowości Pielgrzymowice
Przerwa w dostawie wody
Seminarium dla organizacji pozarządowych "Fundraising dla Rozwoju Edukacji i Kultury na Obszarach Wiejskich"
Szczegółowe wyniki wyborów samorządowych w Gminie Michałowice
Nieoficjalne wyniki wyborów w Gminie Michałowice
Pierwszoklasiści odkrywają bibliotekę
Przerwa w dostawie wody
W dniu 12 listopada br. Urząd Gminy będzie nieczynny
KOMUNIKAT MPK
Seminarium "Rachunkowość organizacji pozarządowej"
Bezpłatne badania słuchu
Piąty numer Gazety Michałowice
Z koszem róż dla Jubilatek
Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej
Dyżur pracownika Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Bezpłatne badania mamnograficzne
Rezolucja dot. drogi ekspresowej S-7
UWAGA - CZAD
Przerwa w dostawie wody
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Zbiórka krwi w Więcławicach
Zakup nowości wydawniczych
Przerwa w dostawie wody
Kandydaci na radnych gminy Michałowice
Jesienny przegląd koni
Przerwa w dostawie wody
Skład i harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach
Przerwa w dostawie wody
Przygarnij pieski
XLI Sesja Rady Gminy
Informacja Wójta Gminy Michałowice o obwodach i okręgach głosowania
Można głosować przez pełnomocnika
Pierwsze place zabaw już uruchomione
Harmonogram akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców obsługiwanych przez MPO Sp. z o.o
Bądź FIT - zajęcia fiitness w Raciborowicach
Uchwały podjęte na XL sesji
XL Sesja Rady Gminy
Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Pielgrzymowice
Przerwa w dostawie wody
Rolnicy poszkodowani przez powodzie i osunięcia ziemi
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie
Zmiana siedziby Biura Obsługi Klienta Gazowni Krakowskiej
7 PIKNIK ZIEMNIACZANY
Zaginęła mieszkanka naszej gminy
Uchwały podjęte na XXXIX sesji
Sprzedaż zabytkowego młyna w Młodziejowicach - Dolina Dłubni
Zajęcia pozalekcyjne w CKiP
Podziękowania
Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych
XXXIX Sesja Rady Gminy
XII Dożynki Powiatu Krakowskiego
Awaria telefonów w Michałowicach
Dożynki parafialne w Więcławice
Wydłużenie okresu realizacji zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Piknikowe emocje 2010
Potrzebna pomoc rzeczowa
Program 45 % dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych udzielanych przez NFOŚiGW
PIKNIK WOLNOŚCI - KADRÓWKA 2010 oraz VII MTB MICHAŁOWICE
KOMUNIKAT - Utrudnienia parkowania "PIKNIK WOLNOŚCI"
Sprzedaż nieruchomości w miejscowości Pielgrzymowice
Udział Biblioteki w programie Akademia Orange dla bibliotek
Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Książniczki, Młodziejowice oraz Michałowice w Gminie Michałowice"
Michałowice wśród 100 najlepszych gmin w Polsce, a w dziedzinie innowacyjności na podium.
Autobus 260 wraca na normalną trasę
Utrudnienia na drogach Gminy Michałowice i zmiany w komunikacji publicznej
Nieodpłatne badania gleb od rolników poszkodowanych przez powódź
Godziny otwarcia Biblioteki Publicznej w Michałowicach i Filii w czasie wakacji
Spotkania informacyjne w sprawie "Małych Projektów"
Przegląd koni
Sprzedaż zabytkowego młyna w Młodziejowicach - Dolina Dłubni
Nabór wniosków na "Małe Projekty"
Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Gminie Michałowice
Przerwa w dostawie wody
Uchwały podjęte na XXXVIII sesji
Trzeci numer Gazety Michałowice
Nowe kosze na przystankach komunikacji zbiorowej
Dbajmy o otoczenie
Bezpłatne usługi innowacyjne
Dzień sportu z plejadą gwiazd
Wakacje z CKiP
Szlakiem Doliny Dłubni V - Dzień Otwarty Gminy Michałowice
Karuzela Marzeń?....... owszem, ale dopiero za rok
I tura wyborów prezydenckich w Gminie Michałowice
Zbiórka opon samochodowych na terenie Gminy Michałowice
Rusza Masłomiąca CUP 2010
XXXVIII Sesja Rady Gminy
Informacja dla poszkodowanych rolników
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Ogłoszenie o podziale działki położonej w Michałowicach
"Karuzela Marzeń - Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich"
Wyniki XII Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych
Wizyta młodzieży szkolnej z Downpartick w Zespole Szkół w Raciborowicach
Przerwa w dostawie wody
Utrudnienia w ruchu na ulicy Warszawka
Przerwa w dostawie wody
XII Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych
Uchwały podjęte na XXXVII sesji
Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
Przerwa w dostawie wody
Można głosować poprzez pełnomocnika
W dniu 04.06.2010r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Przerwa w dostawie wody
Kierowcy korzystający z ul.Kasztanowej w Bibicach
KOMUNIKAT MPK
Spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania
Bezpłatne badania z profilaktyki choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu
ŚWIĘTO KWITNĄCEJ JABŁONI ODWOŁANE
Uwaga rolnicy, których gospodarstwa zostały w tym roku poszkodowane w wyniku klęsk
Spotkanie informacyjno-organizacyjne w Więcławicach Starych
Intensywne opady deszczu - godz. 12.00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Intensywne opady deszczu - godz. 12.30
XXXVII Sesja Rady Gminy
IV EDYCJA CHEER GIRLS JUŻ ZA NAMI
Kulturalna majówka w Małopolsce
Przerwa w dostawie wody
Uwaga ROLNICY
Monitoring lasów
Projekt "Ku samodzielności..." wyróżniony jako dobra praktyka
Drugi numer Gazety Michałowice
Przerwa w dostawie wody
8 Piłkarska Majówka
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
Zmiana godzin pracy w ARiMR
Wizyta gości z Downpatrick
Uchwały podjęte na XXXVI sesji
Ogłoszenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie
II Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Przerwa w dostawie wody
Przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Wilczkowice
Przerwa w dostawie wody
Przygarnij pieski!
Spotkania w sprawie przyłączy kanalizacyjnych
Zapytania ofertowe - "Wykonanie modernizacji 5 punktów pomiarowych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice"
XXXVI Sesja Rady Gminy
Przerwa w dostawie wody
Geokonsultacje obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Masłomiącej.
Informacja dla rolników
Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2010 rok
Wesołych Świąt
Wywóz odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców obsługiwanych przez MPO Sp. z o.o.
