Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój nr 16, Tel. 388-57-40 w. 37


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres 2 dni, przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

UWAGA: Wnioski należy składać z 30 dniowym wyprzedzeniem na dzienniku podawczym (parter)


Opłata za zezwolenie
(w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty). Opłata za jednorazowe zezwolenie do 2 dni:

  • na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 43,75 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu pow. 4,5% - 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 43,75zł,
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu pow. 18% alkoholu wynosi 175 zł.


Wymagane dokumenty:

1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego (formularz)

2. opłata wnoszona na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia.


Podstawa prawna

1. Art. 181 ust. 1, 2, 3, oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

2. Art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.z 2016r., poz. 1829 z późn. zm.).

3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257)

4. Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.).

5. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit "a" ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).


Wniosek o zezwolenie jednorazowe.pdf

Wniosek o zezwolenie jednorazowe.doc