Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Michałowice - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej- Budownictwo - I piętro, pokój nr 14, Tel.: 012-388-57-40 w.24, 33


Wniosek powinien zawierać:


1. Dokument potwierdzający prawo własność:

(np. odpis z ksiąg wieczystych/akt notarialny/ postanowienie sądu o nabyciu spadku)

2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Organ wydający: Starostwo Powiatowe Ul. Przy Moście 1 - Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

3. Uzgodnienie możliwości obsługi komunikacyjnej działki od zarządcy drogi


I.Gminną, lub wewnętrzną będącą we władaniu Gminy Michałowice–Urząd Gminy- Michałowice Pl.Piłsudskiego 1.

II.Powiatową - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego -  Batowice, ul.Karola Wojtyły 106"

III. Krajową - Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad –
Kraków ul. Mogilska 25

IV. Inne – stosownie do właściwości osób władających terenem.


4. Wstępny projekt podziału nieruchomościUWAGA:

Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału jest zwolnione z opłaty skarbowej Art. 2. ust. 1, pkt 1**


Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym (parter) w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice 32-091 Michałowice. Pl.Józefa Piłsudskiego 1 w godzinach: wt. – czw.. 8.00. – 16.00, pn. 9.00. – 18.00, pt 8.00 – 15.00


Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie: Piotr Krawczyk, tel. 12 3885740 w 24 , email: pkra@michalowice malopolska.pl


Pobierz formularz.pdf


Pobierz formularz.doc