Zakaz wypalania traw
Międzypowiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders
Uchwały podjęte na XXXV sesji
Podział nieruchomości w miejscowościach Michałowice i Sieborowice
Przerwa w dostawie wody
Wieniawa w Irlandii Północnej
Dotacja na budowę kanalizacji
Dyżury prawnika, pedagoga i psychologa
Wielkanocna pisanka - konkurs plastyczny
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
XXXV Sesja Rady Gminy
Pierwszy w tym roku numer Gazety Michałowice
Zmiana godziny zebrania wiejskiego w Zdzięsławicach
Zebrania wiejskie w Więcławicach, Raciborowicach i Zdzięsławicach
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany, położonych w miejscowości Wilczkowice
Przerwa w dostawie wody
Konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.: "Północna obwodnica Krakowa"
Przetarg - "Urządzanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwach Gminy Michałowice"
ARiMR Biuro Powiatowe w Krakowie informuje
05.02.2010 - Turniej w Szpadzie
Budżet Gminy Michałowice na rok 2010
Uchwały podjęte na XXXIV sesji
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych!!!
Komunikat-BRAK WODY
XXXIV Sesja Rady Gminy
Zakaz wstępu do lasów
Wypoczynek feryjny w Gminie Michałowice
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Zmiana danych w ewidencji gruntów - obowiązki właścicieli
Przerwa w dostawie wody
Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin
Debata społeczna w ramach projektu systemowego PO KL "Ku samodzielnosci-praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym"
Spotkanie w sprawie funduszy europejskich dla wsi oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Poszukiwany właściciel psa
Przerwa w dostawie wody
Uchwały podjęte na XXXIII sesji
Zniesiona opłata za wydanie dowodu osobistego
36,94% podatku dla Twojej Gminy
XXXIII Sesja Rady Gminy
Szósty numer Gazety Michałowice
W dniu 24 grudnia br. Urząd Gminy będzie nieczynny
Wesołych Świąt
Święta z Wieniawą
Przerwa w dostawie wody
Umowa na dofinansowanie 6 placów zabaw na terenie Gminy Michałowice podpisana
Funkcjonowanie komunikacji publicznej w Wigilię
Dofinansowanie na małe projeky - do 25 tys. zł
Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Uchwały podjęte na XXXI sesji
XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Michałowice
"KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W BIBLIOTECE"
Uwaga! Konkurs plastyczny - KARTKA BOŻONARODZENIOWA
Nowy grafik zajeć fitness w Raciborowicach
"W samo południe z AFRYKĄ"
XXXI Sesja Rady Gminy
Uzupełnij swój wpis o PKD z 2007 roku
Przegląd koni
Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji
Stanowisko Gminy Michałowice w sprawie Północnej Obwodnicy Krakowa
Zapraszamy na spotkanie "W samo Południe z Afryką"
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
"Awantury w bibliotece"
Bezpłatne szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy dla klubów sportowych
Uchwały podjęte na XXX sesji
Piąty numer Gazety Michałowice
Zapytania ofertowe - "Wykonanie modernizacji 5 punktów pomiarowych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice"
Bezpłatne badania z występowania ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
Przerwa w dostawie wody
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
23.10.2009r. - Przerwa w dostawie wody
26.10.2009r. - Przerwa w dostawie wody
XXX Sesja Rady Gminy
Konsultacje społeczne dotyczące inwestycji „Północna obwodnica Krakowa”
Spotkanie informacyjno aktywizujące w Gminach
Przeprowadzka ZWiK
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Gminy Michałowice
W dniu 16.10.2009r. (w najbliższy piątek) Urząd Gminy w Michałowicach będzie nieczynny
Karuzela marzeń, czyli wielkie święto teatru i sztuk wszelakich
Przerwa w dostawie wody
Złote Gody
Nowości wydawnicze w bibliotekach
IV edycja Regionalnego Etapu Konkursu " Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości"
Przerwa w dostawie wody
Podsumowanie akcji zbiórki opon w Gminie Michałowice
GOPS w Michałowicach rozpoczął realizację Programu Aktywności Lokalnej
Mija III termin raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Nowe godziny pracy urzędu pocztowego w Michałowicach
Przerwa w dostawie wody
Rejestracja produktów regionalnych
Możliwość wynajmu sal sportowych w szkołach
6 PIKNIK ZIEMNIACZANY
Uczeń na wsi 2009/2010 - informacja o naborze
Uchwały podjęte na XXIX sesji
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny informuje
Karuzela Marzeń 2009
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Przerwa w dostawie wody
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
XXIX Sesja Rady Gminy
Smaki Zielonych szlaków z udziałem "Wieniawy" i "Kozierowian"
Prace remontowe na drodze powiatowej w Raciborowicach - Komunikat MPK
Prace drogowe na drodze powiatowej w Michałowicach
Nowy okres zasiłku w świadczeniach rodzinnych - informacje dla wnioskodawców
Przerwa w dostawie wody
Szkoła SZERMIERKI
Przygarnij psa!
Czwarty numer Gazety Michałowice
Konkurs "Dzielnicowy roku 2009"
II edycja projektu "Ku samodzielności" - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
PUNKT INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZIEMSKIEGO KRAKOWSKIEGO
Dożynki Gminno-Parafialne
Przerwa w dostawie wody
Północna obwodnica Krakowa
PIKNIK WOLNOŚCI
VI MTB Michałowice
OGŁOSZENIE
95 rocznica marszu I Kompanii Kadrowej
PIKNIK WOLNOŚCI - KADRÓWKA
Utrudnienia w ruchu drogowym
Budowa kanalizacji w Kończycach i Książniczkach
65. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Zmieniony rozkład jazdy
Konkurs filmowy "UNIĄ NAKRĘCENI"
"Weź sprawy w swoje ręce..."
Przegląd koni
Przerwa w dostawie wody
Odpust Świętego Jakuba
Uroczyste wręczenie umów w Miechowie
Przerwa w dostawie wody
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie informuje....
E-biblioteki
Złota setka samorządów
Masłomiąca CUP 2009
Dzień Otwarty Gminy - już za nami...
Zmiana siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
14-15 lipca zbiórka opon
Trzeci numer Gazety Michałowice
Szlakiem Doliny Dłubni IV - Dzień Otwarty Gminy Michałowice
Bezpłatne badania profilaktycznie dla mężczyzn i kobiet
Uchwały podjęte na XXVIII Sesji
Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze rozstrzygnięte
Dodatkowe środki na realizację projektu
Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze
"Muzyka zaklęta w drewnie"
Możliwość uzyskania wsparcia finansowego poszkodowanym w środowym gradobiciu
Aneksowanie umowy partnerskiej
XXVIII Sesja Rady Gminy
Remonty dróg gminnych i powiatowych
W dniu 12.06.2009 r. Urząd Gminy będzie nieczynny
I. MICHAŁOWICKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
Zmiana cen biletów aglomeracyjnych
Wyniki XI Małopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Michałowice
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
XI Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego
Nabór na wolne stanowiska: Kierownik Biura LGD oraz Pracownik ds. koordynowania Projektów
Godz. 15:00 Woda zdatna do picia
12:00 - Nieprecyzyjne informacje w mediach na temat wody
Godz. 9:00 - Dzisiaj popołudniu dostawa wody o godz. 16:00
Godz. 20:00 - Poranna dostawa wody
Godz. 13:30 - Można używać wody do mycia i celów technicznych.
