Pełnomocnikiem może zostac osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo służy pełnomocnikowi do załatwienia wszelkich formalności związanych z Ewidencją Dzialalności Gospodarczej w imieniu mocodawcy. 


UWAGA: na podstawie art. 33 § 3 KPA pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 PLN . W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.


Pełnomocnictwo.doc