I OTWARTY KONKURS OFERT w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.


WÓJT GMINY MICHAŁOWICE, 
działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwałę nr XLI/315/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2017 r. 
ogłasza

I OTWARTY KONKURS OFERT

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

I. Rodzaj zadania 

Zadanie 3 C, D - Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (ferie zimowe dla dzieci i młodzieży)

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 

Zadanie 3 C, D - przeznacza się kwotę 20 000,00 PLN

III. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa wraz z załącznikami.

V. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa po 21 dniach od ogłoszenia konkursu, tj. 30 stycznia 2018 r. o godzinie 15.00.

Oferty należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach pracy lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice z dopiskiem:

„I otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach GPPiRPAoPN na rok 2018,

Zadanie 3 C, D”

Decyduje data wpłynięcia oferty na Dziennik Podawczy GOPS M-ce. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Oferta, złożona osobiście bądź wysłana pocztą musi być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „I otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach GPPiRPAoPN na rok 2018, Zadanie 3 C, D” oraz określeniem, którego zadania dotyczy.

Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

Oferta musi być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem/z przedłożonym dokumentem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - Paulina Sobczyk

tel. 012 388 50 03 wew. 45, com. 512 076 652
e-mail: psob@michalowice.malopolska.pl

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Oferty zostaną ocenione w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu składania ofert, przez powołaną Komisję. Głównym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów przy niskich nakładach finansowych. Przy rozpatrywaniu ofert, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zostanie oceniona możliwość realizacji zadania przez oferenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

VII. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Środki przeznaczone na zadania:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016

Zadanie 3 A – przeznaczono kwotę 10 000,00 PLN 

Zadanie 3 D – przeznaczono kwotę 54 900,00 PLN
Zadanie 3 E 1 – przeznaczono kwotę 20 000,00 PLN

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017

Zadanie 3 B – przeznacza się kwotę 10 000 PLN

Zadanie 3 D. a – przeznaczono kwotę 20 000,00 PLN

Zadanie 3 D. b – przeznaczono kwotę 54 500,00 PLN


Dokumenty do pobrania:


Regulamin.doc

Wzór oferty.doc

Zaktualizowany_harmonogram_kosztorys.doc

Wzór sprawozdania.doc