UWAGA! Możliwość skażenia wody w rejonie Michałowice-Komora
Remont drogi Batowice-Raciborowice- Zastów
Mija II termin raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Święto w Zagórzycach
Uroczystości z okazji obchodów 190-lecia Szkoły Podstawowej w Racibowicach
Szlak Architektury Drewnianej - Koncert 20 czerwca br. w Więcławicach Starych
XXVII Sesja Rady Gminy
II otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Przerwa w dostawie wody
Cheer Girls 2009 – Wibo edition – wielkie święto cheerleadingu
Podsumowanie akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Badania ankietowe MPK
35. Święto Kwitnącej Jabłoni i 80 - lecie OSP Zagórzyce już w tą niedzielę
Wizyta delegacji Gminy Michałowice w Downpatrik
7 Piłkarska Majówka
Ogłoszenie o szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Jaśniej w Michałowicach
Uchwały podjęte na XXVI sesji
"Międzypowiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders"
Wizyta gości z Irlandii Północnej
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Czy dociera do Ciebie Gazeta Gminy Michałowice?
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
XXVI Sesja Rady Gminy Michałowice
Zapytanie ofertowe - "Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałowice"
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Przerwa w dostawie wody
II edycja projektu systemowego "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym"
Wesołych Świąt
„Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2009 rok”
Wyniki konkursu "Najlepszy biznesplan na działalność gospodarczą"
Drugi numer Gazety Michałowice
Zespół Szkół w Raciborowicach informuje...
Uchwały podjęte na XXV sesji
Międzypowiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders
Uwaga Przedsiębiorcy !
XXV Sesja Rady Gminy Michałowice
Samorządowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Michałowice
Konkurs "Kartka Wielkanocna"
Literatura obcojęzyczna w bibliotece
Uwaga ROLNICY !!!
Bezpłatne badania mamnograficzne
Internet w Gminie Michałowice
Gminne Targi Edukacyjne
Konkurs "Kronika Rodzinna"
Sezon wypalania traw
Wyniki eliminacji gminnych do 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Komunikat w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
Zebranie wiejskie w Zdzięsławicach
Informacja dla mieszkańców obsługiwanych przez ZUK Romuald Kwiecień
Przetargi na remont dróg rozstrzygnięte
Zespół Szkół w Raciborowicach informuje...
"Gminny Dzień Przedsiębiorczości" w Gminie Michałowice
Europe Direct - Małopolski Punkt Informacji Europejskiej
ZPORR NADKONTRAKTACJA
Pierwszy w tym roku numer Gazety Michałowice
Ogłoszenie o szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin
Zbliża się termin składania wniosków obszarowych
Budżet Gminy Michałowice na rok 2009 uchwalony
Nie zapomnij przekazać 36,72% swojego podatku Gminie, w której mieszkasz
Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Przygarnij psa
Dyżur Agencji Rynku Rolnego - 14 luty 2009 r.
"Najlepszy biznesplan na działalność gospodarczą"
Konkurs na stanowisko: referent księgowy
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych
Aktywne ferie z CKiP
Konkurs Recytatorski
Małopolski Punkt Informacji Europejskiej
XXIV Sesja Rady Gminy Michałowice
Uwaga przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych!!!
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wyniki Konkursu Plastycznego "Bożonarodzeniowy Aniołek"
Zmiana godzin otwarcia Filii bibliotecznej w Więcławicach
Uchwały podjęte na XXIII sesji
I otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
Wesołych Świąt!
XXIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Szósty numer Gazety Michałowice
Zmiana siedziby Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie
Przerwa w dostawie wody
Zmiana siedziby Agencji Rynku Rolnego - Oddział Terenowy
Przerwa w dostawie wody
"SCHETYNÓWKA" w Gminie Michałowice
Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania Gminy Michałowice dla Obszaru IV-Dolina Dłubni i Obszaru V do publicznego wglądu
Konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza
Uchwały podjęte na XXII sesji
Inwestycje na drogach powiatowych w Gminie Michałowice w roku 2008
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zaprasza na bezpłatne skorzystanie z usług specjalistów w ramach projektu "Rozmawiam Dotykiem"
XXII Sesja Rady Gminy Michałowice
XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Michałowice
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2008/2009 na terenie Gminy Michałowice
Wyniki III Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców otwierających działalność gospodarczą
Jesienny przegląd koni
W dniu 10.11.2008 r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych
Tymczasowa zmiana organizacji ruchu w w miejscowości Raciborowice
Fundusze unijne w GOPS Michałowice
Komunikat Prezesa ARiMR
Konkurs Plastyczny "Bożonarodzeniowy Aniołek"
Uchwały podjęte na XX sesji
Piąty numer Gazety Michałowice
Uroczyste otwarcie Małopolski Szlak Świętego Jakuba
Bajkowe spotkania dla najmłodszych czytelników bibliotek
60 lat Orkiestry Dętej Echo
Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego pn. "Gmina Michałowice w obiektywie"
Wypadki przy pracy rolniczej w Oddziale Regionalnym KRUS w Krakowie w 2007 roku
Gont na dachu kościoła w Więcławicach
60-lecie Orkiestry Dętej "ECHO" z Michałowic
XX Sesja Rady Gminy Michałowice
III otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
Plany Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice, Wilczkowice oraz Zagórzyce
Nowe książki w bibliotekach
Oj kręciła się Karuzela…
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
"Karuzela marzeń" - Święto Teatrów Amatorskich
Mija termin opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
5 Jubileuszowy Piknik Ziemniaczany
Wymiana lamp ulicznych w Gminie Michałowice
Zmiana organizacji ruchu w centrum Michałowic
Centrum Kultury i Promocji ogłasza nabór na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2008/2009 (semestr zimowy)
Zmiana siedziby CKiP
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do realizacji programu "Budzimy aktywność NGO's"
VIII edycja programu "Make a Connection-Przyłącz sie"
Czwarty numer Gazety Michałowice
Uchwały podjęte na XIX sesji
Zmiana siedziby GOPS
Strona internetowa Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa
Dożynki Parafialne w Więcławicach Starych
X Dożynki Powiatu Krakowskiego
XIX Sesja Rady Gminy Michałowice
Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na terenie Gminy Michałowice.
Jak starać sie o otrzymanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. "Stypendium szkolne"
94 rocznica marszu I Kampanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego
94 rocznica marszu I Kompanii Kadrowej - środa, 6 sierpnia 2008r.
PIKNIK WOLNOŚCI
Bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach projektu "@kademia na wsi"
PIKNIK WOLNOŚCI - KADRÓWKA
Nowy okres zasiłkowy 2008/2009
Inauguracja Małopolskiej Drogi św. Jakuba
Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób powyżej 45 roku życia
Konkurs o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. "Stanisława Witkiewicza"
Nowa nawierzchnia na drodze w Raciborowicach
Otwarcie 1-szego odcinka Małopolskiej Drogi Św. Jakuba
O kanalizacji zdań kilka
Informacja dla Beneficjentów uczestniczących w programie "Wsparcie Gospodarstw Niskotowarowych"
Przedłużenie terminu konkursu fotograficznego
Konkurs Literacki IV Edycji Doliny Kreatywnej
Bezpłatne badania mamnograficzne 2008
Dzień otwarty Gminy Michałowice - "Szlakiem Doliny Dłubni III"
Szanowni mieszkańcy Gminy Michałowice
Szlakiem Doliny Dłubni III - 6 lipca 2008 r.
Przejście na emeryturę w wielkim stylu
Odbiór odpadów segregowanych - 8 lipca br.
Trzeci numer Gazety Michałowice
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie zawiadamia
Uchwały podjęte na XVIII sesji
Informacja dla rolników i ogrodników
Jura Maraton 2008
"@kademia na wsi" - cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Michałowice
Przerwy w dostawie wody
Pierwszy etap MASŁOMIĄCA CUP już za nami!
Wyniki II Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Zadanie 2B
Uwaga!!! Remont drogi gminnej Raciborowice - Prawda
XVIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Elektroniczna skrzynka podawcza
Wielki sukces Orkiestry Dętej "Wieniawa" z Raciborowic
X MAŁOPOLSKI KONKURS ORKIESTR DĘTYCH
Materiał siewny
Informacja na temat projektu realizowanego w ramach PO KL
Porozumienie Gmin w sprawie partnerstwa
Prosimy o ostrożność!
Masłomiąca CUP
Uchwały podjęte na XVII sesji
W dniu 31 maja 2008r. Urząd Gminy będzie czynny
Spotkanie w Miejscowości Michałowice
II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wielki sukces "CHEER GIRLS 2008"
Ogólnopolski strajk pracowników oświaty
XVII Sesja Rady Gminy Michałowice
Zebranie Wiejskie w Michałowicach
W dniu 23 maja 2008r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Kursy szkoleniowe
V Dzień Powiatu Krakowskiego
Konkurs na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
Konkurs Fotograficzny "Gmina Michałowice w obiektywie"
34 Święto Kwitnącej Jabłoni
Zamknięcie drogi powiatowej w Woli Więcławskiej
Ogłoszenie - brak wody
6 Piłkarska Majówka
Kolejny numer Gazety Gminy Michałowice
Platforma internetowa Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa
Informacja dla rolników
Konkurs na stanowisko ds. gospodarczych i informacji publicznej
II otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
"Kalendarz Cyklicznych Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Michałowice na 2008 rok"
System informacji przestrzennej
Zamknięcie drogi powiatowej i zmiana trasy autobusu linii 277
Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i opadowej w miejscowości Masłomiąca
Uchwały podjęte na XVI sesji
Absolutorium jednogłośnie
Uruchomiono kolejny konkurs PO KL
W dniu 2 maja 2008r. Urząd Gminy będzie nieczynny
Zamknięcie drogi powiatowej w związku z pracami remontowymi
Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w naszej gminie
Studenci Uniwersytetu Rolniczego w Michałowicach
Zamknięcie drogi powiatowej w związku z remontem nawierzchni
Bezpłatne kursy języka angielskiego i podstaw obsługi komputera
XVI Sesja Rady Gminy Michałowice
Informacja dla rolników
Nowa strona internetowa Centrum Kultury i Promocji
Bezpłatne kursy języka angielskiego i podstaw obsługi komputera
Uchwały podjęte na XIV sesji
Cheer Girls 2008; Międzypowiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders w Raciborowicach
Spotkanie dotyczące "Ochrony wód rzeki Dłubni"
Uruchomiono kolejne konkursy PO KL
XIV Sesja Rady Gminy Michałowice
Wielkanocny koszyczek
Wesołych Świąt
Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Spotkanie informacyjne PO KL
Uruchomiono kolejne konkursy PO KL
Bezpłatny dostęp do internetu
Konkurs plastyczny "Koszyczek wielkanocny"
Pomagamy Ani chorej na ostrą białaczkę
Szanowni mieszkańcy Gminy Michałowice
O transporcie zbiorowym zdań kilka
Sportowy sukces samorządowców Michałowic
Konkurs Recytatorski tuż, tuż...
Oddaj krew w Michałowicach!
Ogłoszenie
Bezpłatne szkolenie
Oravice po raz kolejny.....
Bezpłatne wsparcie doradcze
Na wesoło, ku przestrodze......
Uchwały podjęte na XIII sesji
Uruchomiono kolejne konkursy PO KL
Słodkie obżarstwo w tłusty czwartek!
Wyjazd do Zakopanego z CKiP - relacja
Ferie bazylią i serem pachnące...
Uwaga Casting!
Uwaga przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych !!
Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego
Bezpłatne szkolenie z PROW
XIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Ferie zimowe w Centrum Kultury i Promocji - szczegółowy plan
Otwarty Konkurs Ofert - rozstrzygnięty!
Zmiana godzin pracy Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice
Orkiestra zagrała również w Michałowicach
Szczegółowy program 16 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Michałowicach
Bezpłatne badanie słuchu w Michałowicach
XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Michałowicach
Uchwały podjęte na ostatniej sesji w 2007 r
Terminy odbioru odpadów przez firmę ASA
Zmiana siedziby Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
Spotkanie seniorów - relacja
XII Sesja Rady Gminy Michałowice
Wesołych Świąt !
Najlepsze stroiki wybrane
Godziny pracy Urzędu w okresie międzyświątecznym
Z wizytą u Świętego Mikołaja...
Ostatnia akcja umożliwiająca wymianę książeczkowych dowodów osobistych na nowe
Pracująca sobota
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem ARiMR i KRUS z zakresu PROW 2007-2013
Nowy termin szkolenia z zakresu BHP w budownictwie
Kolejny numer Gazety Gminy Mchałowice
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Ogłoszenie o konkursie
Spotkanie mieszkańców miejscowości w sprawie możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budowanej przez firmę Saritor Development Michałowice sp. z o.o.
XI Sesja Rady Gminy Michałowice
Bezpłatne Szkolenie dla rolników - sadowników
Reporterzy CKiP donoszą...
Uwaga mieszkańcy korzystający z usług Z.U.K. Romuald Kwiecień
Nowości wydawnicze w bibliotekach
Muzyka nade wszystko
76 wniosków w niedzielę
Wymień dowód osobisty w niedzielę
Zimowe utrzymanie dróg
Święto Niepodległości w Michałowicach
Konkurs - nagrody czekają!
III Gminny Konkurs Ekologiczny
Halloween 2007 - relacja
Objazd w Raciborowicach w dniu Wszystkich Świętych
Informacje o drodze ekspresowej S7
Komunikat MPK - zmiany dotyczące linii 257 i 277
Halloween w Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach
Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Warszawka
Wyniki wyborów parlamentarnych w Gminie Michałowice
Zezwolenia na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
Komunikat MPK S.A.
Sezon 2007/2008 w CKiP rozpoczęty!
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych
Oferta pracy w Urzędzie Gminy Michałowice
Akcja przeprowadzona pomyślnie
Małopolska Izba Rolnicza zaprasza na bezpłatne szkolenia
Dziennik podawczy czynny w niedzielę 30.09.2007
Mija termin opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Komunikat Wójta Gminy Michałowice dotyczący akcji wymiany książeczkowych dowodów osobistych na nowe
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2007 r
Uwaga mieszkańcy korzystający z usług MPO Sp. z o.o.
Rejestracja przedpoborowych-mężczyzn urodzonych w 1989r
Ukazał się kolejny numer Gazety Gminy Michałowice
Razem na całe życie!
Podwójne zwycięstwo OSP Książniczki
Nie tylko złote życzenia
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Awaria wodociagu w Więcławicach
Wnioski o nowy dowód należy w dalszym ciągu składać do dnia 31 grudnia 2007r.
Bezpłatne szkolenia - Moja firma
Akcja bezpłatnych badań mammograficznych 2007
Słowacki akcent na koniec wakacji
Uwaga! Wsparcie doradcze w zakresie prawa
Nabór do korpusu szeregowych i podoficerów zawodowych
Wojewódzkie Święto Plonów
Dożynki Województwa Małopolskiego w Więcławicach Starych
Projekt „Start rolnika do nowego zawodu” został zakończony
Bezpłatne szkolenie
Składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom do 28 sierpnia 2007r
Jak starać się o otrzymanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzw. Stypendium szkolne
Młodzi, ambitni, konsekwentni…
Wyniki konkursu plastycznego "Obrzęd dożynkowy w tradycji małopolskiej"
Sprzedałeś działkę - możesz zapłacić opłatę planistyczną
Nowy okres zasiłkowy 2007/2008
Piknik Wolności 2007! Kilka słów i fotorelacja na świeżo po zakończeniu!
Piknik Wolności, 4-6 sierpnia br.- WSTĘP WOLNY
Jak do kina to tylko na premierę
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu
Zmiana rozkładu jazdy linii autobusowych nr 257 i 277
Siamoszyckie plażowe szaleństwo
Pomoc finansowa dla uczniów
Podziel się książkami !
Uwaga! - Komunikat Wójta Gminy Michałowice
Wakacyjne taplanie
Lipcowy weekend w Gminie Michałowice
Komunikat pogodowy - ostrzeżenie dla ludności przebywającej na obszarze Powiatu Krakowskiego
Sezon wycieczkowy rozpoczęty!
Szlakiem Doliny Dłubni II - Spędź Weekend w Michałowicach
Uwaga! Wsparcie doradcze w zakresie prawa
Nazewnictwo ulic w Masłomiącej
Dilettante… powrócimy tu za rok
Zastępca Wójta Gminy Michałowice powołany!
Uwaga! Bezpłatne szkolenia z grafiki komputerowej
Bezpłatny przewóz bagażu na liniach podmiejskich
Komunikat pogodowy - ostrzeżenie dla ludności przebywającej na obszarze Powiatu Krakowskiego
Szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
VII sesja Rady Gminy Michałowice
Rozstrzygnięty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
Święto teatru w Gminie Michałowice
Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego
Srebrne Echo, Hejnał i Wieniawa wyróżnione!
49. Konkurs Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej w Więcławicach
Inwentaryzacja sieci wodociągowej
Konkurs na stanowisko urzędnicze
Rozpoczyna się nabór na ławników sądowych
"Engelowe" Arribabki
II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Nazewnictwo ulic w Masłomiącej
Zróbmy coś dobrego…..
Jak podbić serca Krakowian?
33. Święto Kwitnącej Jabłoni
Kolorowo i tanecznie czyli CHEER GIRLS 2007 - Międzypowiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders w Raciborowicach
33. Święto Kwitnącej Jabłoni w Zagórzycach
Cheer Girls 2007
VI sesja Rady Gminy Michałowice
Zbiórka mebli i sprzętu AGD dla ofiar pożaru
Spotkanie seniorów
II otwarty konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5 Piłkarska Majówka w Więcławicach
Komunikat ARiMR w sprawie wniosków o dopłaty bezpośrednie
Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Konkurs na stanowiska Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Komunikacja MPK w czasie majowego weekendu
Zmiana w harmonogramie czasu pracy Urzędu Gminy Michałowice
"Cilidery" w Oświęcimiu
Dożynki Wojewódzkie w Więcławicach!!!
Oferty pracy w zawodach budowlanych.
Arribabki znów pokazały klasę!
Ankieterzy w Michałowicach
Konkurs rozstrzygnięty
E-szkoła w Gminie Michałowice
Wesołych Świąt
Absolutorium jednogłośnie
Międzypowiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders - "Cheer Girls 2007”
Przedszkole w Raciborowicach
Wielcy Poeci w Centrum Kultury i Promocji
IX Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych
Pożegnanie Zastępcy Wójta Gminy Michałowice - Magdaleny Boroń
V sesja Rady Gminy Michałowice
Mieszkańcy Michałowic pod opieką przez całą dobę
Badania druhów OSP
Umowa na projekt centrum Michałowic podpisana
Wytańczyły sobie!
CKiP w oczekiwaniu na dilettante...
Utalentowane Arribabki - XX Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych
Z książką na żywo
Pracownicy poszukiwani
Zmiana sołtysa w Masłomiącej
Zebranie wiejskie w Masłomiącej
Wykaz nieruchomości należacych do Gminy Michałowice, przeznaczonych do sprzedaży
Konkurs na stanowisko Młodszy referent do spraw obywatelskich
IV sesja Rady Gminy Michałowice
Strona internetowa parafii p.w. św. Jakuba w Więcławicach.
Dzień pomocy ofiarom przestępstw...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje...
Sołtysi wybrani już w 18 sołectwach
Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Masłomiącej
Kolejni sołtysi wybrani
Uff, przeżyliśmy.....; czyli CKiP oficjalnie ogłasza koniec ferii
Sołtysi wybrani w Górnej Wsi i Michałowicach III
Bezpłatne badania mammograficzne
Mróz nam nie straszny !!!
Krakowski Kazimierz – zdobyty!
Sołtysi wybrani w kolejnych sołectwach
Smocza wyprawa z CKiP'em
Przystanek Rosja
Jedliśmy dzisiaj sushi
Sołtysi wybrani w trzech sołectwach
Ferie w Michałowicach
Katalog biblioteczny na stronie internetowej
Uwaga przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych!!!
Wybory sołtysów w sołectwach Gminy Michałowice
Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej
Magicznie i świątecznie...
Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert na rok 2007
III sesja Rady Gminy Michałowice
III sesja Rady Gminy Michałowice
Wesołych Świąt
Koniec z drakońskimi dietami
Bezpłatne szkolenia w ramach projektu "Start rolnika do nowego zawodu"
I kto powiedział, że nie ma świętego Mikołaja ?!
Zaprzysiężenie Wójta Gminy Michałowice Antoniego Rumiana
Warsztaty teatralne
Mikołajkowe prezenty
Zakończył się II etap odnowy centrum wsi Więcławice
II sesja Rady Gminy Michałowice
Otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
I sesja V kadencji Rady Gminy Michałowice
Pierwsza sesja Rady Gminy Michałowice
Internetowa baza biblioteki w Michałowicach
Zamknięte skrzyżowanie w Więcławicach
Szczegółowe wyniki wyborów samorządowych w Gminie Michałowice
Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Michałowice
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2006/2007
Pomoc finansowa na wspieranie gospodarstw niskotowarowych
Nowości wydawnicze w bibliotekach
Oficjalny odbiór drogi Raciborowice - Kraków Zesławice
Pięćdziesiąta i ostatnia sesja tej kadencji Rady Gminy Michałowice
Złote życzenia
Remont budynku ośrodka zdrowia zakończony
Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych
Pięćdziesiąta sesja Rady Gminy Michałowice
Losowanie składów pięciu Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Michałowice
Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 7 i nr 9
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
Przygotowania do wyborów samorządowych
Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców - wyniki
Parafialny Klub Sportowy JAKUB Więcławice zaprasza...
Zakończenie rekrutacji na kurs j. angielskiego
Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców
Opłata Planistyczna
Informacja o zgłaszaniu kandydatów.
Kursy języka angielskiego dla pracujących
III Piknik Ziemniaczany
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice wszedł w życie
Inwestycje i remonty w Gminie Michałowice
Michałowice w sieci
Remont drogi krajowej nr 7 w Michałowicach
Odsłona szósta (i ostatnia) - Oravice
Kozierowianie na Dożynkach Powiatowych
Wakacje - odsłona piąta - Koninki
Dożynki na sportowo
Brathanki na Gminno-Parafialnych Dożynkach
Dożynki gminno-parafialne
W Śląskim Wesołym Miasteczku – odsłona czwarta
Turniej Piłkarski "Masłomiąca Cup"
Piknik Wolności już za nami!
Szkolenia na prawo jazdy trwają
5-6 sierpnia br. PIKNIK WOLNOŚCI - KADRÓWKA na Basenach w Michałowicach
III Maraton Rowerowy w Michałowicach
80 lat minęło....jubileusz OSP Raciborowice
Wakacje 2006 – kolejna odsłona : Sosina
Remont budynku ośrodka zdrowia w Michałowicach
Wakacje 2006 – odsłona druga: Czorsztyn
Nowy okres zasiłkowy 2006/2007.
Projekt „Wakacje 2006” – wycieczki dla dzieci - Siamoszyce
Niezwykły weekend w Gminie Michałowice czyli Szlakiem Doliny Dłubni.
Szlakiem Doliny Dłubni - Spędź weekend w Michałowicach
XLVII Sesja Rady Gminy Michałowice
Finał dilettante w Więcławicach
Dziewczyny - jedziemy do Warszawy!!! czyli "Z dziennika cheerleadery"
Zwycięski zespół Michałowic
XLVII Sesja Rady Gminy Michałowice
Dilettante, czyli teatr w ruchu. Festiwal teatrów amatorskich „Wózek Tespisa”.
Spotkania u źródeł
Wyniki VIII Małopolskiego Konkursu Orkiestr Dętych
Michałowice na Junior Cup czyli Arriba zdobywa Warszawę
VIII Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych im. Edwarda Maja w Więcławicach
Spotkania u źródła
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy uchwalony
Konkurs na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej
Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RR w Zagórzycach Dworskich
Ogłoszenie wyników II Otwartego Konkursu Ofert
XLVI sesja Rady Gminy Michałowice
Zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
III Dni Powiatu Krakowskiego
Wyróżnienie dla księdza Ryszarda Honkisza
Święto Kwitnącej Jabłoni
Piłkarska Majówka w Więcławicach
Uwaga Rolnicy! Dopłaty do paliwa rolniczego!
Projekt "Start rolnika do nowego zawodu"
Komunikat dla sadowników
Wnioski o przyznanie płatności obszarowych
Orkiestra Dęta Wieniawa na koncertach w Monachium
Zmiany w harmonogramie pracy Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych.
Absolutorium jednogłośnie
II Otwarty Konkurs Ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
XLV sesja Rady Gminy Michałowice
Wesołych Świąt
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
Uczennica z Więcławic na III miejscu w powiatowym konkursie recytatorskim
Dilettante w Michałowicach
Konkurs na najlepszą sołecką stronę internetową rozstrzygnięty
Turniej Samorządowy o Puchar Wójta Gminy Michałowice
Arriba z Michałowic na konkursie Małopolskie Talenty
Protokół z dyskusji publicznej nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Wywóz odpadów nietypowych
E-szkoła w Michałowicach
Zmiana czasu pracy Referatu Podatków
XLIV sesja Rady Gminy Michałowice
Bezpłatne kursy na prawo jazdy w Michałowicach
Trzeci Halowy Turniej Piłki Nożnej
Konkurs recytatorski
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych w 2006 roku.
"Dziękuje Janowi Pawłowi II" - uroczystości pierwszej rocznicy śmierci Papieża Polaka w Michałowicach i Więcławicach.
Sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1,805 ha, z budynkiem o powierzchni użytkowej 468 m2 zlokalizowanej w Zagórzycach Dworskich.
VIII Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych w Więcławicach
LXIII sesja Rady Gminy Michałowice
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
Relacja z wycieczki do Zakopanego.
Rekrutacja do Lokalnej Grupy Działania tworzonej w ramach programu Leader +.
Ferie w Gminie Michałowice
Becikowe
Konkurs dla kandydatów na stanowisko inspektor do spraw obywatelskich
Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Planowane wyłączenia energii elektrycznej
Budżet Gminy Michałowice na rok 2006
XLII sesja Rady Gminy Michałowice
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach GPPiRPA na rok 2006.
XLII sesja Rady Gminy Michałowice
Szkolenie liderów lokalnych
Plan Rozwoju Lokalnego
Uwaga Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych !!!
XLI sesja Rady Gminy Michałowice
Zmiana godzin dyżurów
Konkurs na stanowisko: inspektor do spraw obywatelskich.
Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy
XLI sesja Rady Gminy Michałowice
Ankieta do uzupełnienia dla mieszkańców Gminy Michałowice.
Nazewnictwo ulic w Michałowicach
Wesołych Świąt
Karetka dojedzie szybciej
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
Otwarty Konkurs Ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
Sprzedaż działki komunalnej o powierzchni 1,80 ha w Zagórzycach Dworskich
Szlacheckie ferie w Michałowicach w ramach III edycji konkursu „Pożyteczne ferie 2006”
Dnia 30.11.2005 odbyła się XL sesja Rady Gminy Michałowice.
XL sesja Rady Gminy Michałowice
Bezpłatne badania mammograficzne
Zimno, zimno... ale fajnie
Ruszyła akcja "Wiem jak zachować się na drodze"
Akcja Zima 2005/2006
Konkurs na najlepszą sołecką stronę internetową
Nazwy ulic w Michałowicach uchwalone
Spotkanie w sprawie nazewnictwa ulic Michałowic
Biała Niedziela w Przychodni Leczniczo-Rehabilitacyjnej Ekomed w Pielgrzymowicach
Kursy językowe dla pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Dar krwi z Michałowic
I Ty możesz być aktywna zawodowo
Zmiany w czasie pracy Urzędu Gminy
XXXVIII sesja Rady Gminy Michałowice
Zostań krwiodawcą – 6 listopada br. niedziela w Michałowicach
II tura wyborów prezydenckich w Gminie Michałowice
Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej
Pieniądze dla bezpieczeństwa
Seniorzy z Raciborowic szturmem zdobyli nowohucką publiczność
Nowe propozycje i wnioski mieszkańców, dotyczące nazw ulic w Michałowicach
Wybory prezydenckie 2005 w Gminie Michałowice
Fundusze strukturalne w Więcławicach
Dołącz do stowarzyszenia przedsiębiorców z Gminy Michałowice
XXXVII sesja Rady Gminy Michałowice
Kolejny nabór wniosków ramach SPO WKP działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.
XXXVII sesja Rady Gminy Michałowice
Wybory parlamentarne 2005 w Gminie Michałowice
Zjednoczmy środowisko lokalnego biznesu.
Mija termin III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych !
Michałowickie smakołyki na krakowskim Kazimierzu
Sprzątanie świata
Nowy numer Gazety Gminy Michałowice
II Piknik Ziemniaczany w Więcławicach
Złote Gody
II Piknik Ziemniaczany w Więcławicach
Sprzedaż nieruchomości w Zagórzycach Dworskich
Zmiany godzin pracy biblioteki
Firmy wywożące śmieci i nieczystości z terenu Gminy Michałowice
Zakończyły się spotkania konsultacyjne w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego
XXXVI Sesja Rady Gminy Michałowice
Zespół samorządowców Gminy Michałowice na II miejscu w Słomnikach
Zwycięskie Michałowice na VII Dożynkach Powiatu Krakowskiego
Dożynki Gminno-Parafialne, czyli gorący sierpniowy weekend w plebańskich ogrodach
XXXVI Sesja Rady Gminy Michałowice
Inwentaryzacja budynków mieszkalnych w Michałowicach
Gorące źródła, żar z nieba i sympatyczna atmosfera
Dożynki gminno-parafialne
Patriotycznie ale i radośnie, czyli echa pikniku wolności...
Zapraszamy na Piknik Wolności
TV L.A.T.O. w Michałowicach
Harmonogram spotkań wiejskich
Terminy składania wniosków na dotacje w ramach Phare 2003.
Oferty pracy w Urzędzie Gminy Michałowice
II Maraton Rowerowy w Michałowicach
Ciepłe kąpiele w deszczowe wakacje
Propozycje nazw ulic w Michałowicach
Oferty pracy
XXXV sesja Rady Gminy Michałowice
Zmiany godzin otwarcia Biblioteki Publicznej
WAKACJE... czyli bawmy się razem
Charytatywna akcja "Bezpieczne wakacje"
Imieniny Zespołu Szkół w Więcławicach
Pierwszy rok w sieci
Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
Więcławicka Biesiada Artystów
Więcławickie Impresje...
Modlitewne spotkania z Janem Pawłem II
Zmiany w hamonogramie pracy Urzędu Gminy
Piknik z okazji Dnia Dziecka w Więcławicach
Gmina Michałowice na II Dniach Powiatu Krakowskiego
XXXIV Sesja Rady Gminy Michałowice
31. Święto Kwitnącej Jabłoni… czyli wspaniała zabawa majowa
Nowoczesne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Michałowice
Otwarty Konkurs Ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Kino domowe do wygrania w Zagórzycach
Jan Paweł II w Gminie Michałowice
XXXIII Sesja Rady Gminy Michałowice
Zmiany w harmonogramie pracy Urzędu Gminy
Przedsiębiorcy a prawo budowlane
Kursy w multimedialnych bibliotekach Gminy Michałowice
Nowe uchwały Rady Gminy Michałowice
Zmiany w planie pracy Urzędu Gminy
Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich
Baranki, króliczki, kurczaczki....., czyli wielkanocny zwierzyniec
Wesołych Świąt
XXXII Sesja Rady Gminy Michałowice
Zeznanie podatkowe PIT można złożyć w Michałowicach
Podwójne świętowanie seniorów
Nowości na stronie
Semestr letni w Samorządowej Instytucji Kultury
XXX sesja Rady Gminy Michałowice
Ferie 2005, czyli fajnie było
Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży - WODA-BEZPIECZEŃSTWO-JA
Ferie 2005 - Samorządowa Instytucja Kultury zaprasza dzieciaki do wzięcia udziału w zajęciach feryjnych.
Lokale do wynajęcia w Zagórzycach i Wilczkowicach
MIJA TERMIN OPŁATY ZA ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
OTWARTY KONKURS OFERT w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
"UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA"
Kary za nielegalne użytkowanie obiektów budowlanych.
Kilka istotnych faktów w kwestii zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wystawa poplenerowa - ŁEBA 2004- w Samorządowej Instytucji Kultury
Złote życzenia.
III Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze - ROZEGRANE!
III POWIATOWE ZAWODY SRORTOWO -POŻARNICZE Seniorów Jednostek OSP
Giełda Nieruchomości i Baza Teleadresowa
VI Dożynki Powiatu Krakowskiego w Więcławicach
Uroczyste obchody 90-tej rocznicy Marszu Kadrówki w Michałowicach
Nowe znaki na drogach Gminy Michałowice
Obchody 90-tej Rocznicy Marszu I Kompanii Strzelców Józefa Piłsudskiego
Maraton Rowerowy Granicą Dwóch Zaborów
Szlak rowerowy "Dolina Dłubni"
Kontrakt dla Województwa Małopolskiego w Więcławicach
Zakończyły się kursy komputerowe dla rolników
Gminne zawody strażackie w Wilczkowicach
XXII sesja Rady Gminy Michałowice
Wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Obelisk w nowym miejscu
Nowe inwestycje drogowe w Gminie Michałowice
Witamy w serwisie internetowym Gminy Michałowice

Uchwały Rady Gminy:
Uchwała nr XVI/89/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r., w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”
Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice
Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r., w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice
Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Michałowice nr XV/86/2015 z dnia 28 grudnia 2015r., w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie pożyczek udzielonych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowice
Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r.,w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r.,w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2016 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych
Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r., w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2016 rok
Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022
Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2016r.,w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2016
Uchwała nr IV/10/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Michałowice
Uchwała nr IV/11/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków
Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wrzosowa w Górnej Wsi
Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca i Gminą Michałowice w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ulicach Solarka i Solna w miejscowościach Raciborowice i Zastów
Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2016
Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Michałowice na rok 2015
Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na uchwałę Rady Gminy Michałowice
Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/265/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020"
Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice
Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2025
Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2015
Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice
Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Raciborowice
Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Służebna w Górnej Wsi
Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice
Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2025
Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2025
Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazy ulicy Szmaragdowa w Michałowicach
Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2015 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych
Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice
Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wieniawa w miejscowości Raciborowice
Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2021
Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2015r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2021
Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2015r., w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "Dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2015-2016"
Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2015r., w sprawie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowice
Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2015r., w sprawie dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Michałowice
Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2015r., w sprawie nabycia działek gruntowych nr 765/1 i 626/38 przy ul. Brzozowej na terenie miejscowości Michałowice, gmina Michałowice
Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 maja 2015r., w sprawie: diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych /Sołtysów/
Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach
Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice
Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałwoice za 2014 rok
Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r., w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2014
Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2021
Uchwala nr IX/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Truskawkowej w Michałowicach
Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Pierwszy dzwonek", polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom w rodzin wielodzietnych 3+, na rok szkolny 2015/2016, mającym miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowice, w celu zwiększenia ich szans edukacyjnych oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w tym zakresie
Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania formularzy podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania formularzy podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2015r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2021
Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2015r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2015r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Mogilany, Słomniki, Wielka Wieś w sprawie wspólnego wprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2016-2017
Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2015r., w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz komisariatu Policji w Zielonkach urządzenia wielofunkcyjnego Ricoch Aficio 4000
Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2021
Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r., w sprawie nadania nazwy ulicy Kanonicza w Raciborowicach
Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r., w sprawie nadania nazw ulic Południowa i Prawda w Pielgrzymowicach
Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r., w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r., w sprawie przyjęcia do wiadomości i zastosowania projektu sporządzonego spisu inwentaryzacyjnego i karty inwentaryzacyjnej przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu dla nieruchomości oznaczonej jako działka numer 526, położona w Raciborowicach, gmina Michałowice
Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r., w sprawie zmiany Statutu Gminy Michałowice
Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2015r., w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice na lata 2016-2020
Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2015r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krakowie dotyczącego wspólnego prowadzenia programu pod nazwą - "Badanie wad postawy uczniów klas I i II gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady"
Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2015r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek numer 53/7 i 53/8, położonych w Więcławicach Starych, gmina Michałowice
Uchwała XIII/70/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2021
Uchwała XIII/71/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2015 rok
Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r., w sprawie przystąpienia do udziału jako PARTNER w Projekcie pn.: "Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie", w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych
Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r., w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Michałowice na rok 2016
Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu ich pobierania
Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 listopada 2015r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Michałowice
Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Michałowice
Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie nadania nazwy ulicy Parkurowej w Michałowicach
Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowice
Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Uchwała nr XIV/84/2015 Rada Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2005r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, oraz Uchwały Nr XLVII/397/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 czerwca 2006r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/262/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 marca 2005r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice
Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2015r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji do szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2015r., w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na refinansowanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Michałowice na rok 2015, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Kraków
Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2015r., w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie pożyczek udzielonych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Michałowice
Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2015r., w sprawie zaproszenia w celu osiedlenia w gminie Michałowice repatrianta z Republiki Kazachstanu wraz z żoną
Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2015r., w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice
Uchwała nr XL/262/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2014
Uchwała nr XL/263/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie Budżetu Gminy Michałowice na rok 2014
Uchwała nr XL/264/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 grudnia 2013r., w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XL/265/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice na lata 2014-2020"
Uchwała nr XL/266/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności
Uchwała nr XL/267/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "Pomoc gminy Michałowice w zakresie dożywiania"
Uchwała nr XL/268/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków lub produktów żywnościowych (świadczenia rzeczowe) dla osób i rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to, pomimo przekroczenia kryterium, przyznano ww. wsparcie
Uchwała nr XL/269/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszarów: "Gmina Michałowice Zachód", "Gmina Michałowice Północ", "Gmina Michałowice Południe"
Uchwała nr XL/270/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Michałowice do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Metropolia Krakowska"
Uchwała nr XL/271/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie nadania nazwy ulicy Na Wzgórzu w miejscowości Pielgrzymowice
Uchwała nr XL/272/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2013 z dnia 28 listopada 2013r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sieborowice
Uchwała nr XL/273/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety i Mariana P.
Uchwała nr XL/274/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice na 2014 rok
Uchwała nr XL/275/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w 2014 roku w trybie Inicjatyw Samorządowych
Uchwała nr XLI/276/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2024
Uchwała nr XLI/277/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r.,w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
Uchwała nr XLI/278/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r.,w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowice na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XLI/279/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r.,w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Uchwała nr XLI/280/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r.,w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Michałowice na lata 2014-2020
Uchwała nr XLI/281/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2014r., w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała nr XLII/282/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2024
Uchwała nr XLII/283/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
Uchwała nr XLII/284/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r., w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
Uchwała nr XLII/285/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2013r., w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenie wysokosci wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr XLII/286/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowice środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XLII/287/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r., w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.
Uchwała nr XLII/288/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXIII/156/2012 z dnia 25 października 2012r., w sprawie podziału gminy Michałowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała nr XLII/289/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 marca 2014r., w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca i Gminą Michałowice w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ulicy Myśliwskiej
Uchwała nr XLIII/290/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2024
Uchwała nr XLIII/291/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok
Uchwała nr XLIII/292/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2014r., w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "Dowóz dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2014/2015"